Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih za radno mjesto referenta za blagajničko poslovanje

Klasa: 112-02/17-01/7
Ur. broj: 2147/05-04-01/1-17-16
Makarska, 21. travnja 2017.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), članka 8. i 9. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16 i 2/17)  Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu, a u vezi Javnog natječaja objavljenog 17. ožujka 2017. godine (Narodne novine br.24/17) o prijmu u službu referenta za blagajničko poslovanje na neodređeno vrijeme daje sljedeću

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu u Upravnom odijelu za financije i proračun na radnom mjestu – Referenta za blagajničko poslovanje, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 2. svibnja 2017. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici upravne zgrade Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog oglasa i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

    1. Ivana Babić
    2. Ružica Marče
    3. Anita Medić
    4. Mirela Šimić
    5. Marijana Ursić
    6. Ivo Vujčić


a prema sljedećem rasporedu:
u 09,00 sati – pisano testiranje
u 12,00 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:
1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 i 137/15)
I. OPĆE ODREDBE
VIII: IMOVINA I FINANCIRANJE LOKALNE I PODRUČNE
(REGIONALNE) SAMOUPRAVE

2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave  
      («Narodne novine», br. 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01,     
      117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08, 25/12, 147/14, 100/15 i 115/16)


3. Zakon o proračunu («Narodne novine», br. 87/08, 136/12 i 15/15)
I. OPĆE ODREDBE
II. SADRŽAJ PRORAČUNA I FINANCIJSKOG PLANA
V. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA
IX. PRORAČUNSKO RAČUNOVODSTVO


4. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine», br. 124/14, 115/15 i 87/16)
od članka 1. do članka 22.

5. Pravilnik o porezu na dohodak («Narodne novine», br. 10/17)
Članak 1. – 35.
Članak 92.

6. Statut Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 8/09, 13/09, 2/13, 8/13 i 9/13 – pročišćeni tekst)

7. Ovršni zakon („Narodne novine“, br. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16)
○   članak 172.


Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», br. 2/13, 1/16, 11/16 i 2/17.

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08 i 61/11) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.


Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu
Javnog natječaja za prijam
u službuOglašeno: 24. travnja 2017. godine

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.