Ovlasti Gradskog vijeća

Gradsko vijeće:

 1. donosi Statut Grada Makarske,
 2. donosi Poslovnik o radu,
 3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu Grada,
 4. donosi proračun i odluku o izvršenju proračuna,
 5. donosi godišnje izvješće o izvršenju proračuna,
 6. donosi odluku o privremenom financiranju
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina Grada Makarske čija ukupna vrijednost prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina, odnosno čija je pojedinačna vrijednost veća od 1.000.000 kuna,
 8. donosi odluku o promjeni granice Grada Makarske,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih odjela i službi,
 10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Grad,
 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drugačije propisano,
 12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave, u skladu sa općim aktom i zakonom,
 13. raspisuje lokalni referendum,
 14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednike Gradskog vijeća,
 15. bira i razrješava predsjednike i članove radnih tijela Gradskog vijeća,
 16. odlučuje o pokroviteljstvu,
 17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja i dodjeljuje javna priznanja,
 18. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Gradskog vijeća,
 19. donosi odluku o svečanoj pjesmi Grada Makarske
 20. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.