Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo

PRIVREMENA PROČELNICA

Katarina Kostanić, dipl.ing.građevine
Tel: +385 (0)21 608 431
katarina.kostanic@makarska.hr

U Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo obavljaju se poslovi vođenja upravnih i neupravnih postupaka iz područja prostornog uređenja i gradnje, izdavanje prvostupanjskih rješenja, izdavanje akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja, izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola, potvrđivanje parcelacijskih elaborata, obavljanje tehničkih pregleda građevine i izdavanje uporabnih dozvola, izdavanje rješenja o izvedenom stanju, potvrđivanje samostalnih upravnih cjelina u zgradama(etažiranje), vođenje evidencije dokumenata prostornog uređenja, pripreme izrade akata prostornog planiranja i uređenja grada, donošenja izmjena i dopuna postojećih i izradbe novih dokumenata o prostornom uređenju, donošenje rješenja o komunalnom doprinosu, izdavanje lokacijskih informacija, prikupljanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja, utvrđivanje građevne čestice, izdavanje potvrda na glavni projekt i ostali stručni i administrativni poslovi iz djelokruga odjela.

 


 a) Odsjek za graditeljstvo i zaštitu okoliša

Savjetnik za graditeljstvo i prostorno uređenje

Ognjen Radić, dipl. ing. građevine
Tel: +385 (0)21 608 440
ognjen.radic@makarska.hr

 

Viši stručni suradnik za prostorno uređenje i graditeljstvo

Petar Andačić, dipl.iur.
Tel.:+385 80)21 608 440
petar.andacic@makarska.hr


b) Odsjek za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

Voditelj Odsjeka za provedbu dokumenata prostornog uređenja i gradnje

Tonći Vuković, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 407
tonci.vukovic@makarska.hr

Savjetnica za prostorno planiranje i uređenje grada

Jadranka Selak, dipl. ing. arh.
Tel: +385 (0)21 608 432
jadranka.selak@makarska.hr