Grad Makarska nije hotelu Osejava prodao 850 kvadrata javne površine

Zbog učestalih novinarskih upita o navodnoj prodaji javno prometne površine od 850 kvadrata ispred Hotela Osejava, a koji su potaknuti objavama na društvenim mrežama, ovim putem želimo upozoriti javnost da se radi o neistinama koje se putem društvenih mreža šire po papagajskom načelu bez ikakve provjere.

Budući da su iznesene lažne optužbe da je Grad Makarska odnosno gradonačelnik Jure Brkan hotelu Osejava prodao 850 kvadrata javne površine ističemo sljedeće:

Navedena čestica 5314/3 k.o. Makarska-Makar ili prema starom premjeru čestica 131/12 k.o. Kotišina je pomorsko dobro, a ne vlasništvo Grada Makarske pa je Grad nije prodao niti ju je mogao prodati. Evo podatka koji su javno dostupni i lako provjerljivi za sve one koje zanima istina:

-Navedena „parcela“ 5314/3 nalazi se u katastarskoj općini Makarska-Makar, prema evidenciji katastra, te je u istoj evidenciji upisana na ime društava Hoteli Makarska d.d.;

-Prema starom premjeru ova nekretnina nosi oznaku čest.zem. 131/12 K.O. Kotišina;

- Katastarsko i zem.knjižno stanje nije usklađeno;

- Međutim čest.zem. 131/12 K.O. Kotišina upisana je u zemljišnoj knjizi Općinskog suda u Makarskoj kao POMORSKO DOBRO, pa nije jasno otkuda informacija da je ista prodana,

- Budući na pomorskom dobru nije moguće stjecati vlasništvo, odnosno, pomorsko dobro ne može biti predmetom pravnog prometa.