JAVNI POZIV za dodjelu na korištenje sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2014.“

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 02/13, 08/13 i 09/13-pročišćeni tekst), te Odluke o održavanju sajmova, manifestacija i prigodnih priredbi, Klasa: 610-02/14-20/12, Ur.broj: 2147/05-04-12/1-14-2, od 01. srpnja 2014. godine, Gradonačelnik Grada Makarske dana 28. listopada 2014. godine, raspisuje
J A V N I   P O Z I V
za dodjelu na korištenje sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2014.“
I.
Raspisuje se JAVNI POZIV za korištenje sajamskih kućica za pružanje ugostiteljskih i trgovačkih usluga za vrijeme održavanja manifestacije „Božićni grad 2014.“.
II.
Mjesto održavanja sajma je Kačićev trg u Makarskoj, a održat će se u vremenu od 01. 12. ove godine do 06. siječnja iduće godine s izuzećem 25. prosinca 2014. godine – Božića.
Iznimno od stavka 1. ove točke trgovačka djelatnost može se obavljati u periodu od 01. 12. do 28. 12. (nedjelja) 2014. godine.
III.
Radno vrijeme sajma je od 10,00 sati do 23,00 sata, osim petkom i subotom od 10,00 sati do 24,00 sata.
IV.
Za obavljanje ugostiteljske i trgovačke djelatnosti postavit će se sajamske kućice (kao i dosadašnjih godina) i to:
a)13 tipskih kućica dim. 2,05m x 1,85m (brojevi kućica: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 19),
b)1 tipska kućica dim. 2,30m x 2,45m, kućica broj 12,
c)kućica broj 10 dim. cca 4m x 3m.,
d)kućica broj 15 dim. cca 3,5m x 3m.,
e)kućice u nizu, 3 kućice, ukupna dim. cca 6m x 2m ( brojevi kućica 16, 17 i 18 )
f)kućica velika broj 20,
Oznaka i namjena kućica određena je grafičkim prikazom koji se može preuzeti u zgradi Grada Makarske – soba br.15/I. kat.
V.
Davanje na korištenje sajamskih kućica izvršit će se temeljem prikupljenih pisanih ponuda.
Pravo na korištenje sajamskih kućica mogu ostvariti samo pravne i fizičke osobe koji imaju registriranu djelatnost na području Grada Makarske.
Ponude koje istaknu obrti u mirovanju neće se uvažavati.
VI.
Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviši ponuđeni iznos za pojedinu kućicu.
VII.
Početna cijena za kućice za ugostiteljsku djelatnost je 3000,00 kuna (bez PDV-a), a za trgovačku djelatnost je 500,00 kuna (bez PDV-a).
VIII.
S obzirom na različitu veličinu kućice ponuditelj može ponuditi iznos za najviše dvije kućice s tim da u svojoj ponudi istakne koja bi od kućica bila prvi izbor.
IX.
Ponuditelj koji zadovolji kriterij najvišeg ponuđenog iznosa i druge uvjete iz ovog JAVNOG POZIVA može ostvariti pravo na samo jednu kućicu.
X.
Ponuda treba sadržavati:
  1. osnovne podatke o pravnoj ili fizičkoj osobi sa registriranom djelatnosti koja se traži u ovom JAVNOM POZIVU (izvornik ili ovjereni preslik rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, izvornik ili ovjereni preslik obrtnice ili sličnog dokumenta kojim se dokazuje registrirana djelatnost za fizičke osobe),
  2. ponuđeni iznos u kunama za sajamsku kućicu,
  3. potvrdu Grada Makarske – Odjela za financije i proračun da nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarska (ne starija od početka objave ovog JAVNOG POZIVA),
  4. potvrdu Porezne uprave iz koje je vidljivo da je ispunio obvezu plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, osim ako mu je sukladno posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza (ne starija od 30 dana od dana objave ovog JAVNOG POZIVA),
  5. detaljan opis usluge koja se nudi.
XI.
Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.
XII.
Ako dva ili više ponuditelja ponude isti iznos između njih će se odabrati onaj koji ima duže vrijeme registriranu ugostiteljsku ili trgovačku djelatnost na području Grada Makarske.
XIII.
U slučaju da se kriterij iz točke XII. ne može utvrditi, odabrat će se ponuda koja je zaprimljena ranije.
IVX.
Ponude se upućuju Gradu Makarska, ODBORU ZA MANIFESTACIJU „BOŽIĆNI GRAD 2014.“ u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Za Božićni grad 2014. – ne otvaraj“ i adresom ponuditelja s druge strane omotnice.
Rok za dostavu ponuda je 10 dana od objave ovog JAVNOG POZIVA na internetskoj stranici Grada Makarske.
XV.
Odbor za manifestaciju „Božićni grad 2014.“ (u daljnjem tekstu: Odbor) će nakon isteka roka zaprimanja ponuda utvrditi mjesto, datum i vrijeme javnog otvaranja istih te isto objaviti na internetskim stranicama Grada Makarske.
XVI.
Odbor će provest javno otvaranje pristiglih ponuda na mjestu i u vrijeme naznačeno u obavijesti o otvaranju ponuda.
O tijeku postupka otvaranja pristiglih ponuda vodi se zapisnik.
XVII.
Nakon javnog otvaranja ponuda odbor vrši pregled i ocjenu pristiglih ponuda na temelju uvjeta i kriterija iz ovog JAVNOG POZIVA.
O pregledu i ocjeni ponuda sastavlja se zapisnik.
XVIII.
Temeljem izvršenog pregleda ponuda Odbor utvrđuje koji je ponuditelj izabran za korištenje pojedine sajamske kućice.
XIX.
Sa odabranim najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se Ugovor o najmu kućice za vrijeme manifestacije „Božićni grad 2014.“ na iznos koji je ponuđen uvećan za PDV-e.
XX.
Ako odabrani najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja ugovora Odbor će ponuditi potpisivanje ugovora slijedećim rangiranim ponuditeljima.
KLASA:    612-01714-01/19
UR.BROJ: 2147/05-04-12/1-14-04
Makarska, 28. listopada 2014.
                                                                                                  Gradonačelnik
                                                                                                  Tonći Bilić, ing

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.