Javni poziv za kandidiranje manifestacija

5.3.2013.


Temeljem Programa rada za 2013. godinu, Hrvatska turistička zajednica objavljuje


JAVNI POZIV
za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa
"Potpore manifestacijama" u 2013. godini


I. Predmet Javnog poziva
Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Hrvatske turističke
zajednice (dalje u tekstu: HTZ) za manifestacije od regionalnog, nacionalnog i/ili
međunarodnog značaja kao glavnog motiva dolaska turista u destinaciju, a koje doprinose sljedećim ciljevima:
- unapređenju/obogaćivanju turističkog proizvoda/ponude pojedine destinacije i Hrvatske u cjelini,
- razvoju sadržaja koji omogućavaju produženje turističke sezone
- povećanju ugostiteljskog i drugog turističkog prometa, posebice u razdoblju predsezone i posezone te na kontinentu
- stvaranju prepoznatljivog imidža hrvatskog turizma.
Sredstva potpore odobravat će se za organizaciju i realizaciju
1. kulturnih
2. zabavnih manifestacija,
3. sportskih manifestacija,
4. eno-gastronomskih manifestacija,
5. ostalih manifestacija.
Sukladno Programu rada za 2013., okvirno 50% raspoloživih sredstava će se dodijeliti
manifestacijama koje se održavaju u pred i posezoni (siječanj-lipanj i rujan-prosinac), a 50% manifestacijama koje se održavaju u glavnoj turističkoj sezoni (srpanj-kolovoz).


II. Namjena sredstava

Bespovratna sredstva potpore mogu se dodijeliti i koristiti isključivo za manifestacije koje se održavaju u 2013. godini. Sredstva su namijenjena za sufinanciranje troškova nabave roba i usluga za neposrednu realizaciju manifestacija i to:

1. najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
2. nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije
3. najam prostora za održavanje manifestacije
4. najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz organizaciju manifestacije
5. troškove smještaja te putne troškove izvođača i vanjskih suradnika temeljem ugovora
6. troškove promocije manifestacije (najviše do 10% ukupno odobrenih troškova potpore)
7. usluge zaštitarske službe
8. druge opravdane troškovi neposredne organizacije manifestacije.
Bespovratna sredstva potpore ne mogu se dodijeliti i koristiti za:
9. kupnju nekretnina (objekata i zemljišta) i prijevoznih sredstava,
10. troškove redovnog poslovanja organizatora manifestacije (plaće i ostala primanja zaposlenih, troškove prijevoza i putovanja zaposlenih, studijska putovanja, pokriće gubitaka, poreze i doprinose, kamate na kredite, carinske i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade),
11. izradu studija, elaborata, projektne i druge dokumentacije,
12. izradu promotivnih i informativnih materijala (prospekti, karte, CD, DVD, filmovi i  dr.),
13 sve druge troškove koji nisu vezani za realizaciju kandidirane manifestacije.


III. Korisnici sredstava

Za sredstva potpore mogu kandidirati pravne i fizičke osobe (dalje u tekstu: organizator) i to:
 trgovačka društva,
 obrti,
 nacionalni sportski savezi
 kulturne i druge javne ustanove,
 jedinice lokalne i regionalne samouprave,
 turističke zajednice.

Sukladno Zakonu o državnim potporama (NN 140/05) i Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (NN 45/07), sredstva potpore za manifestacije smatraju se potporom male vrijednosti. Za pravne i fizičke osobe koje, obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluju u prometu roba i usluga, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine. Relevantno trogodišnje razdoblje se utvrđuje dinamički, tako da se pri svakoj novoj dodjeli potpore utvrđuje ukupan iznos potpore za dotičnu godinu, kao i tijekom prethodne dvije godine.
Ukoliko je pojedini korisnik sredstava već primio potporu male vrijednosti od drugih davatelja državne potpore, zbroj ukupnih državnih potpora ne može biti veći od 200.000 eura u tri uzastopne godine.
Za potporu se ne mogu kandidirati Organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne
pristojbe i/ili turističke članarine, te koji nisu platili sve dospjele porezne obveze i
obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.


IV. Prihvatljivost troškova


HTZ-a može Organizatoru odobriti potporu do 50% opravdanih/prihvatljivih troškova manifestacije.


VI. Potrebna dokumentacija

Za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore HTZ-a organizator mora dostaviti:
1. obrazac zahtjeva "PM-2013" koji je sastavni dio Javnog poziva (objavljen na web stranicama www.croatia.hr),
2. dokaz o pravnom statusu organizatora manifestacije (preslika izvoda iz Trgovačkog, obrtnog ili drugog odgovarajućeg registra),
3. potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga organizatora prema državi (ovaj dokaz ne smije biti stariji od 30 dana od dana objave ovog natječaja)
4. Program manifestacije
5. Program medijske promocije (medija plan) i troškovnik promocije.
Hrvatska turistička zajednica zadržava pravo od organizatora manifestacija zatražiti dodatna pojašnjenja/podatke zahtjeva.


VII. Odobravanje potpore i objava popisa korisnika

Stručna radna skupina za obradu zaprimljenih kandidatura, koju imenuje direktorica Glavnog ureda, evidentira zaprimljene kandidature/zahtjeve, priprema prijedlog ocjene valjanosti kandidatura/zahtjeva, priprema prijedlog ocjene (vrednovanja) kandidatura/zahtjeva sukladno kriterijima, sastavlja rang listu kandidatura/zahtjeva, vodi zapisnik o radu stručne radne skupine i priprema nacrt prijedloga Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore. Pri ocjenjivanju kandidatura/zahtjeva posebno će se voditi računa o podršci tzv.
hallmark kulturnim događanjima i to prema njihovom utjecaju i usklađenosti s ciljevima promidžbe hrvatskih kulturno-turističkih proizvoda, na prijedlog Savjeta za kulturni turizam.
Povjerenstvo kojeg imenuje Turističko vijeće Hrvatske turističke zajednice, temeljem prijedloga stručne radne skupine razmatra zaprimljene kandidature/zahtjeve, ocjenjuje valjanost kandidatura/zahtjeva, vrednuje kandidature/zahtjeve sukladno kriterijima utvrđenim ovim Javnim pozivom, utvrđuje prijedlog Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore sukladno utvrđenim bodovima/ocjenama i rezultatima rangiranja. Prijedlog Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore dostavlja se Turističkom vijeću Hrvatske turističke zajednice koje donosi odluku o manifestacijama kojima će biti dodijeljena potpora.
Popis korisnika s iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po organizatoru/korisniku bit će objavljen na internetskim stranicama Hrvatske turističke zajednice (www.croatia.hr ) u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore.

VII. Rok i način podnošenje kandidatura Organizatori manifestacije, kandidaturu s cjelokupnom dokumentacijom iz točke VI., podnose
Hrvatskoj turističkoj zajednici.
Kandidature se šalju u zatvorenoj omotnici s naznakom „Javni poziv za potpore
manifestacijama – ne otvaraj“
Kandidature se šalju na adresu:
Glavni ured Hrvatske turističke zajednice
Iblerov trg 10/IV, p.p. 251
10000 Zagreb
Rok za podnošenje kandidatura je 25. ožujka 2013. godine (u obzir dolaze i kandidature s datumom otpreme pošte od 25. ožujka 2013.).


VIII. Kandidature koje se neće razmatrati


Neće se uzeti u razmatranje:
 manifestacije za koje su organizatorima u 2013. godini već odobrena ili isplaćena sredstva potpora
iz Državnog proračuna, razdjel za turizam
 koncerti zabavne glazbe
 manifestacije koje imaju lokalni karakter
 kandidature s nepotpuno ispunjenim Obrascem PM - 2013
 kandidature s nepotpunom dokumentacijom iz točke VI.
 kandidature koje se ne dostave u roku
 kandidature organizatora koji ne mogu biti Korisnici potpore prema ovom Javnom pozivu
 kandidature organizatora koji u prethodne tri godine nisu izvršili ugovorne obveze prema Hrvatskoj
turističkoj zajednici ili su nenamjenski trošili prethodno dodijeljena bespovratna sredstva
 Organizatori koji su dužnici plaćanja boravišne pristojbe i/ili turističke članarine, te koji nisu platili
sve dospjele porezne obveze i obveze za mirovinsko i zdravstveno osiguranje.


IX. Donošenje odluke o potporama

Odluku o odabiru manifestacija i dodjeli bespovratnih sredstava potpore donosi Turističko vijeće HTZ-a, temeljem prijedloga Povjerenstva za potpore manifestacijama.
X. Sklapanje ugovora S organizatorom kojem Turističko vijeće HTZ-a odobri potporu, Glavni ured HTZ-a sklapa ugovor kojim se uređuje: način korištenja potpore, način praćenja realizacije manifestacije, isplata potpore, nadzor namjenskog korištenja potpore i druga pitanja vezana za organizaciju i realizaciju manifestacije i dodjelu potpore.


XI. Način isplate potpore


HTZ će odobrena sredstva potpore doznačiti organizatoru nakon realizacije manifestacije i po
primitku cjelokupne potrebne dokumentacije utvrđene ugovorom (izvješće o realizaciji
manifestacije i utrošenim sredstvima potpore po vrstama, foto i/ili druga dokumentacija kojom se
dokazuje realizacija manifestacije, računi izvođača/dobavljača i druge dokaznice/dokumenti kojima
se dokazuje realizacija manifestacije).

XII. Nadzor

HTZ ima pravo nadzora/praćenja realizacije manifestacije i kontrole namjenskog trošenja sredstava.
Ako HTZ utvrdi nepravilnosti u korištenju potpore, naložit će organizatoru povrat potpore u dijelu u
kojemu je utvrđena nepravilnost.
Dodatne informacije na: Olivera Shejbal 01/4699 313 ili olivera.shejbal@htz.hr
Ur.br: 794/05-1/13
Zagreb, 4. ožujka 2013.
D I R E K T O R I C A
Meri Matešić, v.r.

JAVNI POZIV I ZAHTJEV PREUZMITE OVDJE!

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.