Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata - unutarnji revizor

Klasa: 112-02/15-01/61
Ur. broj: 2147/05-04-12/1-15-10
Makarska, 10. kolovoza 2015.


Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje unutarnjeg revizora za prijam u službu na neodređeno vrijeme, a u vezi Javnog natječaja objavljenog 08. srpnja 2015. godine u „Narodnim novinama“, br. 75/15 daje sljedeću

                         OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE
                                       ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za imenovanje unutarnjeg revizora u Gradu Makarskoj, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 17. kolovoza 2015. godine (ponedjeljak) u zgradi Grada Makarske, soba 26.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja i koji se pozivaju na testiranje su sljedeći:

1. Ivo Bešker, dipl.oec.
2. Mirna Kostanić, mag.iur.

a prema sljedećem rasporedu:

u 08,30 sati – pisano testiranje
u 12,00 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/1 i 19/13);

2. Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12 i 15/15);

3. Zakon o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“, broj 78/15 – novi zakon);

4. Pravilnik o unutarnjoj reviziji korisnika proračuna („Narodne novine“, broj 96/13);

5. Kodeks strukovne etike unutarnjih revizora u javnom sektoru („Narodne novine“ broj 18/08);


6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14);

7. Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“ broj 139/10 i 19/14).


Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim Natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u «Glasniku Grada Makarske», br. 2/13, 18/14, 1/15 i 6/15, također su dostupni i Obavijesti i uputama kandidatima objavljenim na oglasnoj ploči i web stranici Grada Makarske 10. srpnja 2015. godine.


Grad Makarska
Povjerenstvo za provedbu
javnog natječaja za imenovanje unutarnjeg revizora

Zadnje vijesti



Imate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.