Viši stručni suradnik za računovodstvo:Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposoobnosti kandidata

Klasa: 112-02/20-01/1

Ur. broj: 2147/01-07/3-20-16

Makarska, 16. lipnja 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-01/1; URBROJ: 2147/01-07/3-20-03, objavljenog 05. lipnja 2020. godine u „Narodnim novinama“, br. 66/20, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske, daje sljedeću

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za prijam u službu višeg stručnog suradnika za računovodstvo u Upravnom odjelu za financije i proračun Grada Makarske, na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 26. lipnja 2020. godine (petak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

- u 08,00 sati – pisano testiranje

- u 12,00 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni natječaj.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

  1. Opći porezni zakon (Narodne novine, br. 115/16, 106/18, 121/19, 32/20 i 42/20 
  2. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19
  3. Zakon o proračunu (Narodne novine, br. 87/08, 136/12 i 15/15)
  4. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Narodne novine, br. 127/17)
  5. Zakon o lokalnim porezima (Narodne novine, br. 115/16 i 101/17)
  6. Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19
  7. Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18)

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18, 12/19 i 24/19) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13).

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

Javnog natječaja za prijam u službu

JAVNI NATJEČAJ ZA PRIJAM U SLUŽBU VIŠI STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.