Viši stručni suradnik za realizaciju programa i projekata:Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti

Klasa: 112-02/20-20/4

Ur. Broj: 2147/01-06/5-20-33

Makarska: 14. prosinca 2020.

Natemelju članka 20. Zakonaoslužbenicimainamještenicimaulokalnojipodručnoj (regionalnoj) samoupravi(„Narodne novine“ br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19),Povjerenstvozaprovedbu javnog natječaja za prijamu službu Višeg stručnog suradnika za realizaciju programa i projekata u Upravnom odjeluzadruštvenedjelatnostiGradaMakarske, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-20/4; URBROJ: 2147/01-06/5-20-3, objavljenog 11. studenog 2020. godine u „Narodnim novinama“, br. 123/20, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske, daje sljedeću

 

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu Višeg stručnog suradnika za realizaciju programa i projekata, u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti Grada Makarske na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 21. prosinca 2020. godine (ponedjeljak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

-u 08,00 sati - pisano testiranje

-u 10,00 sati - intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave.

Kandidati prilikom pristupanja testiranju trebaju imati identifikacijsku ispravu sa slikom.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

 

1.Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19)

2.Zakon o ustanovama (Narodne novine, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

3.Zakon o muzejima (Narodne novine, broj 61/18 i 98/19)

4.Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (Narodne novine, broj 17/19 i 98/19)

5.Zakon o udrugama (Narodne novine, broj 74/14, 70/17 i 98/19)

6.Zakon o pravima samostalnih umjetnika i poticanju kulturnog i umjetničkog stvaralaštva (Narodne novine, broj 43/96 i 44/96)

7.Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18, 14/18 i 9/20)

 

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Grad Makarska

Upravni odjel za društvene djelatnosti

Povjerenstvo za provedbu

Javnog natječaja za prijam u službu

 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.