Oglas za prijam u službu-čistačica javnih wc-a u vlasništvu Grada Makarske(sezonski)

Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

112-03/19-01/11

2147/01-08/1-19-1

07. lipnja 2019.

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08, 61/11 i 4/18) te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 6/09, 15/09, 2/17, 10/17 i 10/19) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 07. lipnja 2019. godine objavljuje

OGLAS

za prijam u službu

na određeno vrijeme u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika, na radnom mjestu:

- ČISTAČICA JAVNIH WC-a U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE- sezonski na određeno vrijeme – 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju 3 mjeseca

Stručni uvjeti:

-niža stručna sprema ili osnovna škola

Opis poslova:

- obavlja poslove čišćenja javnih WC-a na području grada Makarske u vlasništvu Grada Makarske

- obavlja i druge poslove po nalogu upravitelja Pogona.

Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

- životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica),

- uvjerenje o stručnoj spremi,

- potvrdu vjerodostojnosti isprave o stručnoj spremi izdanu od obrazovne ustanove

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak

(koje nije starije od 6 mjeseci).

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na oglas se mogu javiti osobeoba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 60/11 i 4/18).

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnostikandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.

Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 danaod objave oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska uz naznaku: »Oglasza prijam u službu na određeno vrijeme – čistačica javnih WC-a«, u zatvorenoj omotnici. Osoba kojane podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Obavijest o ishodu oglasa bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.

Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

GRAD MAKARSKA

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.