JAVNI NATJEČAJ za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA

Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA

KLASA: 302-01/15-01/2
URBROJ: 2147/05-04/1-16-10

Na temelju članka 38., 40. i 41. Zakona o ustanovama (Narodne novine, 76/93, 29/97, 47/99, 35/08) i članka 18., 19., 20. i 21. Statuta Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA (Glasnik Grada Makarske, br. 5/16), Upravno vijeće Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA, dana 4. srpnja 2016. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ

-za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA

Statutom Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA u članku 18. propisani su obvezatni uvjeti koje mora ispunjavati osoba koja se imenuje za ravnatelja agencije:
• VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
• najmanje 5 godina radnog iskustva u struci,
• ispunjavanje općih uvjeta utvrđenih Zakonom,
• organizacijske sposobnosti,
• završeno stručno usavršavanje iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,
• iskustvo u pripremi i provedbi EU projekata,
• poznavanje rada na računalu,
• aktivno znanje engleskog jezika.

Uz pisanu prijavu na javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA, potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

• životopis,
• dokaz o hrvatskom državljanstvu (domovnica) i presliku osobne iskaznice,
• diplomu visokoškolske ustanove kojom se dokazuje VII. stupanj stručne spreme društvenog smjera,
• potvrdu o radnom iskustvu u struci u trajanju od najmanje 5 godina
-potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne starija od 1 mjeseca),
• potvrdu o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci,)
• potvrdu o završenom stručnom usavršavanje iz pisanja prijedloga projekata koji će se financirati iz sredstava EU-a,
• potvrdu institucije koja je aplicirala i provodila EU projekte o sudjelovanju kandidata na istima i dokaz o provedbi EU projekata (ugovori i slično),
• dokaz o aktivnom znanju engleskog jezika.

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave: osobno ime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona te po mogućnosti adresa elektroničke pošte.

Na javni natječaj se, pod ravnopravnim uvjetima, imaju pravo prijaviti osobe oba spola.

Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenima na javni natječaj. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u javnom natječaju.

Prijave kandidata za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA podnose se neposredno ili u zatvorenoj omotnici u roku 15 dana od dana objave javnog natječaja u javnom glasilu „Makarska kronika“ na adresu:

GRAD MAKARSKA „Javna ustanova Makarska razvojna agencija – MARA“, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska s naznakom:

„Javni natječaj za imenovanje ravnatelja Javne ustanove Makarska razvojna agencija – MARA – ne otvarati“

Javni natječaj objavit će se i na oglasnoj ploči HZZ-a Regionalnog ureda Split, Ispostava Makarska te web-stranici i oglasnoj ploči Grada Makarske.

O vremenu i mjestu prethodne pisane provjere znanja kandidata, kao i o području na koje će se provjera odnositi, prijavljeni će biti obaviješteni putem web stranice i oglasne ploče Grada Makarske najmanje 8 dana prije provođenja iste. Provjeri mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. S kandidatima koji zadovolje na pisanoj provjeri, obavit će se intervju sa svrhom utvrđivanja njihovih interesa, profesionalnih ciljeva i motivacije.

Ako kandidat ne pristupi pisanoj, odnosno usmenoj provjeri, smatra se da je povukao svoju prijavu na javni natječaj.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o imenovanju, dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta.

O rezultatima javnog natječaja kandidati će biti obaviješteni pisanim putem u roku 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijave. Po raspisanom javnom natječaju ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju natječaja.


Upravno vijeće
Javna ustanova Makarska
razvojna agencija – MARA
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.