Natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada Makarske

GRAD MAKARSKA
Odjel za upravljanje imovinom, prostorno uređenje i zaštitu okoliša

Klasa: 021-01/2008-01/1923/4
Makarska, 18. travnja 2008.Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), čl. 32. t. 11. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske br 9/07) te zaključka Poglavarstva, objavljuje se

N A T J E Č A J
za prodaju građevinskog zemljišta u vlasništvu Grada MakarskeProdaje se građevinsko zemljište:

Ad. 1.
- dio čest. zem. 587/3, upisano kao pašnjak 3564 m2 u z.u. 2556 k.o. Makarska Makar, na predjelu zv. Gorinka, i to dio u površini od 870 m2, prikazan u položajnom nacrtu izrađenom od geodetskog ureda Skalina d.o.o. Lokva Rogoznica iz ožujka 2008. godine;

Ad. 2.
- čest.zem. 1814, upisano kao put 86 m2 u z.u. 298 k.o. Kotišina, zajedno sa dijelom čest. zem. 1457/1 upisane kao pašnjak 1295 m2 u z.u. 131 k.o. Kotišina, i to dio od 146 m2, dakle ukupno 232 m2, sve prema skici terena izrađenoj od geodetskog ureda „Bučo“ iz Makarske iz ožujka 2007. godine.

Početna prodajna cijena:
- za zemljište pod Ad.1. je 2.610.000,00 kn ( slovima:dvamilionašestodesettisućakuna);
- za zemljište pod Ad.2. je 208.800,00 kn (slovima: dvjestoosamtisućakuna);

Ponude na natječaj zainteresirani kupci podnose u pisanom obliku uz plaćanje jamčevine u
iznosu 10 % od početne cijene na račun Grada Makarske broj 2390001-1824900000, HPB Zagreb (s pozivom na br. za fizičku osobu 22-7757-JMBG te pravnu osobu 21-7757-MB). Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici, u roku od 15 dana, na adresu:
GRAD MAKARSKA
Gradsko poglavarstvo
Obala kralja Tomislava 1
21300 Makarska
s naznakom: - ponuda za kupnju zemljišta, ne otvaraj -

Ponuda treba sadržavati:
- podatke o ponuditelju (ime i prezime, adresa, odnosno puni naziv i sjedište firme),
- iznos ponuđene cijene,
- izvod iz sudskog registra za pravnu osobu odnosno dokaz o hrvatskom državljanstvu s
preslikom osobne iskaznice za fizičku osobu,
- dokaz o plaćenoj jamčevini s brojem računa na koji će biti izvršen povrat iste.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvećom ponuđenom cijenom, uz
udovoljavanje i ostalim uvjetima iz ovog natječaja te zaključka Gradskog poglavarstva.

Izabrani ponuditelj obvezan je u roku od 15 dana od primitka obavijesti zaključiti s Gradom
Makarska ugovor o kupoprodaji predmetne nekretnine. U protivnom smatrat će se da je
ponuditelj odustao od ponude u kojem slučaju gubi pravo na povrat jamčevine.

Gradsko poglavarstvo Grada Makarske zadržava pravo poništaja natječaja u cijelosti ili djelomično bez ikakve obveze prema ponuditeljima, izuzev obveze na povrat uplaćene jamčevine.

Grad MakarskaZadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.