Javni poziv za uvid u spis predmeta: Prometnica prema UPU „Naselja Batinići“

REPUBLIKA HRVATSKA
Splitsko-dalmatinska županija
Grad Makarska
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
KLASA: UP/I-350-05/17-01/000002
URBROJ: 2147/01-05-01/2-18-0002
Makarska, 10.01.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta - GRAD MAKARSKA HR-21300 Makarska, Obala Kralja Tomislava 1
- dostavlja se


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- zahvat u prostoru infrastrukturne namjene, prometnog sustava - prometnica OS-1 prema UPU „Naselja Batinići“ (fazna gradnja - faza 1 i faza 2),
na katastarskim česticama k.č.br.: 5295, 2455, 2432, 2433, 2445, 2446, 2448, 2444, 2434, 2435, 2436, 2413, 2428, 2429, sve k.o. Makarska-Makar u Makarskoj.


II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 23. siječnja 2018. (utorak) u 9,30 sati, na lokaciji, Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, II. kat, soba br 19.


III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.


IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.


VODITELJ ODSJEKA
Dragan Srzić, dipl.ing.arh.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravnog tijela
2. Mrežna stranica Grada
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt
4. U spis, ovdje