Socijalna skrb

Prava iz socijalne skrbi koja osigurava Grad Makarska, uvjeti i način njihova ostvarivanja, korisnici socijalne skrbi i postupak za ostvarivanje tih prava utvrđeni su Odlukom o socijalnoj skrbi Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ broj 21/21, 5/22 i 14/22).

Prava iz ove odluke može ostvariti podnositelj zahtjeva, hrvatski državljanin koji ima prijavljeno prebivalište na području Grada Makarske kontinuirano 3 godine, računajući unazad od dana podnošenja zahtjeva.

Iznimno od čl. 36. ove Odluke, pravo na novčani poklon Grada Makarske roditelj novorođenog djeteta može ostvariti hrvatski državljanin s prebivalištem  na području Grada Makarske od najmanje jednu godinu unazad od podnošenja zahtjeva, ako je u prošlosti imao prebivalište na području Grada Makarske u razdoblju od najmanje 3 godine.

Ovisno o vrsti prava iz socijalne skrbi, Grad Makarska može priznati:  
 1. Pravo na naknadu za troškove stanovanja
 2. Pravo na financiranje toplog obroka
 3. Pravo na doživotnu skrb
 4. Pravo na financiranje obroka organiziranog u osnovnim školama
 5. Pravo na sufinanciranje kupnje školskih knjiga i pribora za školu
 6. Pravo na sufinanciranje troškova učeničkih putovanja
 7. Pravo na sufinanciranje kupnje opreme za osobe s invaliditetom
 8. Pravo na naknadu troška prijevoza od Makarske do Kliničkog bolničkog centra        

     Split – Podružnica Zagvozd i natrag
 9. Pravo na pomoć za podmirenje pogrebnih troškova
10. Pravo na poklon – bonove za Uskrs i Božić,
11. Pravo na mjesečni novčani iznos podnositelju zahtjeva čiji je član kućanstva korisnik    
      pelena za inkontinenciju.

 

Ovisno o vrsti socijalne potpore, podnositelju zahtjeva priznaje se:
1. Pravo na jednokratnu studentsku potporu redovitom studentu
2. Pravo na naknadu troškova prijevoza učenika srednje škole
3. Pravo na financiranje troška usluge programa vrtića
4. Pravo na sufinanciranje troška usluge programa vrtića
5. Pravo na novčanu potporu roditeljima/starateljima djeteta vrtićke dobi za pedagošku godinu  

     2021./2022.
6. Pravo na novčani poklon Grada Makarske roditelju novorođenog djeteta
7. Pravo na novčani poklon Grada Makarske posvojitelju
8. Pravo na sufinanciranje troškova medicinski pomognute oplodnje,

9. Pravo na mjesečni novčani iznos podnositelju zahtjeva čiji je član kućanstva dijete korisnik  pelena.