Ured gradonačelnika

PREDSTOJNICA


Lara Rakušić Ivanković, dipl. iur.
Tel: +385 (0)21 608 404
lara.rivankovic@makarska.hr

 U Uredu gradonačelnika obavljaju se pravni, upravno-pravni i savjetodavni poslovi, poslovi zastupanja, stručni i administrativni poslovi usklađivanja rada upravnih odjela, poslovi u svezi s djelokrugom rada Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, poslovi kojima se ostvaruje suradnja s jedinicama lokalne i regionalne samouprave u tuzemstvu i inozemstvu, protokolarni poslovi i poslovi odnosa s javnošću, kadrovski poslovi, informatički poslovi, poslovi predlaganja akata Gradskom vijeću i Gradonačelniku, uređenje i priprema izrade Službenog glasila Grada Makarske, poslovi djelovodnika i arhiviranja, organizacija i vođenje projekata, uređivanja službene internetske stranica Grada te drugi stručni i administrativni poslovi iz djelokruga Ureda.


 a) Odsjek za stručne poslove Gradskog vijeća i gradonačelnika

Administrativna tajnica
Martina Mustapić Glibota, mag. polit.
Tel: +385 (0)21 608 401
tajnica@makarska.hr

Viši stručni suradnik za pravne i kadrovske poslove
Tonći Batinić, dipl. iur.
Tel: +385 (0)21 608 416
tonci.batinic@makarska.hr

Viša stručna suradnica za odnose s javnošću i protokol
Ivana Pleić, dipl. novinarka
Tel: +385 (0)21 608 411
ivana.pleic@makarska.hr

Stručni suradnik za informatičke poslove
Tel: +385 (0)21 608 408
informatika@makarska.hr

Referentica za poslove pisarnice i arhive
Klaudija Vujčić
Tel: +385 (0)21 608 410
pisarnica@makarska.hr

Referentica za poslove pisarnice i arhive
Mira Roso
Tel: +385 (0)21 608 410
pisarnica2@makarska.hr


b) Odsjek za opće i pravne poslove

Viša savjetnica za opće i pravne poslove i zastupanje Grada
Tea Botica, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 413
tea.botica@makarska.hr

Savjetnik za evidenciju gradske imovine i zastupanje Grada
Bojan Mileta, dipl. iur.
Tel: +385 (0)21 608 414
bojan.mileta@makarska.hr


c) Odsjek za projekte i razvoj

Savjetnik za javnu nabavu
Hrvoje Pejić, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 409
hrvoje.pejic@makarska.hr

Viša stručna suradnica za projekte i razvoj
Tamara Batinić Ćulav, mag. medior. publ.
Tel: +385 (0)21 608 411
tamara.batinic@makarska.hr