Javni poziv za uvid u spis predmeta: Rekonstrukcija srednjenaponskog kabelskog voda 10(20) kV TS Makarska – TS Biokovo od kabelske kućice KK1 do kabelske kućice KK3

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Makarska
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo


KLASA: UP/I-361-03/17-01/000020
URBROJ: 2147/01-05/2-18-0006
Makarska, 09. siječnja 2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
ODAŠILJAČI I VEZE d.o.o. Zagreb, Ulica grada Vukovara 269d
- dostavlja se


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- rekonstrukciju srednjenaponskog kabelskog voda 10(20) kV TS Makarska – TS Biokovo od kabelske kućice KK1 do kabelske kućice KK3,

na građevnim česticama oznake kat.čest.zem. 5400, kat.čest.zem. 918/1, kat.čest.zem. 973/4, kat.čest.zem. 5398 i kat.čest.zem. 2031/11 k.o. Makarska-Makar (zemljišnoknjižne oznake č.z. 918, č.zgr.*424, č.z. 2116, č.z. 2118 i č.z. 2031/11 k.o. Makarska-Makar).


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 24.siječnja 2018. godine (srijeda) u 09:30 sati, u prostoriji ovog Odjela, soba br. 18 u Makarskoj, Obala kralja Tomislava 1 (II kat).


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.D. PROČELNIKA
Ognjen Radić, dipl.ing.građ.


DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.