7. tiskovna konferencija za novinare

31.08.2010.

Jučer, 30. kolovoza 2010. godine (ponedjeljak), u sobi 26 zgrade Grada Makarske s početkom u 9.00 sati gradonačelnik je održao 7. konferenciju za novinare. Na konferenciji su prikazani akti po prijedlogu gradonačelnika za Gradsko vijeće i akti gradonačelnika.

Točke po prijedlogu gradonačelnika Gradskom vijeću:
1. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Plan razvoja plaže u Makarskoj (27. svibnja 2010.);
2. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu društva „Stambeno gospodarstvo“ d.o.o. Makarska za 2009. godinu (27. svibnja 2010.);
3. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Financijski izvještaj Gradskog kina Makarska d.o.o. Makarska za 2009. godinu (27. svibnja 2010.);
4. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Galerija Antuna Gojaka za 2009. godinu (27. svibnja 2010.);
5. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Gradska knjižnica Makarska za 2009. godinu (27. svibnja 2010.);
6. Zaključak o prijedlogu za davanje suglasnosti na Izvješće o radu Javne ustanove Gradski muzej Makarska za 2009. godinu (27. svibnja 2010.);
7. Zaključak o prijedlogu davanja suglasnosti Glazbenoj školi Makarska (21. lipnja 2010.);
8. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu (23. lipnja 2010.);
9. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o razdoblju kalendarske godine u kojem se ne mogu graditi građevine, odnosno izvoditi radovi (23. lipnja 2010.);
10. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o davanju suglasnosti za zasnivanje zakupa poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske izravnom pogodbom (HSU) (23. lipnja 2010.);
11. Rješenje o utvrđivanju prijedloga Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Javne ustanove Gradski sportski centar Makarska (22. srpnja 2010.);
12. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Odluke o mreži osnovnih škola na području grada Makarske (2. kolovoza 2010.)
13. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Makarske za razdoblje 01.01. – 30.06. 2010. godine (polugodišnji izvještaj) (27. kolovoza 2010.)
14. Zaključak o utvrđivanju prijedloga Procijene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Makarske (27. kolovoza 2010.)

Akti gradonačelnika:
1. Zaključak o utvrđivanju dopunskih kriterija za obračun javno prometnih površina na području park šume „Peškera“ za 2010. godinu (26. svibnja 2010.);
2. Rješenje o imenovanju članova Komisije za primopredaju prostora Ljetnog kina Makarska (28. svibnja 2010.);
3. Zaključak o prihvaćanju programa i organizacije manifestacije „Makarsko ljeto 2010.“ (1. lipnja 2010.);
4. Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj (18. lipnja 2010.);
5. Zaključak o usvajanju prijedloga Procjene ugroženosti stanovništva,materijalnih i kulturnih dobara od katastrofa i velikih nesreća za područje grada Makarske (26.kolovoza 2010.);
Tonći Vuković:
6. Zaključak o objavi javne rasprave o utvrđenom prijedlogu UPU-a ugostiteljsko-turističke zone Makarska – zapad 3 (19. srpnja 2010.);
7. Zaključak o suglasnosti na visinu uplate korisnika vrtića/jaslica Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska (19. srpnja 2010.);
8. Zaključak o utvrđivanju ekonomske mjesečne cijene programa vrtića/jaslica Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska (19. srpnja 2010.);
9. Zaključak o visini upisnine za pedagošku godinu 2010./2011. u Dječjem vrtiću„Biokovsko zvonce“ Makarska (19. srpnja 2010.);
10. Zaključak o visini uplate korisnika specijaliziranog programa Montessori Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska (19. srpnja 2010.);
11. Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave (Glazbenoj školi) (20. srpnja 2010.);
12. Zaključak o korištenju proračunske pričuve (DVD Makarska) (22. srpnja 2010.);
13. Zaključak o korištenju proračunske pričuve (Zlatno Zvono Zagreb) (28. srpnja 2010.);
14. Odluka o davanju suglasnosti za provođenje postupka javne nabave (OŠ Stjepana Ivičevića) (9. kolovoza 2010.);
15. I. Izmjene i dopune Plana nabave za 2010. Godinu (16. kolovoza 2010.)
16. Pravilnik o načinu i uvjetima stipendiranja studenata iz obitelji slabijeg imovnog stanja (25. kolovoza 2010.)

Nakon izlaganja o navedenim aktima, gradonačelnik i članovi Gradske uprave bili su dostupni novinarima za sva njihova pitanja.

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.