Upravni odjel za komunalne djelatnosti

PROČELNIK

Matko Lovreta, dipl.iur.
Tel:+385 (0)21 608 442
matko.lovreta@makarska.hr

U Upravnom odjelu za komunalne djelatnosti obavlja se vođenje upravnih i neupravnih postupaka iz područja komunalnog gospodarstva, evidentiranje I održavanje gradske imovine, uvođenje i održavanje informatičke baze podataka (GIS), vođenje evidencije za izdavanje rješenja za kuće za odmor, poslovne prostore u vlasništvu i suvlasništvu Grada i javno prometne površine, izdavanja odobrenja za reklame i putokaze na javnim površinama,  prometnih rješenja, održavanja i upravljanja svim nerazvrstanim prometnicama, opskrbe pitkom vodom, odvodnjom i otpadnim vodama, zbrinjavanja komunalnog i drugog otpada, zaštite okoliša,  uređenja plaža, donošenje rješenja o komunalnoj naknadi i drugim gradskim porezima,  nadzor nad pružanjem komunalnih usluga koje se obavljaju putem koncesije, deratizacija i dezinsekcija, javna rasvjeta,  izdavanje rješenja o spomeničkoj renti i slivnovodnoj naknadi, auto-taksi prijevoz, dimnjačarski poslovi, poslovi iz djelokruga prometnog i komunalnog redarstva, poslovi izvješćivanja te drugi stručni i administrativni poslovi iz djelokruga odjela.

 

Savjetnica za održavanje komunalne
infrastrukture i pripremu građenja

Sonja Duka, dipl.ing.arh.
Tel: +385 (0)21 608 412
sonja.duka@makarska.hr

Savjetnica za imovinsko-pravne odnose i upravni
postupak

Ivna Ribarević, dipl.iur.
Tel: +385 (0)21 608 444
ivna.ribarevic@makarska.hr

Savjetnik za komunalno gospodarstvo
Siniša Srzić, dipl.oec
Tel:+385 (0)21 608 443
sinisa.srzic@makarska.hr

Viši stručni suradnik za komunalnu naknadu, spomeničku
rentu i naknadu za uređenje voda

Nikša Lovreta, dipl.eoc.
Tel: +385 (0)21 608 439
niksa.lovreta@makarska.hr

Viši stručni suradnik za nadzor nad poslovima održavanja komunalne infrastrukture
Neven Vranješ, struč.spec.ing.aedif.
Tel.: +385 (0)21 608 412
neven.vranjes@makarska.hr 

Stručni suradnik za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom 
Dražen Nemčić, kriminalist 
Tel: +385 (0)21 608 407
drazen.nemcic@makarska.hr

Referentica za gradske poreze
Tihana Ravlić
Tel: +385 (0)21 608 428
tihana.ravlic@makarska.hr

Referentica za gradske poreze
Marina Kostanić
Tel: +385 (0)21 608 427
marina.kostanic@makarska.hr
 

                                              a) Odsjek komunalnog i prometnog redarstva
 

Voditeljica Odsjeka
Jasna Šolić Ćurković, dipl.iur.
jasna.solic.curkovic@makarska.hr
komunalno.redarstvo@makarska.hr

 

Pomoćnik voditeljice Odsjeka
Siniša Mračević

Referent komunalno-prometni redar
Toni Skako
Stipe Bušelić
Mate Brstilo
Danijel Rašić
Luka Kovačić
Matej Lozina
Ivica Markota
Stipe Matešan

 

 

                                                     b) Odsjek za poslove izvješćivanja - Gradski
                                                         centar Osejava Makarska

 

Voditelj Odsjeka za poslove izvješćivanja - Gradski centar Osejava Makarska
                                                Milivoj Brkušić, ing.el.

 

Referenti za informiranje, reklamacije i operativne poslove
Slobodan Jerkušić
Vedran Brajković
Danijel Nemčić
Tihomir Barač