Objavljen Natječaj za upis na Stručni studij za izobrazbu trenera

25.8.2011.

DRUŠTVENO VELEUČILIŠTE U ZAGREBU, ODJEL ZA IZOBRAZBU TRENERA
10 000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15
pri
KINEZIOLOŠKOM FAKULTETU SVEUČILIŠTA U ZAGREBU
10 000 Zagreb, Horvaćanski zavoj 15

u suradnji s

GRADOM MAKARSKA
21300 Makarska, Obala kralja Tomislava 1

r a s p i s u j e


N A T J E Č A J


za upis pristupnika s područja Splitsko-dalmatinske županije i ostalih područja koja gravitiraju toj Županiji na izvanredni STRUČNI STUDIJ ZA IZOBRAZBU TRENERA u akad. 2011./12. godini za sljedeće studijske smjerove: FITNES, KONDICIJSKA PRIPREMA SPORTAŠA, SPORTSKA REKREACIJA i RAZNI SPORTOVI (atletika, hrvanje, jedrenje, judo, košarka, nogomet, odbojka, plivanje, ronjenje, rukomet, skijanje, sportska gimnastika, streljaštvo, vaterpolo
i druge sportove za koje se prijavi potreban broj pristupnika)


Studij traje 3 akademske godine (6 semestara), a nastava se organizira u ukupnom trajanju 15-18 dana koncentrirane nastave po semestru i izvodi se, u pravilu, u dvije seanse u trajanju 7-9 radnih dana, s vremenskim razmakom od najmanje 7 dana.


I. UVJETI UPISA NA STUDIJ

1. Školska sprema
Završne srednja škola u četverogodišnjem trajanju:
1) s položenom državnom maturom (obvezni dio državne mature: hrvatski jezik, matematika i strani jezik na B – osnovnoj razini);
2) bez položenih ispita državne mature;
a samo iznimno, za pristupnike starije od 24 godine i sa završenom srednjom školom u minimalno trogodišnjem trajanju.

2. Specifična stručna znanja i kvalifikacije
- za sportske studijske smjerove - stečen status vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša u odgovarajućoj sportskoj grani (od I. do VI. kategorije prema kriterijima HOO-a), ili potvrda nacionalnog odnosno županijskog sportskog saveza ili kluba o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta ili svjedodžba o završenom tečaju i položenom trenerskom ispitu i potvrda o stečenom radnom iskustvu;
- za studij fitnesa ili kondicijske pripreme sportaša potvrda odgovarajućeg fitnes ili aerobik centra ili sportskog kluba (poželjno);

3. Odgovarajući zdravstveni status

4. Položen razredbeni ispit
II. PRIJAVA ZA UPIS

Prijave za upis na studij predaju se osobno ili se šalju preporučeno pošiljkom na adresu: Grad Makarska-Ured gradonačelnika (soba br. 8), Obala kralja Tomislava br.1, 21300 Makarska (u daljnjem tekstu Grad), na propisanom obrascu koji se dobiva u Uredu gradonačelnika ili se može preuzeti s internetske stranice Grada www.makarska.hr odnosno Odjela za izobrazbu trenera (u daljnjem tekstu Odjel) www.oit.kif.hr, zaključno do 15. rujna 2011. godine.

Uz prijavu za upis na studij, svi navedeni pristupnici obvezno moraju priložiti i niže navedenu dokumentaciju:
1. svjedodžbe svih razreda srednje škole i svjedodžbu o završnom ispitu (izvornik ili ovjerena preslika);
2. domovnicu - pripadnici hrvatskog naroda s prebivalištem izvan RH prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti (izvornik ili presliku);
3. rodni list;
4. pristupnici za upis na:
4.1. jedan od sportskih smjerova - rješenje HOO o stečenom statusu vrhunskog, vrsnog ili darovitog sportaša, ili potvrda nacionalnog odnosno županijskog sportskog saveza ili kluba o četverogodišnjem sustavnom bavljenju izabranom granom sporta, ili svjedodžba o završenom tečaju i položenom trenerskom ispitu i potvrda o stečenom najmanje dvogodišnjem radnom iskustvu;
4.2. studij fitnesa ili kondicijske pripreme sportaša - potvrda odgovarajućeg fitnes ili aerobic centra ili sportskog kluba o organiziranom bavljenju sportskim aktivnostima (poželjna);
4.3. studij sportske rekreacije - potvrda odgovarajućeg sportsko-rekreacijskog centra ili udruge o organiziranom bavljenju sportsko-rekreacijskim aktivnostima (poželjna).
5. Kraći životopis (sportski).


III. RAZREDBENI POSTUPAK

Svi pristupnici prijavljeni na natječaj za upis na studij na bilo koji od studijskih smjerova podliježu razredbenom ispitu.

Razredbeni ispit (postupak) obuhvaća:
1. ocjenu zdravstvenog stanja;
2. provjeru znanja plivanja;
3. provjeru specifičnih motoričkih znanja i/ili motoričkih sposobnosti.

Ocjena zdravstvenog stanja vrši se na osnovi liječničkog pregleda kojeg pristupnici moraju samostalno obaviti kod liječnika medicine rada ili sportske medicine. Potrebne obrasce za zdravstveni pregled (anamnestički upitnik i zdravstveni list) pristupnici mogu preuzeti s internetske stranice Grada odnosno Odjela ili će dobiti u Gradu prilikom podnošenja prijave za upis na studij.

Nepovoljna ocjena zdravstvenog statusa ili iz znanja plivanja isključuje pristupnika iz daljnjeg postupka.

Motoričke sposobnosti i specifična motorička znanja provjeravaju se specifičnim testovima za pojedini studijski smjer.

Rang lista prioriteta za upis na željeni studij sastavlja se prema sljedećem sustavu bodovanja:

a) na temelju izvršene provjere motoričkih znanja i/ili sposobnosti do 400 bodova
(pristupnik koji na razredbenom ispitu na provjeri motoričkih
sposobnosti i/ili specifičnih motoričkih znanja ostvari ukupno manje
od 140 bodova nije ostvario razredbeni prag).

b) na temelju uspjeha u srednjoj školi do 400 bodova
Vrednovanje uspjeha u srednjem obrazovanju obavlja se prema
općem uspjehu pristupnika u zadnja tri razreda srednje škole i
na završnom ispitu (maturi) na sljedeći način:
- ocjena izvrstan 75 bodova
- ocjena vrlo dobar 60 bodova
- ocjena dobar 40 bodova
- ocjena dovoljan 20 bodova

c) na temelju položenih ispita državne mature do 200 bodova
- Hrvatski jezik 100 bodova
- Matematika 50 bodova
- Strani jezik 50 bodova

Iznimno, pristupnicima vrhunskim, vrsnim i darovitim sportašima Hrvatske prema kriterijima HOO-a I.-VI. kategorije priznaje se pravo izravnog upisa na studij ukoliko upisuju studijski smjer iz sporta u kojem imaju ostvarenu kategoriju, pod uvjetom da su zdravstveno sposobni i da zadovolje na provjeri znanja plivanja.

Razredbeni postupak održat će se u Makarskoj početkom listopada. O točnom početku i mjestu održavanja razredbenog ispita pristupnici će biti pravodobno obaviješteni putem internetske stranice Grada i Odjela.

Rezultati razredbenog ispita bit će objavljeni u roku od 48 sati po završetku razredbenog ispita na oglasnoj ploči i internetskim stranicama Odjela i Grada.
Troškovi razredbenog ispita iznose 500,00 kuna, a uplaćuju se općom uplatnicom na žiro-račun Kineziološkog fakulteta br. 2500009-1101232805, poziv na broj 07-71-1. (Uplatu troškova razredbenog ispita kao i obvezni liječnički pregled pristupnici će obaviti tek po objavi podataka na službenoj internetskoj stranici Odjela i Grada o točnom vremenu i mjestu održavanja razredbenog ispita, kao i o tome za koje će se sve studijske smjerove, s obzirom na iskazani interes pristupnika, razredbeni ispit ove godine održati i koji će se sve studijski smjerovi otvoriti u akad. 2011./12. godini u Makarskoj).

Kopiju uplatnice, zajedno s dokumentacijom o obavljenom liječničkom pregledu (popunjeni anamnestički upitnik i zdravstveni list), pristupnik je dužan donijeti na razredbeni ispit.
Pored toga, na razredbeni ispit pristupnik je dužan ponijeti osobnu iskaznicu (strani državljani putovnicu), kupaće gaćice (plivaći kostim), te odgovarajuću sportsku odjeću i obuću.


IV. UPIS NA STUDIJ

Upis na studij obavit će se neposredno po objavi rezultata razredbenog ispita, 07. i 08. srpnja 2011. godine. Cjelovita nastava na studiju održat će se, u principu, u Makarskoj i bližoj okolici. Iznimno, na studijskim smjerovima za koje se prijavi nedovoljan broj polaznika, nastavu zajedničkih semestara (I., III. i V.) polaznici će slušati u Makarskoj, a nastavu specijalističkih semestara (II., IV. i VI.) u Zagrebu, zajedno sa studentima koji će se u akad. 2011./12. god. upisati na iste studijske smjerove u Zagrebu.

O studijskim smjerovima koji će se otvoriti pod navedenim uvjetima, pristupnici će biti obaviješteni pravodobno, prije samog upisa na studij.

Nastava I. semestra za sve studijske smjerove održat će se u Makarskoj predvidivo krajem mjeseca siječnja ili početkom veljače 2012. godine.

Visina školarine u zajedničkim semestrima I., III. i V. za sve polaznike studija iznosi 6.000,00 kn plus 150,00 kn indeks i troškovi upisa, a za sve ostale specijalističke semestre studija visina školarine utvrdit će se naknadno, ovisno o broju polaznika upisanih u pojedini semestar, specifičnostima pojedinog studija i mjestu održavanja nastave.
U predviđenoj školarini sadržana je i naknada za knjige i udžbenike koje će polaznici studija dobiti naknadno za sve predmete općih programskih osnova.


V. STRUČNE KOMPETENCIJE I STRUČNI NAZIV KOJI SE STJEČE ZAVRŠETKOM STUDIJA

Po završetku studija polaznici stječu stručne kompetencije i potrebne kvalifikacije za rad u fitnesu, kondicijskoj pripremi sportaša, sportskoj rekreaciji ili izabranom sportu, 180 ECTS bodova i stručni naziv STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) TRENERSKE STRUKE iz: IZABRANOG SPORTA (atletike, hrvanja, juda, košarke, nogometa, odbojke, plivanja, ronjenja, rukometa, skijanja, sportske gimnastike, streljaštva, tenisa, vaterpola i drugih sportova), ili FITNESA, ili KONDICIJSKE PRIPREME SPORTAŠA, ili SPORTSKE REKREACIJE.


VI. OBAVIJESTI

Sve ostale obavijesti o studiju mogu se dobiti u Studentskoj službi Kineziološkog fakulteta, Zagreb, Horvaćanski zavoj 15, na tel. 01/3658-623 ili 3658-625.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.