Natječaj za imenovanje unutarnjeg revizora Grada Makarske

Klasa: 112-02/15-01/61
Ur. broj: 2147/05-04-12/1-15-01
Makarska, 7. srpnja 2015.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te članka 16. Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske» br. 18/14, 1/15 i 6/15) gradonačelnik Grada Makarske 6. srpnja 2015. godine raspisuje

                                                       JAVNI NATJEČAJ

za imenovanje unutarnjeg revizora Grada Makarske na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj na radnom mjestu:

– Unutarnji revizor – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.
Potrebno stručno znanje:
– magistar struke ili stručni specijalist ekonomske ili pravne struke,
– najmanje tri (3) godine radnog staža na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke,
- stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije,
– položen državni stručni ispit,
- osnovno znanje u MS Officeu.
Osim potrebnih (stručnih) uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:
- punoljetnost,
- hrvatsko državljanstvo,
- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.
U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 60/11).
Na javni natječaj se mogu javiti osobe oba spola.
Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske u prizemlju zgrade gradske uprave, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, biti će objavljeno vrijeme i mjesto održavanja prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.
Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja.
Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.
Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na javni natječaj.
Službenik se prima u službu uz obvezni probni rad od 3 mjeseca.
Na javni natječaj se mogu prijaviti i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu polaganja državnog stručnog ispita u roku godine dana od dana prijema u službu.
U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).
Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.
Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:
– životopis,
– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),
– preslik diplome ili svjedodžbe,
– preslik stručnog ovlaštenja za obavljanje poslova unutarnje revizije,
– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
- dokaz o ukupnom radnom stažu i radnom stažu na odgovarajućim poslovima navedene stručne spreme i struke u trajanju od najmanje tri godine (potrebno je dostaviti dokumente navedene u točki a) i b):

a) potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod izdaje na osobno traženje osiguranika ( ne starije od 1 mjeseca).
b) ugovor o radu ili rješenje o rasporedu ili potvrda poslodavca (koja mora sadržavati vrstu poslova koju je obavljao i vremenska razdoblja u kojem je kandidat obavljao navedene poslove revizora).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.
Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave javnog natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br.1, 21 300 Makarska uz naznaku: »Javni natječaj za imenovanje unutarnjeg revizora«.
Nepotpune i prijave izvan roka neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.
Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na javni natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na javni natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.
Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.
Kandidati će o rezultatima javnog natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.


Grad Makarska

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.