Javni poziv za iskazivanje interesa za sudjelovanje na proljetnom sajmu "Domaće je najbolje"

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13, 09/13-pročišćeni tekst i 21/17), Gradonačelnik Grada Makarske dana 30. ožujka 2018. godine, objavljuje

JAVNI POZIV ZA SUDJELOVANJE NA

PROLJETNOM SAJMU

„Domaće je najbolje

Grad Makarska (u daljnjem tekstu: Organizator sajma) poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe da iskažu interes za sudjelovanjem na PROLJETNOM SAJMU „Domaće je najboljeu Makarskoj, koji će se održati od 28. travnja do 06. svibnja 2018.g. na gradskoj Rivi u Makarskoj (Obala kralja Tomislava).

O rasporedu štandova i dodjele istih izlagačima na korištenje odlučuje isključivo Organizator sajma.

Svrha sajma je poticanje proizvodnih djelatnosti, promocija autohtonih i tradicionalnih proizvoda, rukotvorina i ostalog kulturnog i tradicionalnog sadržaja grada Makarske i ostalih dijelova Hrvatske.

Organizator sajma osigurava promotivno-prodajni prostor i medijsku promociju.

Radno vrijeme sajma je od 08,00 sati do 21,00 sati.

Broj izlagača je ograničen, te će se isti popunjavati po redu dospijeća prijava, s tim da je broj izlagača koji nude na prodaju fritule i sve druge vrste uštipaka, ograničen na 2 (dva).

Podnositelj prijave dužan u istoj naglasiti za koju namjenu i vrstu štanda se prijavljuje.

U ponudi imamo ukupno 22 štanda različitih dimenzija:

ØVeliki - 2,00 m x 0,90 m – ukupna cijena 1.000,00 kn + PDV (12 komada)

ØSrednji - 1,5 m x 0,90 m – ukupna cijena 800,00 kn + PDV (6 komada)

ØMali - 1 ,2 m x 0,90 m – ukupna cijena 600,00 kn + PDV (4 komada)

Obzirom na ograničeni broj štandova, podnositelj prijave može u prijavi, osim vrste štanda za koju se prijavljuje, navesti i štand druge vrste (dimenzija) kao drugu opciju, kako bi osigurao promotivno-prodajno mjesto na Sajmu ukoliko ne uspije s prijavom za vrstu štanda koju je naveo kao prvi izbor.

Prijava:

Svi zainteresirani proizvođači, udruge, umjetnici i ostali, svoje sudjelovanje na sajmu mogu prijaviti putem ispunjene prijave do 13. travnja 2018.g. zaključno do 13,00 sati, bez obzira na način dostave:

-elektronskim putem na e-mail adresu

gradski.porezi1@makarska.hr

-osobno ili putem pošte na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska (ured br. 7 – Pisarnica) s naznakom „Prijava za Proljetni sajam Domaće je najbolje“.

Informacije na tel.: 021/608-443, 021/608-428

Pravo na sudjelovanje:

Pravo na sudjelovanje na Sajmu imaju fizičke i pravne osobe sa registriranom djelatnošću, koje nemaju nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Makarskoj. Prijave osoba koje ne ispunjavaju navedene uvjete neće se uzeti u razmatranje.

Prijavitelj je dužan uredno popuniti i dostaviti Prijavu za sudjelovanje i uplatiti jamčevinu u visini cijene najma štanda sa PDV-om, na račun Proračun Grada Makarske, kod Hrvatske poštanske bake, broj:HR4123900011824900000 (Model: HR 68 i Poziv na broj:7706-OIB-411).

Uz ispunjenu prijavu potrebno je dostaviti i dokaz o registriranoj djelatnosti (izvod iz sudskog registra, izvod iz obrtnog registra, izvod iz upisnika obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, izvod iz registra udruga i slično), kao i dokaz o uplaćenoj jamčevini.

Lista s odabranim izlagačima Sajma objavit će se na web stranici Grada Makarske www.makarska.hr

Organizator sajma će sa svakim izlagačem koji je ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu sklopiti Ugovor o zakupu štanda.

Jamčevina podnositelja prijave koji nije ostvario pravo sudjelovanja na Sajmu vraća se istom u nominalnom iznosu bez kamata na žiro račun naveden u prijavi.

Svaki izlagač dužan je voditi računa o poštivanju pozitivnih pravnih propisa Republike Hrvatske te u slučaju kršenja istih sam snosi sankcije.

Klasa: 610-02/18-01/10

Ur. broj: 2147/01-03/3-18-2

Makarska, 30. ožujka 2018. godine.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

Prijavnicu za sudjelovanje na proljetnom sajmu „Domaće je najbolje“ možete pronaći ovdje.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.