Upravni odjeli

Unutarnji revizor


Unutarnji revizor obavlja poslove unutarnje revizije koja podrazumijeva neovisnu aktivnost  izdvojenu iz upravnih tijela sa ciljem da provodi reviziju Grada Makarske, te daje objektivno stručno mišljenje i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Grada; testira, analizira i ocjenjuje sve poslovne funkcije iz nadležnosti Grada i proračunskih korisnika u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava svih proračunskih korisnika čiji se rashodi osiguravaju u proračunu; upozorava na nepravilnosti i neusklađenosti sa zakonskim i drugim propisima; predlaže mjere za unapređenje poslovanja proračunskih korisnika te o svemu izravno podnosi izvješće gradonačelniku; obavlja posebne revizije na zahtjev gradonačelnika ili prema potrebi; surađuje sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole; prati  realizaciju odluka i zaključaka iz svoje nadležnosti; odgovoran je za ažurno i točno provođenje svih faza revizije u skladu sa planom revizije; izrađuje pojedinačne akte iz svoje nadležnost.

 

Voditeljica Ureda uz unutarnju reviziju

Mirna Kostanić  Antunović, dipl.oec.

+385(21) 608 414

 

 

Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja


Upravni odjel za financije, proračun i naplatu potraživanja obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada, poslove planiranja, izrade i izvršavanja proračuna, naplatu gradskih poreza i ostalih prihoda.

 

Privremena pročelnica
mr.sc. Ivana Kraljević Radalj, dipl.oec.
+385(21) 608 405
ivana.kraljevic.radalj@makarska.hr

 

Zamjenik pročelnika
Angela Kuran, dipl.oec.
+385(21) 608 405
angela.kuran@makarska.hr

 

Viša stručna suradnica
Valentina Bilić, dipl.oec.
+385(21) 608 435
valentina.bilic@makarska.hr
 

Viša stručna suradnica
Jelena Vranješ, dipl.oec.
+385(21) 608 425
jelena.vranjes@makarska.hr

 

Viša stručna suradnica
Jadranka Mucić, dipl.oec.
+385(21) 608 423
jadranka.mucic@makarska.hr

 

Viši stručni suradnik
Kleme Radojković,, dipl.oec.
+385(21) 608 422
kleme.radojkovic@makarska.hr

 

Referent
Marijana Ursić
+385(21) 608 421
marijana.ursic@makarska.hr

 

Referent
Nikola Mrkonjić
+385(21) 608 424
nikola.mrkonjic@makarska.hr

 

Referent
Vesna Svaguša
+385(21) 608 435
vesna.svagusa@makarska.hr

 

Referent
Marina Kostanić
+385(21) 608 427
marina.kostanic@makarska.hr

Referent
Tihana Ravlić
+385(21) 608 428
tihana.ravlic@makarska.hr

 


Upravni odjel za javne potrebe i društvene djelatnosti


Upravni odjel za javne potrebe i društvene djelatnosti obavlja poslove kojima se osiguravaju potrebe građana u području odgoja i obrazovanja, športa, kulture i tehničke kulture, području zaštite i unapređenja kvalitete življenja i socijalne skrbi te unapređenja zdravstvene zaštite, kao i poslove vezane uz poticanje turizma.

 


Privremena pročelnica
Sandra Vranješ, dipl.oec.
+385(21) 608 434
sandra.vranjes@makarska.hr

 

Zamjenik pročelnika
Krešimir Glibota, dipl.iur
+385(21) 608 419
kresimir.glibota@makarska.hr

 

Viši savjetnik
Dražen Kuzmanić, dipl.oec.
+385(21) 608 415
drazen.kuzmanic@makarska.hr

 

Viša stručna suradnica
Ivana Pleić, dipl. novinarka
+385(21) 608 411
ivana.pleic@makarska.hr

 

Referent
Martina Mustapic Glibota, magistra politologije
+385(21) 608 434
martina.mustapic.glibota@makarska.hr

 

 

Upravni odjel za opće poslove i imovinu Grada


Upravni odjel za opće poslove i imovinu grada obavlja pravne, savjetodavne i stručno-administrativne poslove u vezi s djelokrugom rada Gradonačelnika i zamjenika Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njegovih radnih i savjetodavnih tijela te tijela mjesne samouprave, obavlja i poslove zastupanja Grada, protokola, odnosa s javnošću i ostvarivanje prava na pristup informacijama, službeničke odnose, poslove pisarnice te informatičke poslove, ustrojavanje evidencije gradskih nekretnina i svrhovito upravljanje njima, pomoćno - tehničke poslove i opće poslove za potrebe upravnih tijela Grada.

 

Privremena pročelnica
Lara Rakušić Ivanković, dipl.iur.
+385(21) 608 404
lara.rivankovic@makarska.hr

 

Zamjenik pročelnika
Bojan Mileta, dipl.iur
+385(21) 608 414
bojan.mileta@makarska.hr

 

Savjetnica
Tea Botica, dipl.iur.
+385(21) 608 413
tea.botica@makarska.hr

 

Savjetnica
Ivna Ribarević, dipl.iur.
+385(21) 608 444
ivna.ribarevic@makarska.hr

 

Savjetnik
Tonći Batinić, dipl.iur
+385(21) 608 416
tonci.batinic@makarska.hr

 

Savjetnik
Hrvoje Pejić, savjetnik
+385(21) 608 409
hrvoje.pejic@makarska.hr
 

Stručni suradnik
Zvonko Glibota, informatičar
+385(21) 608 408
informatika@makarska.hr

 

Voditeljica pisarnice
Klaudija Vujčić
+385(21) 608 410
pisarnica@makarska.hr

 

 

Upravni odjel za razvoj Grada

 

Upravni odjel za razvoj Grada obavlja upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada koji se odnose na uređenje područja Grada, uređenje građevinskog zemljišta, obavljanje komunalnih djelatnosti, utvrđivanje obveza i naplatu komunalnih i sličnih obveza, raspolaganje pomorskim dobrom, komunalni rad i uređenje cestovnog prometa.

Upravni odjel za razvoj Grada također obavlja poslove prostornog planiranja koji obuhvaćaju poslove praćenja i analize provođenja dokumenata prostornog uređenja, ocjene provedenih mjera i njihove učinkovitosti na svrhovito gospodarenje prostorom i zaštitu vrijednosti prostora i okoliša, poslove izrade izvješća o stanju u prostoru, te pripreme i provedbe mjera za unapređenje stanja u prostoru, poslove u svezi izrade prostornih planova, akata o položajnim zonama, poslove izrade projektnih zadataka za uređenje građevinskog zemljišta, poslove informacijskog sustava prostornog uređenja, i sličnih akata.

Nadalje obavlja i upravne i stručne poslove iz samoupravnog djelokruga Grada kojima se osiguravaju uvjeti za gospodarenje prostorom Grada kroz prostorno i urbanističko planiranje, provedbu dokumenata prostornog uređenja i graditeljstvo, a koji su zakonom stavljeni u nadležnost Grada, te poslove zaštite okoliša koji obuhvaćaju poslove praćenja stanja zaštite okoliša, izradu studija, planova i drugih akata u svezi unapređenja zaštite okoliša.

 

Privremeni pročelnik
Matko Lovreta, dipl.iur
+385(21) 608 442
matko.lovreta@makarska.hr

 

Zamjenik pročelnika
Katarina Kostanic, dipl.ing.građ.
+385(21) 608 406
katarina.kostanic@makarska.hr

 

Viši savjetnik za geodeziju
Maja Šalinović
+385(21) 608 463
maja.salinovic@makarska.hr

 

Savjetnica za komunalno gospodarstvo
Sonja Duka, dipl.ing.arh
+385(21) 608 412
sonja.duka@makarska.hr

 

Savjetnik za komunalno gospodarstvo
Siniša Srzić, dipl.oec.
+385(21) 608 443
sinisa.srzic@makarska.hr

 

Savjetnik za komunalno gospodarstvo
Nikša Lovreta, dipl.oec.
+385(21) 608 439
niksa.lovreta@makarska.hr

 

Savjetnica za komunalno gospodarstvo
Tamara Batinić Ćulav, magistra javnih medija
+385(21) 608 411
tamara.batinic@makarska.hr

 

Savjetnica za komunalno gospodarstvo
Jasna Šolić Ćurković, dipl.iur.
+385(21) 608 410
jasna.solic.curkovic@makarska.hr

 

Savjetnik za urbanizam i prostorno uređenje
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.
+385(21) 608 450
ognjen.radic@makarska.hr

 

Savjetnica za urbanizam i prostorno uređenje
Jadranka Selak, dipl.ing.arh.
+385(21) 608 432
jadranka.selak@makarska.hr

 

Viši stručni suradnik
Neven Vranješ, struč.spec. inženjer građevinarstva
+385(21) 608 412
neven.vranjes@makarska.hr

 

Viši stručni suradnik
Petar Andačić, dipl.iur.
+385(21) 608 450
petar.andacic@makarska.hr

 

Referent
Mira Roso
+385(21) 608 407
pisarnica2@makarska.hr

 

Voditelj odsjeka redarstva
Dražen Nemčić, kriminalist
08000112
drazen.nemcic@makarska.hr

komunalno.redarstvo@makarska.hr

 

Komunalno – prometni redar

 

Stipe Bušelić

Mate Brstilo

Siniša Mračević

Toni Skako

Danijel Rašić

Luka Kovačić

Stipe Matešan

Vedran Brajković

Danijel Nemčić

Tihomir Barać