Javni poziv za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarska

Na temelju članka 1. st. 2. Zakona o poticanju zapošljavanja («Narodne novine» br. 57/12, 120/12 i 16/17) i članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11), pročelnik Upravnog odjela za komunalne djelatnosti Grad Makarska, dana 20. travnja 2017. godine objavljuje

JAVNI POZIV

za dostavu prijava za stručno osposobljavanje za rad

bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarska

I.

U cilju korištenja mjere «Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa» putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područne službe u Splitu, ispostava Makarska (u nastavku HZZ) Grad Makarska iskazuje interes i potrebu za stručnim osposobljavanjem bez zasnivanja radnog odnosa u Upravnom odjelu za komunalnu djelatnost Grada Makarske.

II.

Kandidati/kinje koji se mogu prijaviti na ovaj poziv i dostaviti svoju prijavu trebaju ispunjavati sljedeće uvjete:

- nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, srednje stručne spreme;

- bez radnog iskustva u zvanju;

- s radnim iskustvom u zvanju kraćim od propisanog radnog iskustva kao uvjeta za polaganje

državnog stručnog ispita;

- s radnim iskustvom izvan zvanja;

- da ispunjavaju uvjete tražene stručne spreme za poslove koje se stručno osposobljavaju;

- da se kandidati nalaze u evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana

III.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (8 sati dnevno) obavljat će se na navedenim poslovima:

NAZIV USTROJSTVENE JEDINICE

NAZIV RADNOG MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA I STRUKA

BROJ OSOBA

Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Odsjek komunalnog i prometnog redarstva

Prometni redar-referent

Srednja stručna sprema IV stupanj, vozački ispit B kategorije osnovno znanje u MS Officeu,

1

         

IV.

Kandidati/kinje koji ispunjavaju tražene uvjete, dužni su uz prijavu dostaviti:

-kratki životopis;

-presliku domovnice;

-presliku svjedodžbe;

-presliku vozačke dozvole B kategorije;

-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,

-dokaz da se kandidat/kinja nalazi na evidenciji HZZ-a najmanje 30 dana (potvrdu ili presliku evidencijskog kartona sa HZZ-a),

-uvjerenje suda da se protiv kandidata/kinje ne vodi kazneni postupak, odnosno da nije pravomoćno osuđen za kaznena dijela iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11) – ne starije od 6 mjeseci.

Molimo kandidate/kinje da u prijavi naznače točan naziv radnog mjesta za koje podnose svoju prijavu i da prilože svu potrebnu dokumentaciju.

V.

Polaznik/ca Programa stručnog osposobljavanja nema status službenika. Cilj stručnog osposobljavanja je stjecanje radnog iskustva potrebnog za polaganje državnog stručnog ispita, u skladu s člankom 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» br. 86/08 i 61/11).

VI.

Na Javni poziv mogu se javiti osobe koje se dosada nisu stručno osposobljavale u smislu članka 93. ZSN-a. U svojstvu polaznika/ice stručnog osposobljavanja ne može biti primljena osoba za koju postoje zapreke iz članka 15. ZSN-a.

VII.

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa obavlja se:

-na temelju pisanog ugovora sa gradonačelnikom Grada Makarske,

-prema programu stručnog osposobljavanja za rad,

-pod vodstvom mentora.

Doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje snose HZZ/ Grad Makarska.

Polaznik/ica stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa ima pravo na novčanu potporu u visini određenoj Odlukom Vlade Republike Hrvatske, koje isplaćuje HZZ.

VIII.

Za kandidate/kinje prijavljene na Javni poziv koji ispunjavaju formalne uvjete provest će se testiranje i intervju radi prethodne provjere znanja i sposobnosti. Ako kandidat/kinja ne pristupi testiranju, smatra se da je povukao prijavu na Javni poziv.

Na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) objavit će se podaci o načinu obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata/kinja, kao i potrebni pravni izvori za pripremanje kandidata za provjere.

Na istoj web stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prijave s dokazima o ispunjavanju traženih uvjeta dostavljaju se u roku od 8 (osam) dana od dana objave ovog Poziva na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Makarskoj, na adresu:

Grad Makarska „SOR Prometni redar-referent“

Obala kralja Tomislava br. 1

21 300 Makarska.

Na Javni poziv svoje prijave mogu podnijeti osobe oba spola.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

O rezultatima Javnog poziva kandidati/kinje biti će obaviješteni u zakonskom roku.

Sve informacije pratite na web stranici Grada Makarske (ww.makarska.hr).

 Pročelnik,

Matko Lovreta, dipl. iur

Klasa: 112-06/17-01/2

Ur. broj: 2147/05-03/3-17-1

U Makarskoj, 20. travnja 2017.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.