N A T J E Č A J za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske

Na temelju članka 4.Odluke o zakupu poslovnog prostora (Glasnik Grada Makarske, br.1/2005. i 25/2008)
GRAD MAKARSKA
r a s p i s u j e
N A T J E Č A J
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA
U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE
Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske.
Namjena, početna cijena zakupa mjesečno po m2 poslovnog prostora, te iznos jamčevine određuje se kako slijedi:


R.b. Ulica K. br. Pozicija
 u
zgradi
Površ.
ukupna
m2
Namjena Početna zakupnina
mjesečno
za 1 m2/kn
Jamčevina kn (30% godišnje
zakupnine po
početnoj cijeni)
1. Žbare Makarska   prizemlje 135,00 ribarnica 35,00 17.010,00


R.b. Ulica K. Pozicija Površ. Namjena Početna zakupnina Jamčevina kn (30% godišnje
br. u ukupna mjesečno zakupnine po
zgradi m2 za 1 m²/kn početnoj cijeni)
1. Žbare Makarska prizemlje 135,00 ribarnica
35,00
17.010,00


Pisane ponude dostavljaju se putem pošte ili na protokol, u zatvorenim omotnicama, na adresu:
GRAD MAKARSKA
21000 MAKARSKA
Obala kralja Tomislava 1/1
s naznakom " Komisija za provođenje natječaja i otvaranje ponuda – NE OTVARAJ" ( Ponuda za poslovni prostor pod red. br. ___ ).

Natjecatelji (pravna ili fizička osoba) podnose pisanu ponudu najkasnije u roku 8 dana od dana objave natječaja u Glasilu Grada Makarske - Makarsko primorje

1. Pisana ponuda natjecatelja treba sadržavati:
      - ime i prezime fizičke osobe odnosno naziv pravne osobe s naznakom prebivališta odnosno sjedišta;

      - visinu zakupnine koja se nudi po m2 mjesečno;

      - za fizičke osobe dokaz o hrvatskom državljanstvu - Domovnicu;

     - za pravne osobe dokaz o sjedištu u Republici Hrvatskoj;

     - dokaz o registraciji za obavljanje djelatnosti : Izvod iz sudskog registra odnosno Izvod iz registra obrtnika ili dokaz da postoje uvjeti za registraciju djelatnosti;

     - dokaz o prvenstvenom pravu za osobe iz toč.4. ovog natječaja (koje to pravo žele ostvariti) kao i dokaz da nisu korisnici mirovine po osnovu Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji;

     - potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih nepodmirenih obveza prema državnom proračunu RH;

     - potvrdu Odjela za proračun i financije da natjecatelj nema dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarska sa bilo koje osnove;

     - dokaz o uplaćenoj jamčevine na žiro račun Grada Makarska- Proračun br. 2390001- 1824900000 uz poziv na broj za 68 7706- OIB - 411


2. Natječaju mogu pristupiti sve pravne i fizičke osobe uz slijedeće uvjete:
- za pravne osobe da imaju sjedište u Republici Hrvatskoj,
- za fizičke osobe da su državljani Republike Hrvatske.

Pravo sudjelovanja na natječaju nemaju fizičke i pravne osobe koje imaju dugovanja prema državnom proračunu RH i proračunu Grada Makarske s bilo koje osnove.


3. Pravo na zakup poslovnog prostora imaju fizičke i pravne osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja i koje ponude najviši iznos zakupnine.


4. Prvenstveno pravo na zakup poslovnog prostora imaju osobe iz Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, ukoliko ispunjavaju uvjete natječaja i prihvate najvišu ponuđenu cijenu, uz daljni uvjet da nisu korisnici mirovine ostvarene po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Prvenstveno pravo među osobama iz prethodnog stavka određuje se po slijedećem redoslijedu:
      a) član obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
      b) član obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata,
      c) HRVI iz Domovinskog rata,
      d) dragovoljac iz Domovinskog rata,
      e) te ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 12 mjeseci

Ukoliko natjecatelji iz toč. 4. žele koristiti pravo prvenstva za zasnivanje zakupa, dužni su priložiti dokaz o utvrđenom svojstvu branitelja ili dr. dokaz ovisno od statusa na koji se pozivaju, u zatvorenoj omotnici uz ponudu, te uvjerenje da nisu korisnici mirovine s osnova Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihove obitelji .
Prvenstveni red između njih određuje se tako da osoba s redom prvenstva iz prethodne točke isključuje sve osobe s redom prvenstva iz ostalih točaka.

Osobe iz toč.4. prednost pri zakupu poslovnog prostora mogu ostvariti jednokratno.


5. Kandidat koji je ostvario pravo na zakup dužan je u roku od 15 dana po obavijesti o rezultatu natječaja zaključiti ugovor o zakupu poslovnog prostora.

Ako kandidat koji je ostvario pravo zakupa u roku 15 dana po obavijesti ne zaključi ugovor o zakupu, odnosno odbije zaključiti ugovor, pravo zakupa stječe sljedeći kandidat koji je ponudio najviši iznos zakupnine, pod uvjetom da se u daljnjem roku od 15 dana po obavijesti javi radi zaključenja ugovora. Ovo pravo primjenjuje se i na ostale kandidate ako prethodni kandidat odustane.


6. Ugovor o zakupu sklapa se na rok od 5 godina.


7. Poslovni prostor se daje u zakup u stanju u kakvom se nalazi, a troškove uređenja snosi budući zakupnik.


8. Grad Makarska zadržava pravo poništenja natječaja bez iznošenja razloga.

Informacije o poslovnom prostoru natjecatelji mogu dobiti u Gradskoj upravi, kao i na telefon broj: 021-608- 414.

Ako se na objavljeni natječaj javi samo jedan kandidat koji ispunjava uvjete natječaja s njim će se sklopiti ugovor prema odredbama Odluke o zakupu poslovnog prostora, u visini zakupnine koju je kandidat ponudio, ali ne manji od iznosa početne cijene zakupnine iz natječaja.

Otvaranje ponuda obavit će se javno, a o mjestu i datumu otvaranja ponuda natjecatelji će biti obaviješteni kroz sredstva javnog priopćavanja ili putem oglasne ploče Grada Makarske.

Kandidati imaju pravo biti nazočni prilikom otvaranja ponude, a ako žele koristiti pravo prvenstva tada moraju biti nazočni i dati odgovarajuću izjavu u smislu točke 4.ovog natječaja.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se razmatrati.

Natjecateljima koji nisu uspjeli u postupku natječaja, jamčevina će biti vraćena u roku 15 dana od okončanja postupka natječaja u nominalnom iznosu i bez kamata. Natjecatelji moraju navesti broj žiro ili tekućeg računa na koji se jamčevina može vratiti, dok se jamčevina natjecatelja čija je ponuda prihvaćena zadržava kao predujam na ime zakupnine.

Ukoliko izabrani kandidat odustane od zaključenja ugovora o zakupu gubi pravo na povrat jamčevine.

Punomoćnici natjecatelja ( fizičke ili pravne osobe) dužni su najkasnije do otvaranja ponuda, dostaviti punomoć za zastupanje Komisiji za provođenje natječaja i otvaranje ponuda. Za fizičke osobe punomoć ovjerenu kod javnog bilježnika, a za pravne osobe punomoć potpisanu od zakonskog zastupnika.

Klasa: 372-03/ 11-30/ 18
Urbroj: 2147 /05-04-12/1-11-1
Makarska, 16.prosinca 2011.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.