Program poticane stanogradnje u Gradu Makarskoj

18.01.08.

Na temelju Programa poticane stanogradnje u Gradu Makarskoj, državna Agencija za prodaju nekretnina (APN) i Grad Makarska proveli su tijekom listopada 2007. anketu za kupnju stana iz poticane stanogradnje, kako bi se dobili potrebni podaci o zainteresiranosti makarskih građana za izgradnju stanova na području Grada Makarske.

Nakon prikupljanja i obrade anketnih upitnika, pokazalo se da u Makarskoj vlada veliki interes građana za rješenjem svoga stambenog problema kupnjom stana iz tog programa. Ukupno je obrađeno 285 anketnih upitnika, koji su se mogli preuzeti na porti zgrade Gradskog poglavarstva.

Zemljište na kojem bi se stanovi iz programa POS-a trebali izgraditi u vlasništvu su APN-a, a nalazi se na predjelu Požari, južno od Osnovne škole oca Petra Perice.
Gradsko je poglavarstvo na 27. sjednici održanoj dana 10. siječnja 2008. godine donijelo Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu programa POS-a na području Grada Makarske. Povjerenstvo je osnovano radi obavljanja poslova i provođenja aktivnosti u svrhu utvrđivanja liste reda prvenstva za kupnju stanova iz programa POS-a, kao i obavljanja drugih radnji u njegovoj realizaciji, koje je po Zakonu o POS-u i Predugovoru s APN-om, dužan provesti Grad Makarska. Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i 3 člana, od kojih su 2 člana predstavnici Grada, a druga dva predstavnici APN-a i poslovne banke.Predstavnici Grada su gradonačelnik Marko Ožić Bebek, te Tea Botica koja će obavljati dužnost tajnice povjerenstva. Zadaće su povjerenstva sljedeće:

• utvrditi prijedlog Odluke (koju donosi Gradsko poglavarstvo) o uvjetima, mjerilima i postupku za određivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz POS-a te kriterije bodovanja s brojem bodova;
• raspisati Natječaj za prikupljanje zahtjeva za utvrđivanje liste prvenstva za kupnju stanova iz POS programa;
• utvrditi listu reda prvenstva temeljem zaprimljenih zahtjeva;
• razmotriti prigovore i predložiti Gradskom poglavarstvu na usvajanje konačnu listu prvenstva za kupnju stana iz programa POS-a, a se koja lista dostavlja APN-u;
• surađivati s APN-om na ishođenju lokacijske i građevinske dozvole;
• poduzimati sve potrebne radnje na ishođenju dozvole za izgradnju infrastrukturnih objekata uz zgradu POS-a u Makarskoj, za koje je to predviđeno Zakonom;
• surađivati s APN-om na raspisivanju javnog natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja za izvođenje građevinskih radova i stručni nadzor nad izgradnjom zgrade POS-a u Makarskoj;
• pratiti realizaciju izgradnje, sudjelovati u prezentaciji programa društveno poticane stanogradnje na području Makarske, sudjelovati pri odabiru i raspodjeli stanova kandidatima s gradske liste reda prvenstva, te sudjelovati kod primopredaje stanova kupcima.


Imenovanju Povjerenstva prethodio je Predugovor o međusobnim pravima i obvezama između Grada Makarske i APN-a, kojim je iskazana namjera, te utvrđeni svi bitni elementi u svezi s realizacijom navedenog programa.

Kako bi se projekt POS-a u cijelosti realizirao Grad Makarska mora obaviti niz aktivnosti prema sljedećem hodogramu:
• Lista reda prvenstva Grada Makarske
• Ugovor o prijenosu prava zemljišta
• Natječaj za projektiranje i odabir projektne dokumentacije
• Ishođenje građevinske dozvole
• Ugovor o međusobnim pravima i obvezama
• Ugovor o građenju
• Realizacija izgradnje
• Prezentacija
• Provjera kreditne sposobnosti
• Odabir stana
• Potpisivanje predugovora o kupoprodaji
• Potpisivanje ugovora o kreditu s poslovnom bankom
• Potpisivanje ugovora o kupoprodaji
• Primopredaja ključeva i useljenje


Sudeći prema početnom tempu rada Gradske uprave, 2008. godina u Makarskoj će biti vrlo aktivna i ispunjena važnim projektima, koji će uvelike utjecati na poboljšanje kvalitete života naših građana i opći napredak grada.