Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora ("NN" br.91/96., 124/97. i 174/04.), članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.1/05.) te Zaključka Gradskog poglavarstva Grada Makarske sa 60 sjednice održane dana 4. studenog 2008.god.


GRAD MAKARSKA
Gradsko poglavarstvo
raspisuje
N A T J E Č A J
za davanje u zakup poslovnih prostora
u vlasništvu Grada Makarske


Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske.
Namjena, početna cijena zakupa mjesečno po m² poslovnog prostora, te iznos jamčevine određuje se kako slijedi:

R.b. - 1.

čest. zgr. - 530

K.br. 

Pozicija u zgradi - prizemlje

Površ. ukupna m2 - 191

Namjena - ribarnica

Početna zakupnina mjesečno  za 1 m²/kn - 35,00

Jamčevina kn (30% godišnje zakupnine po početnoj cijeni)  - 24.066,00 




Pisane ponude dostavljaju se putem pošte ili na protokol, u zatvorenim omotnicama, na adresu:


GRAD MAKARSKA
21300 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1/1
s naznakom "Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda – NE OTVARAJ"
( Ponuda za poslovni prostor pod red. br. 1 ).


Svaki natjecatelj (pravna ili fizička osoba) podnosi pisanu ponudu najkasnije u roku 8 dana od dana objave natječaja u tisku.

Uvjeti natječaja:
1. Pisana ponuda natjecatelja treba sadržavati:
- ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta odnosno sjedišta;
- oznaku poslovnog prostora za koji se dostavlja ponuda ;
- visinu zakupnine koja se nudi po m² mjesečno;
- za fizičke osobe dokaz o hrvatskom državljanstvu;
- dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti : Izvod iz sudskog registra odnosno Izvod iz registra obrtnika ili dr.
- dokaz o prvenstvenom pravu za osobe iz toč. 4. pod toč. a, b, c, d i e ovog Natječaja (koje to pravo žele ostvariti) kao i dokaz da nisu korisnici mirovine po osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;
- potvrdu Porezne uprave o urednom izvršenju svih dospjelih poreznih obveza prema Gradu Makarska ;
- potvrdu Odjela za proračun i financije da natjecatelj nema ostalih dugovanja prema Gradu Makarska;
- pisanu izjavu da prihvaća djelatnost iz natječaja
- dokaz o uplaćenoj jamčevine na žiro račun Grada Makarska- Proračun br. 2390001- 1824900000 uz poziv na broj za fizičke osobe 22 7706- MBG - 411
za pravne osobe 21 7706- MB – 411

2. Natječaju mogu pristupiti sve pravne i fizičke osobe uz slijedeće uvjete:
- za pravne osobe da imaju sjedište u Republici Hrvatskoj,
- za fizičke osobe da su državljani Republike Hrvatske

Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju pravne i fizičke osobe koje imaju dugovanja prema Gradu Makarska sa bilo koje osnove.

3. Pravo na zakup poslovnog prostora ima osoba koja ispunjava opće i posebne uvjete natječaja, te koja uz to ponudi najviši iznos zakupnine.

4. Prvenstveno pravo na zakup poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji koje sudjeluju i udovoljavaju uvjetima postignutim na natječaju te prihvate najpovoljniju ponudu i to:

a) član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
b) član obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
c) HRVI iz Domovinskog rata,
d) dragovoljac iz Domovinskog rata,
e) te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci

Ukoliko natjecatelji iz toč. 4. pod. toč. a, b, c, d. i e žele koristiti pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, dužni su priložiti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja ili dr. dokaz ovisno od statusa na koji se pozivaju, u zatvorenoj omotnici uz ponudu, te uvjerenje da nisu korisnici mirovine s osnova Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji .
Prvenstveni red između njih određuje se tako da osoba s redom prvenstva iz prethodne točke isključuje sve osobe s redom prvenstva iz ostalih točaka.

Osobe iz toč.4. pod toč. a, b, c, d, i e prednost pri zakupu poslovnog prostora mogu ostvariti jednokratno.

5. Kandidat koji je ostvario pravo na zakup dužan je u roku od 15 dana po obavijesti o rezultatu natječaja zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Ako kandidat koji je ostvario pravo zakupa u roku 15 dana po obavijesti ne zaključi ugovor o zakupu, odnosno odbije zaključiti ugovor , pravo zakupa stječe sljedeći kandidat koji je ponudio najviši iznos zakupnine, pod uvjetom da se u daljnjem roku od 15 dana po obavijesti javi radi zaključenja ugovora. Ovo pravo primjenjuje se i na ostale kandidate ako prethodni kandidat odustane.

6. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 5 godina.

7. Poslovni prostor se daje u zakup u stanju u kakvom se nalazi, a troškove uređenja snosi budući zakupnik osim u slučaju iz čl. 17. Odluke o zakupu poslovnog prostora.

8. Grad Makarska zadržava pravo poništenja natječaja bez iznošenja razloga.

Informacije o poslovnom prostoru natjecatelji mogu dobiti u Gradskoj upravi, kao i na telefon broj: 021-678-625

Ako se na objavljeni natječaj javi samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja s njim će se sklopiti ugovor prema odredbama Odluke o zakupu poslovnog prostora ,u visini zakupnine koju je kandidat ponudio, ali ne manji od iznosa početne cijene zakupnine iz natječaja.

Otvaranje ponuda obavit će se javno, a o mjestu i datumu otvaranja ponuda natjecatelji će biti obaviješteni kroz sredstva javnog priopćavanja ili putem oglasne table Poglavarstva Grada Makarske.

Kandidati imaju pravo biti nazočni prilikom otvaranja ponude, a ako žele koristiti pravo prvenstva tada moraju biti nazočni i dati odgovarajuću izjavu u smislu čl. 25.st. 2. Odluke odnosno točke 4.ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od okončanja postupka natječaja u nominalnom iznosu i bez kamata. Natjecatelji moraju navesti broj žiro računa ili tekućeg računa na koji se jamčevina može vratiti, dok se jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava kao predujam na ime zakupnine.

Ukoliko izabrani kandidat odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povrat jamčevine.

Punomoćnici natjecatelja ( fizičke ili pravne osobe) dužni su najkasnije do otvaranja ponuda, dostaviti punomoć za zastupanje Komisiji za provođenje natječaja i otvaranje ponuda.Za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisnu od zakonskog zastupnika.


Klasa:021-01/08-01/6624
Makarska, 4.studenog 2008. god.