Informacija Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

4.11.08.

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva na temelju odredbi članka 138. stavka 1. i članka 139. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 110/07) te odredbe članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (Narodne novine, br. 64/08), daje


INFORMACIJU 
o zahtjevu za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš zahvata:
Izgradnja glavnog lukobrana u Makarskoj luci


Tijelo nadležno za provedbu postupka: Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i gradnje, Zagreb, Republike Austrije 20.


Nositelj zahvata i predmet zahtjeva: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1. Makarska, zahtjevom traži provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš izgradnje glavnog lukobrana u Makarskoj luci. Ne-tehnički sažetak Studije o utjecaju zahvata na okoliš koja je sastavni dio ovoga zahtjeva objavljuje se u privitku ove informacije.


Pravni temelj za vođenje postupka: pravni temelj za vođenje postupka su odredbe članka 69., i 73. do 81. Zakona o zaštiti okoliša, koje se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš i odredbe Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš („Narodne novine“, broj 64/08) koje se odnose na procjenu utjecaja zahvata na okoliš.


Sažetak postupka koje se po zahtjevu provodi i nadležna tijela i pravne osobe s javnim ovlastima – sudionici u postupku: Zahtjev se upućuje na mišljenje stručnom povjerenstvu koje čine predstavnici tijela i pravnih osoba s javnim ovlastima nadležnih po pojedinim područjima za zaštitu okoliša i opterećenja:


1. Upravnog odjela za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije
2. Ministarstva kulture, Konzervatorskog odjela Split
3. Ministarstvo kulture, uprave za zaštitu prirode, Zagreb
4. Građevinskog fakulteta, Split
5. Hrvatskog hidrografskog instituta, Split
6. Instituta za oceanografiju i ribarstvo, Split
7. Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Uprava za prostorno uređenje Zagreb.

Način informiranja i sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti u predmetnom postupku:
U svrhu informiranja zanteresirane javnosti o podnesenom zahtjevu ova informacija objavljuje se i na objavnim pločama Upravnog odjela za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županija.
U ovom postupku javnost i zainteresirana javnost sudjelovat će putem javne rasprave za vrijeme koje će se održati javni uvid u studiju i javno izlaganje. O razdoblju održavanja i načinu provedbe javne rasprave posebnu obavijest (u tisku i na drugi primjeren način) objavit će tijelo koje će biti zaduženo za koordinaciju javne rasprave.

O ishodu ovoga postupka javnost će biti obaviještena objavnom rješenja o procjeni utjecaja zahvata na okoliš odnosno možebitno drugog akta na internetskim stranicama Ministarstva (www.mzopu.hr).