Potpora manifestacijama Ministarstva turizma

24.8.2011.


JOŠ 9 DANA DO ISTEKA ROKA NATJEČAJA


Temeljem Programa Vlade Republike Hrvatske i razvojne strategije turizma Republike Hrvatske, Ministarstvo turizma provodi

PROGRAM
DODJELE BESPOVRATNIH SREDSTAVA
MANIFESTACIJAMA I DRUGIM PROMOTIVNIM AKTIVNOSTIMA U FUNKCIJI RAZVOJA TURIZMA U 2011. GODINI

Cilj programa
- poticanje razvoja turističke ponude kroz kulturno turističke, tradicijske i sportske manifestacije, festivale i ostale promotivne aktivnosti koje mogu doprinijeti obogaćenju ukupne turističke ponude u Hrvatskoj.
Korisnici programa
Na javni poziv mogu se javiti jedinice područne (regionalne) uprave i lokalne, turističke zajednice, udruge te fizičke i druge pravne osobe-nositelji aktivnosti.
Sredstva državne potpore i poticaja
Sredstva državne potpore i poticaja po pojedinom projektu dodjeljuju se sukladno Uredbi o državnim potporama (Narodne novine br. 121/03 i 50/06) i Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2011. godinu (Narodne novine br. 140/10). Ministarstvo sufinancira do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova provedbe pojedinačnog programa ili projekta, a najviše do 150.000,00 kn po pojedinom korisniku.
Troškovi koji nisu prihvatljivi po ovom Programu su:
- carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade
- putni troškovi i računi hotela
- svi drugi troškovi koji nisu vezani za realizaciju kandidiranog projekta i ciljeve Programa

Namjena državne potpore i poticaja
Sredstva su namijenjena za sufinanciranje svih aktivnosti i radova na neposrednoj realizaciji turističkih manifestacija (tradicijskih, kulturnih, sportskih, festivala) i drugih promotivnih aktivnosti (izrada promidžbenih materijala, izrada web stranica, internetsko oglašavanje, izdavanje turističkih publikacija, izrada radio i televizijskih uradaka …) koje doprinose razvoju turističke ponude.
Predlaganje projekta/kandidiranje
Ministarstvo objavljuje Otvoreni javni poziv za kandidiranje projekata za dodjelu bespovratnih sredstava državne potpore temeljem ovog programa.
Nositelji projekta kandidiraju projekte podnoseći zahtjev za dodjelu sredstava državne potpore na propisanom obrascu Zahtjeva („MF/11“) i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.
Prednost imaju projekti s jasnim obrazloženjem lokalnog, regionalnog i nacionalnog karaktera manifestacije, festivala ili drugog kulturno – turističkog događanja koji su značajni za razvoj turističkog proizvoda (po ciljnim skupinama i dr.), projekti s procjenom doprinosa u obogaćivanju turističke ponude svoga kraja kao i s procjenom doprinosa produženja turističke sezone.
Ne razmatraju se zahtjevi s nepotpunom dokumentacijom.

Potrebna dokumentacija za kandidiranje projekta
- popunjen obrazac zahtjeva «MF/11» za dodjelu sredstava državne potpore koji se nalazi na Internet stranici Ministarstva
- kratki opis Projekta (nositelji izvođenja, broj godina održavanja, značaj aktivnosti za turističku ponudu područja na kojem se održavaju i dr.)
- ciljevi
- troškovnik realizacije
- potvrda o sudjelovanju drugih ministarstava, županija ili gradova/općina i drugih subjekata u sufinanciranju projekta
- dokumentacija o tražitelju potpore, dokaz o pravnom statusu predlagatelja
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi


Mjerila/kriteriji za odabir projekata
- javni poziv se odnosi na manifestacije i aktivnosti koje se odvijaju/održavaju tijekom 2011. godine
- sadržaj temeljen na kulturno povijesnoj i tradicijskoj baštini
- sportske manifestacije
- tradicija održavanja
- procjena pozitivnih učinaka povećanja turističkog prometa
- sudjelovanje županija ili gradova/općina i drugih subjekata (turističke zajednice, međunarodne organizacije i dr.) u sufinanciranju
- učešće podnositelja zahtjeva u financiranju projekta iz vlastitih ili drugih izvora
- originalnost projekta


Način dodjele sredstava financijskih poticaja
Tročlana radna skupina za obradu zaprimljenih projekata, koju imenuje državni tajnik evidentira zaprimljene projekte, utvrđuje koji projekti ispunjavaju, a koji ne ispunjavaju uvjete javnog poziva te prema utvrđenim mjerilima/kriterijima za odabir projekata rangira iste. Radna skupina o svom radu sastavlja zapisnik i dostavlja ga Povjerenstvu za konačni odabir projekata i dodjelu sredstava državne potpore. Povjerenstvo sastavljeno od pet članova, koje imenuje ministar, donosi konačan prijedlog odabira projekata, odnosno korisnika državne potpore s predloženim iznosima sredstava po pojedinom projektu te o tome sastavlja zapisnik i dostavlja ga ministru. Radna skupina i povjerenstvo sastaju se sukcesivno, a najmanje jednom mjesečno do potrošnje sredstava predviđene proračunske aktivnosti.
Ministar, temeljem prijedloga Povjerenstva, donosi Odluku o odabiru projekata, odnosno korisnika sredstava državne potpore sa iznosima sredstava po pojedinom projektu / korisniku, s kojima sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. Sastavni dio ugovora je bjanko zadužnica potvrđena od javnog bilježnika koju korisnik dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih sredstava za slučaj nenamjenskog korištenja sredstava (pravilnik o obliku i sadržaju bjanko zadužnice NN 147/10 i 16/11).
Ministarstvo će odobrena sredstva isplatiti na žiro račun korisnika u dva dijela: 50% po potpisivanju ugovora, a 50% po dostavljenom izvješću.


Nadzor namjenskog korištenja potpore
Ministarstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava putem izvješća korisnika potpore i odgovarajuće dokumentacije te neposrednim očevidom na mjestu ulaganja.

Obveze korisnika sredstava su:
- sredstva poticaja iskoristiti namjenski u zadanom roku
- Ministarstvu dostaviti financijsko izvješće o korištenju sredstava poticaja s pratećom dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (račune za radove odnosno materijal, kopije ugovora s izvođačima, fotografije izvršenih radova i drugu dokumentaciju sukladnu naravi projekta)
- na zahtjev Ministarstva pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu dokumentaciju


Završne odredbe
Tijekom provedbe Programa, Ministarstvo zadržava pravo njegove izmjene i dopune posebno za pojedine projekte, ako to ocijeni potrebnim zbog njihove naravi, što će odrediti u Ugovoru o korištenju državne potpore.M I N I S T A R
Damir Bajs
KLASA: 380-01/11-01/47
URBROJ: 529-06-11-1
Zagreb, 06. svibnja 2011.


LINK NA MINTUR

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.