Poziv udrugama građana

5.10.09.


          Na temelju članka 23. Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 88/01 i 11/02.) i članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 8/09) gradonačelnik Grada Makarske raspisuje

JAVNI POZIV
na predlaganje pojedinačnih programa udruga građana
za financiranje iz Proračuna Grada Makarske za 2010. godinu

Članak 1.
           Gradonačelnik Grada Makarske raspisuje javni poziv na predlaganje pojedinačnih programa udruga građana za financiranje iz Proračuna Grada Makarske za 2010. godinu.

Članak 2.
           Iz Proračuna Grada Makarske financirat će se projekti i programi od interesa za Grad Makarsku onih udruga koje svoj rad temelje na potrebama građana prema načelima djelovanja za opće dobro i ispunjavaju sljedeće kriterije:

1. da je u gradu Makarskoj registrirano područje djelovanja udruge, njezinih podružnica ili ustrojstvenih oblika,
2. da provode programe kojima zadovoljavaju javne potrebe od interesa Grada Makarske i druge programe koji pridonose razvitku i općem napretku grada Makarske te promiču njegov položaj i ugled.

Članak 3.
Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:
1. kultura;
2. tehnička kultura;
3. sport;
4. zdravstvo i socijalna skrb;
5. sustav zaštite i spašavanja.

Članak 4.
Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su:
kontinuirano i uspješno provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa, suradnja sa drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice, promicanje Grada Makarske na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

Članak 5.
Sve zainteresirane udruge moraju svoje programe prijaviti na posebnim prijavnicama.
Prijavnice se mogu dobiti u Odjelu za društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava 1, soba broj 5 ili na web stranicama Grada Makarske, www.makarska.hr.
Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koji nisu dostavljene na propisanom obrascu, neće biti razmatrane.

Članak 6.
Uz popunjenu prijavnicu potrebno je obavezno priložiti presliku Rješenja o registraciji udruge sa svim izmjenama i dopunama te Izvadak iz registra udruga, broj članova udruge, iznos članarine u odnosu na vrijeme za koje se ista uplaćuje.

Članak 7.
Rok za podnošenje prijave traje do 31. listopada 2009. godine.

Članak 8.
Programe će u roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti posebno Povjerenstvo, a konačnu odluku donosi gradonačelnik Grada Makarske.
Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa za uvrštavanje u prijedlog Proračuna Grada Makarske za 2010. godinu.
Prihvaćeni programi će se sufinancirati sukladno mogućnostima Proračuna Grada Makarske za 2010. godinu.

Članak 9.
Prijedloge programa, pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva, dostaviti na adresu:

GRAD MAKARSKA
Odjel za društvene djelatnosti
Makarska, Obala kralja Tomislava 1

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.