Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata za radno mjesto Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo

KLASA: 112-03/16-30/1
URBROJ: 2147/05-05/1-16-5
Makarska, 26. travnja 2016.
Na temelju članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) Povjerenstvo za prijam Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske temeljem Oglasa, KLASA: 112-03/16-30/1; URBROJ: 2147/05-05/1-16-01, objavljenog 14. travnja 2016. godine (Hrvatski zavod za zapošljavanje, Oglasna ploča i web stranica Grada Makarske) o prijmu u službu višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo na određeno vrijeme sljedeću
OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Makarske na radnom mjestu – Višeg stručnog suradnika za prostorno uređenje i graditeljstvo, a koji ispunjavaju uvjete raspisanog Oglasa, održat će se dana 2. svibnja 2016. godine (ponedjeljak) u zgradi Grada Makarske, Gradska vijećnica, a prema sljedećem rasporedu:
-u 12,00 sati – pisano testiranje
-u 13,00 sati – intervju
Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.
Pravni izvori za pripremu kandidata su:
-Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (NN, br. 86/12 i 143/13)
-Zakon o gradnji (NN, br. 153/13)
-Zakon o prostornom uređenju (NN, br. 153/13)
-Zakon o općem upravnom postupku (NN, 47/09)
-Statut Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 08/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13-pročišćeni tekst www.makarska.hr) 
GRAD MAKARSKA
Upravni odjel za prostorno
uređenje i graditeljstvo
Povjerenstvo za prijam