J A V N I P O Z I V za predlaganje kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika

Na temelju članka 6. Odluke o osnivanju Savjeta mladih Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske" br.5/15) Gradsko vijeće Grada Makarske dana 14. prosinca 2015.g. objavljuje

J A V N I P O Z I V 
za predlaganje kandidata
za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika


1. Pokreće se postupak za izbor članova Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika.

Savjet mladih je savjetodavno tijelo Grada Makarske koje se osniva s ciljem aktivnog sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranje i savjetovanja mladih u gradu Makarskoj.

Izrazi koji se koriste u ovom javnom pozivu, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.


2. Savjet mladih Grada Makarske broji 7 članova, koji se biraju na vrijeme od tri godine.

U Savjet mladih Grada Makarske mogu biti birane osobe s prebivalištem ili boravištem na području grada Makarske, koje u trenutku podnošenja kandidatura za članstvo u savjetu mladih imaju od navršenih 15 (petnaest) do navršenih 30 (trideset) godina života.


3. Pravo predlaganja kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika imaju udruge koje su sukladno statutu ciljano i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade, učenička vijeća, studentski zborovi, pomladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, ona mora biti skupina od
najmanje 30 mladih.

4. Prijedlozi kandidata za članove Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika podnose se pismeno (na posebnom obrascu koji se nalazi na web stranicama Grada Makarske, a može se preuzeti i u pisarnici Grada Makarske), sa slijedećim podacima:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja
- ime i prezime, datum i godinu rođenja, OIB, te adresu prebivališta ili boravišta kandidata
- obrazloženje kandidature
- životopis kandidata

Prijedlog mora biti potpisan od strane ovlaštene osobe predlagatelja i ovjeren pačetom.

Kada je predlagatelj kandidate neformalna skupina mladih kandidatura mora, osim podataka o kandidatu, sadržavati i podatke o svim predlagateljima (ime i prezime, datum i godinu rođenja, OIB, te adresu prebivališta ili boravišta).

5. Predlagatelj je dužan uz prijedlog priložiti:

- dokumentaciju iz koje je vidljivo da kandidati ispunjavaju uvjete iz točke 2. ovog poziva (uvjerenje Policijske uprave o prebivalištu ili boravištu kandidata ne starije od šest mjeseci te presliku rodnog lista ili domovnice kandidata).
- dokumentaciju iz koje je vidljivo da predlagatelj ispunja uvjete iz točke 3. ovog poziva (izvadak iz odgovarajućeg registra udruga, ne starije od šest mjeseci).

6. Nepravovremeni i nepotpuni prijedlozi neće se uzimati u razmatranje.

7. Prijedlozi kandidata i njihovih zamjenika za Savjet mladih Grada Makarske s obrazloženjima i odgovarajućom dokumentacijom predaju se neposredno u pisarnici Grada Makarske ili putem pošte, u roku 15 dana od dana objave, na adresu:

GRADSKO VIJEĆE

Grada Makarske

ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
Makarska
Obala Kralja Tomislava broj 1,
s naznakom:
„Prijedlog kandidata za izbor članova Savjeta mladih Grada Makarske i njihovih zamjenika“
NE OTVARAJ

Klasa:021-01/15-10/24
Ur.broj: 2147/05-04-12/1-15-2

Predsjednica Gradskog vijeća
Jagoda Martić, dipl. ing. kemije, v.r.

 POSTUPAK IZBORA

Nakon zaprimanja kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih, Odbor za
izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Makarske (u daljnjem tekstu: Odbor) obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje prijava, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.
Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura Odbor dostavlja Gradskom
vijeću te ih objavljuje na web stranicama Grada Makarske.
Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura, po postupku
propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća, tajnim glasovanjem bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih.
Glasovanje se obavlja na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.
Važeći je onaj glasački listić na kojem su zaokruženi brojevi ispred imena i prezimena
najviše 7 (sedam) kandidata.
Za članove Savjeta mladih izabrani su kandidati od rednog broja 1. do rednog broja 7. na
rang listi najviše dobivenih glasova.
U slučaju da nije moguće izabrati Savjet mladih zbog dva ili više kandidata s jednakim
brojem glasova, glasovanje se ponavlja za izbor kandidata do punog broja članova Savjeta mladih, između onih kandidata koji u prvom krugu nisu izabrani jer su imali jednak broj glasova.
Glasovanje se ponavlja dok se ne izaberu svi članovi Savjeta mladih.
Rezultati izbora za članove i zamjenike Savjeta mladih objavljuju se na web stranicama
Grada Makarske.

Odluka o Savjetu mladih Grada Makarske

Obrazac za podnošenje kandidature za članove Savjeta mladih Grada Makarske

Izjava o prihvaćanju kandidature Makarska

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.