Javni natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu djelatnik na održavanju hortikulture

Klasa: 112-02/17-01/5

Ur. broj: 2147/05-08-01/2-17-01

Makarska, 27. veljače 2017.g.

Na temelju članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11) te članka 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09, 15/09 i 2/17) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 27. veljače 2017. godine raspisuje

JAVNINATJEČAJ

za prijam u službu

na neodređeno vrijeme u Gradu Makarskoj u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske na radnom mjestu:

– Djelatnik na održavanju hortikulture – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Posebni uvjeti:

– niža stručna sprema ili osnovna škola,

– najmanje jedna godinaradnog iskustva na odgovarajućim poslovima.

Osim posebnih (stručnih) uvjeta za prijam u službu kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu:

- punoljetnost,

- hrvatsko državljanstvo,

- zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 60/11).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Djelatnik na održavanju hortikulture obavlja fizičke poslove na održavanju zelenih javnih površina.

Detaljan opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava javnim natječajem, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kao i provjere praktičnog rada na određenim poslovima kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti i provjere praktičnog rada na određenim poslovima kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja, sposobnosti i provjeri praktičnog rada na određenim poslovima kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se testiranjem, intervjuom i provjerom praktičnog rada na određenim poslovima.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na natječaj.

Službenik se prima u službu uz probni rad od 3 mjeseca.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte).

Prijavu je potrebno vlastoručno potpisati.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje su dužni priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice, vojne iskaznice, putovnice ili domovnice),

– preslik svjedodžbe.

– elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, uvjerenje poslodavca o radnom iskustvu na odgovarajućim poslovima i dr.,

– uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (koje nije starije od 6 mjeseci).

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Prijave na javni natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska s naznaku: »Natječaj za prijam u službu na neodređeno vrijeme – Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti – djelatnik naodržavanju hortikulture NKV«, u zatvorenoj omotnici.

Osoba kojane podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz javnog natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na javni natječaj. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

Obavijest o ishodu natječaja bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku. Po raspisanom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.

GRAD MAKARSKA

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.