J A V N I P O Z I V za podnošenje prijava za sudjelovanje na manifestaciji „Ribarske večeri 2018.“

Na temelju čl.49. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske broj 8/09, 13/09, 2/13, 8/13, 9/13 - pročišćeni tekst i 21/17), Odluke o proglašenju sajmenih dana na području grada Makarske, Klasa: 610-02/18-01/20, Ur.broj: 2147/01-06/5-18-1 od 24. svibnja 2018. godine, te Zaključka gradonačelnika o cijeni plaćanja javne površine od strane sudionika manifestacije „Ribarske večeri 2018.“ Klasa: 610-01/18-10/1, Ur.Broj: 2147/01-03/3-18-1 od 24. svibnja 2018.g., gradonačelnik Grada Makarske dana 28. svibnja 2018. godine, raspisuje

J A V N IP O Z I V

za podnošenje prijava za sudjelovanje na

manifestaciji „Ribarske večeri 2018.“

I.

Pozivaju se ugostitelji, trgovci, OPG-ovci, udruge i drugi za podnošenje prijava za za sudjelovanje na manifestaciji «Ribarske večeri 2018.» koje će se održati: 19. lipnja 2018.g., 03., 17., 24. i 31. srpnja 2018.g., 05. (Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja), 07., 14. i 28. kolovoza 2018.g. te 04. i 11. rujna 2018.g.

Mjesto održavanja „Ribarskih večeri 2018“ je javna površina na rivi.

II.

Pravo sudjelovanja imaju pravne i fizičke osobe sa registriranom djelatnošću, s napomenom da ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela, pića i napitaka, pored ugostitelja i obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, mogu pružati i pravne osobe, trgovci pojedinci i fizičke osobe – obrtnici, koji nisu ugostitelji, uz obvezu isticanja i pridržavanja istaknutih cijena te izdavanja čitljivog i točnog računa za pruženu uslugu, sukladno odredbi članku 12. stavak 2. Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti.

III.

Grad Makarska zadržava pravo odobriti prodaju pića, pečene ribe, plodova mora, pršuta, sira, drugih specijaliteta te ostalih prehrambenih i neprehrambenih proizvoda, isključivo na unificiranim štandovima koje će osigurati Grad.

IV.

Radno vrijeme manifestacije «Ribarske večeri 2018.» je od 16,00 do 24,00 sata.

V.

Prijave se podnose pisano u pisarnicu Grada Makarske (ured br. 7) ili putem pošte.

Prijava mora sadržavati naziv podnositelja (adresa, broj telefona/mobitela) s naznakom za sudjelovanje na manifestaciji „Ribarske večeri 2018.“, te mora biti potpisana od strane podnositelja prijave i ovjerena pečatom.

U prijavi je potrebno navestiproizvode i usluge koje se nude.

Zainteresirani mogu dobiti sve dodatne informacije svaki radni dan u uredu br. 28. (II kat) u zgradi Grada Makarska ili na tel.: 021/608-443.

VI.

Rok za dostavu prijava je 08. lipnja 2018. godine zaključno do 12,00 sati, bez obzira na način dostave prijave.

VII.

Grad Makarska će nakon isteka roka iz prethodnog članka na mrežnim stranicama Grada www.makarska.hr i na oglasnoj ploči Grada Makarske objaviti listu prijavljenih koji su ostvarili pravo sudjelovanja na manifestaciji „Ribarske večeri 2018“.

Po objavi liste prijavitelja koji su ostvarili pravo korištenja javne površine na Ribarskim večerima 2018. istu su dužni, najkasnije 24 sata prije održavanja svake Ribarske večeri na kojoj namjeravaju sudjelovati, uplati iznos naknade za korištenje javne površine na račun Proračun Grada Makarske, kod Hrvatske poštanske banke, broj:HR4123900011824900000 (Model: HR 68 i Poziv na broj:7706-OIB-411).

VIII.

Raspored prodajnih mjesta za prijavitelje , koji su ostvarili pravo korištenja prodajnog mjesta,

izvršit će se izvlačenjempapirića s brojem prodajnog mjesta.

Svako prodajno mjestooznačit će se svojimbrojem.

Redosljed izvlačenja određuje se kako slijedi:

1. pravne i fizičke osobe –ugostitelji,

2. obiteljska poljoprivredna gospodarstva,pravne i fizičke osobe – trgovci i

3. ostali sa specijalnim vozilima.

Unutar svake grupe izvlačenje će se obaviti po abecednom redu naziva pravnih osoba, obrta i OPG-a.

Vrijeme izvlačenja objavit će se na stranici Grada Makarske www.makarska.hr i oglasnoj ploči Grada Makarske.

Za prijavitelje koji su ostvarili pravo korištenja javne površine, a nisu nazočni na izvlačenju, po završenom izvlačenju od strane prisutnih, predsjednik Komisije će izvući brojeve prodajnih mjesta za odsutne prijavitelje s pravom korištenja prodajnog mjesta, po abecednom redoljedunaziva pravnih osoba i naziva obrta odnosno OPG-a.

IX.

U slučaju neplaćanja naknade za korištenje javne površine u ostavljenom roku, korisniku se neće dodijeliti mjesto za sudjelovanje na ribarskoj večeri.

X.

Obveza je sudionika navedene manifestacije osigurati posudu za otpatke te istu po završetku manifestacije odložiti na propisan način.

Sudionici manifestacije dužni su obavljati djelatnost sukladno pozitivnim zakonskim propisima RH, te poštivati propise o javnom redu i miru te komunalnom redu.

Grad Makarska ne snosi odgovornost za obavljanje neregistrirane djelatnosti, neizdavanje računa, te za bilo koje drugo postupanje suprotno pozitivnim zakonskim propisima RH.

U slučaju da sudionik manifestacije postupa suprotno odredbama ovog Javnog poziva, Odluci o javnom redu i miru, Odluci o komunalnom redu te drugim općim aktima Grada Makarske, kao i pozitivnim zakonskim propisima RH, istom će se uskratiti pravo sudjelovanja na maifestaciji „Ribarske večeri 2018.“, bez prava na povrat uplaćenog iznosa.

KLASA: 610-01/18-10/1

UR.BROJ: 2147/01-03/3-18-2

Makarska, 28. svibnja 2018.g.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl.oec.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.