Rješenje o upisu djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

Dječji vrtić “ Biokovsko zvonce “ Makarska
KLASA:  UP/I-034-01/20-01 /03
URBROJ : 2147- 23 - 11-20 - 1
Makarska, 28.07. 2020.godine 

Temeljem članka 19.Pravilnika o upisu i mjerilima upisa djece u vrtiće i jaslice u Dječjem vrtiću "Biokovsko zvonce" Makarska na sjednici Upravnog vijeća održanoj dana 27.07.2020. doneseno je: 

RJEŠENJE

 o upisu  djece rane i predškolske dobi u program predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021.

1. Utvrđuje se Lista upisane i neupisane djece u vrtiće i jaslice za pedagošku godinu 2020./2021. (dalje: Lista).

2. Lista iz točke 1. sastavni je dio ovog Rješenja.

3. Pedagoška godina 2020./2021. započinje 01.rujna 2020.

4. Roditelji / skrbnici upisane djece u vrtiće / jaslice dužni su sklopiti s Vrtićem Ugovor o korištenju usluga uz uvjet da su prethodno podmirene sve obveze spram Dječjeg vrtića.

Ugovori se potpisuju od 10.08.2020. do 14.08.2020. ( za sve korisnike usluga i dosadašnji, i novoprimljeni) u sljedećim terminima: 

• ponedjeljak, srijeda i petak od 8:00 sati do 14:00 sati

• utorak i četvrtak  od 10:00 do 18:00 sati.

Nepotpisivanje ugovora nakon proteka roka smatrat će odustankom od upisa djeteta u program vrtića/ jaslica.

5. Roditelj/skrbnik upisanog djeteta u vrtić/jaslice će pri potpisivanju Ugovora dostaviti potvrdu o uplati iznosa upisnine (za prvo dijete 280,00 kuna, a za drugo i svako sljedeće 240,00 kuna) koju je dužan podmiriti do potpisivanja ugovora, u protivnom smatrat će se da je odustao od korištenja usluga Vrtića. 

6. Roditeljski sastanak za novoupisanu djecu (djeca koja se prvi puta upisuju u vrtić/jaslice) održat će se: 

I. za skupine

• JASLICE 1 i  JASLICE 2  - 27.08.2020. u 18:00 sati u objektu "Ciciban" , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.

II. za skupine: 

• JASLICE 3, JASLICE 4 i JASLICE 5 -  27.08.2020. u 19:00 sati u objektu "Ciciban" , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.

III. za skupine:

• CJELODNEVNI 1 (Ciciban), CJELODNEVNI 2 (Ciciban), MONTESSORI 1 (Zvončica), MONTESSORI 2 (Zvončica), CJELODNEVNI 6 (Maslačak),  CJELODNEVNI 7 (Maslačak), CJELODNEVNI 9 (Veseljko) – 27.08.2020. u 18:00 sati u objektu "Ciciban" , Molizanskih Hrvata 2 u Makarskoj.

IV. za skupine: 

• JUTRO 1 (Radost), JUTRO 2 (Radost), CJELODNEVNI 7-satni (Radost) POSLIJEPODNE 1 (Radost), POSLIJEPODNE 2 (Radost) i POSLIJEPODNE 3 (Radost) - 27.08.2020. u 19:30 sati u objektu "Radost" , Dr. Mate Ujevića 2  u Makarskoj.

V. za skupine:

• JUTRO 1 (Pčelica) i JUTRO 2 (Pčelica) - 27.08.2020. u 18:00 sati u objektu " Pčelica" , Jadranska 4  u Makarskoj.

• POSLIJEPODNE 1  (Pčelica), POSLIJEPODNE 2  (Pčelica) -  27.08.2020. u 19:00 sati u objektu "Pčelica" Jadranska 4 u Makarskoj.

VI. za skupine:

• JUTRO 1 ( Vrapčić), POSLIJEPODNE 1 ( Vrapčić) i CJELODNEVNI 5  Vrapčić) - 27.08.2020. u 18:00 sati u objektu "Vrapčić" , Breljanske skale (Istok).  

VII. za skupine:

• JUTRO 1 ( Grdelin), POSLIJEPODNE 1 ( Grdelin) i CJELODNEVNI 8  (Grdelin) – 27.08.2020. u 19:00  sati u objektu „Grdelin” - Tučepi

7. Ovo Rješenje je konačno.

8. Lista  se objavljuje na oglasnoj ploči vrtića "Ciciban" u Makarskoj, Molizanskih Hrvata 2 (Uprava Vrtića) i na web stranici.

Roditelji/skrbnici upisane i neupisane djece se pojedinačno ne obavještavaju.

Obrazloženje

Dječji vrtić "Biokovsko zvonce" Makarska je dana 20. travnja 2020. objavio Natječaj za upis djece u rane i predškolske dobi u programe predškolskog odgoja i obrazovanja za pedagošku godinu 2020./2021. 

Zaprimljen je 561 zahtjev za upis (dosadašnjih 374 i novih 187).

Komisija je na sjednicama održanima  29.06.2020. i 30.06.2020. razmatrala zaprimljene zahtjeve i 30.06.2020.utvrdila Listu upisane i neupisane djece za pedagošku godinu 2020./2021. ( u daljnjem tekstu: Lista ). Lista je objavljena 06.07.2020. na web stranici Dječjeg vrtića "Biokovsko zvonce" Makarska.

Po isteku žalbenog roka Upravno vijeće Dječjeg vrtića je na sjednici održanoj dana 27.07.2020.odlučilo kao u dispozitivu. 

Predsjednik Upravnog  vijeća:

 Joško Kosović

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog Rješenja ne može se izjaviti žalba već se može pokrenuti upravni spor.Tužba se podnosi nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od objave ovog rješenja, na oglasnoj ploči objekta "Ciciban", Molizanskih Hrvata 2, Makarska u dovoljnom broju primjeraka koliko ima zainteresiranih stranaka.

RJEŠENJE JE OBJAVLJENO: 28. SRPNJA  2020.

Dostavlja se :

1.Vrtić,Ciciban,oglasna ploča  

2. web stranice Vrtića

3. Pismohrana -ovdje

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.