Natječaji za prijem u službu

21.11.08.

Na temelju članaka 127. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 86/08) te članka 96. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 5. Odluke o osnivanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj (Glasnik Grada Makarske br. 18/07), Gradsko poglavarstvo Grada Makarske raspisuje


NATJEČAJ
za prijem u službu upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj na razdoblje od 4 godine – 1 izvršitelj.


Uvjeti:
• VII. ili VI. stupanj stručne spreme pravnog, ekonomskog ili tehničkog smjera
• 3 godine radnog iskustva u struci.
Na natječaj se pod istim uvjetima imaju pravo javiti osobe oba spola.
Osim navedenih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati i uvjete iz članaka 12., 13. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te ne smiju postojati ni zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.
Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
1. životopis
2. preslika diplome (ovjerena)
3. dokaz o radnom stažu
4. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)
5. preslika domovnice (ovjerena).
Obvezan je probni rad od tri mjeseca.
Natjecatelji su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Na web-stranici Grada Makarske www.makarska.hr. Navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, područje te pravni i drugi izvori za pripremu provjere.
Na web-stranici Grada Makarske i na oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja i to pet dana prije održavanja provjere.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Prijave s prilozima dostavljaju se Gradskom poglavarstvu Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, s obveznom naznakom: »Za natječaj za prijam upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj«.
Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.


Na temelju članaka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08) te članka 15. Odluke o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske (Glasnik br. 10/08) i članaka 5. i 11. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske (Glasnik br. 13/08), v. d. pročelnika Odjela za gospodarenje prostorom 11. studenoga 2008., raspisuje


NATJEČAJ
za prijem u službu voditelja Odsjeka komunalnog redarstva u Odjelu za gospodarenje prostorom – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme.


Uvjeti:
• VŠS – VI. stupanj ili SSS – IV. stupanj
• državni stručni ispit, najmanje 3 godine radnog staža u struci
• osnovno znanje u MS Officeu
Osim navedenih uvjeta natjecatelji moraju ispunjavati i uvjete iz članaka 12., 13. i 14. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te ne smiju postojati ni zapreke iz članaka 15. i 16. navedenog Zakona.
Uz prijavu natjecatelji moraju priložiti:
1. životopis
2. preslika diplome (ovjerena)
3. uvjerenje o položenome državnome stručnom ispitu
4. dokaz o radnom stažu
5. uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja)
6. preslika domovnice.
Obvezan je probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu prijaviti i natjecatelji koji nemaju položen državni stručni ispit uz uvjet da ga polože u roku od jedne godine od prijma u službu.
Natjecatelji su obvezni pristupiti prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti.
Na web-stranici Grada Makarske www. makarska.hr. navedeni su opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja, područje te pravni i drugi izvori za pripremu provjere.
Na web-stranici Grada Makarske i na oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti natjecatelja i to pet dana prije održavanja provjere. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21 300 Makarska.
Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati.
O rezultatima natječaja natjecatelji će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Grad Makarska


NAPOMENA:
Prilikom provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će korišteni sljedeći akti:
• Statut Grada Makarske“ br. 9/07 i 19/08,
• Zakon o komunalnom gospodarstvu
• Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.