Javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Veliko Brdo 1» Veliko Brdo

Temeljem članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji («Narodne novine» broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) te Zaključka Gradonačelnika Grada Makarske od 11. listopada 2013. godine, Odjel za gospodarenje prostorom


O b j a v l j u j e


JAVNU RASPRAVU
(ponavlja se)

o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Veliko Brdo 1» Veliko Brdo

I.


O utvrđenom Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Veliko Brdo 1» Veliko Brdo provest će se javna rasprava sa javnim uvidom.

II.


Javni uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Veliko Brdo 1» trajati će od 22. listopada 2013. godine do 31. listopada 2013. godine.

III.

Za vrijeme javnog uvida, svakog radnog dana od 10 do 14 sati, u sobi 26 u zgradi Grada Makarske, svima zainteresiranima će se omogućiti uvid u Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Veliko Brdo 1» Veliko Brdo.
Za potrebe javnog uvida bit će izložen tekstualni i grafički dio Prijedloga plana.

IV.


O Prijedlogu Urbanističkog plana uređenja naselja «Veliko Brdo 1» Veliko Brdo održati će se javno izlaganje i to na dan 23. listopada 2013. godine (srijeda), s početkom u 11,00 sati, u sobi br. 26. u zgradi Grada Makarske.

V.


Svi zainteresirani građani, udruge i pravne osobe, za vrijeme trajanja javne rasprave, zaključno s 31. listopada 2013. godine, mogu Odjelu za gospodarenje prostorom Grada Makarske dostaviti svoja pisana očitovanja, mišljenja, prijedloge i primjedbe na Prijedlog Urbanističkog plana uređenja naselja «Veliko Brdo 1» na adresu:


GRAD MAKARSKA
Odjel za gospodarenje prostorom
21300 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1


Klasa: 350-02/10-20/2
Ur.broj:2147/05-05/1-13/82
Makarska, 11.listopada 2013.

PROČELNIK
Ognjen Radić, dipl.ng.građ. v.r.
 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.