PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ za dodjelu dozvola na pomorskom dobru na području grada Makarske za razdoblje od 2024. do 2028. godine

Na temelju članka III. Odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru („Glasnik Grada Makarske“ broj 10/24), Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za razdoblje od 2024. do 2028. godine („ Glasnik Grada Makarske “ broj 26/23 i 10/24), članka 55. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, broj 3/21), Gradonačelnik Grada Makarske dana 21. svibnja 2024. godine raspisuje

 

PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ

za dodjelu dozvola na pomorskom dobru

na području grada Makarske za razdoblje od 2024. do 2028. godine

 

I. LOKACIJE ZA KOJE SE IZDAJU DOZVOLE NA POMORSKOM DOBRU

 

Predmet natječaja je dodjela dozvola na pomorskom dobru.

Dozvola na pomorskom dobru temeljem ovog javnog natječaja izdaje se na rok od dvije godine.

Dozvola na pomorskom dobru može se dati samo gospodarskom subjektu koji je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti za koju se podnosi ponuda.

 

Mikrolokacije, djelatnost, sredstvo, broj dozvola i rok dozvole predviđenih na pojedinim lokacijama za koje se raspisuje ovaj natječaj su sljedeće:

Redni broj lokacije

Naziv lokacije

Kata. čest.

Mikrolokacija

Djelatnost

Sredstvo

 

Količina (broj)/

Površina (m2)

Broj dozvola

 

Rok  dozvole

 

1

Poluotok Sveti Petar

2944/3 k.o. Makarska-Makar

Od Vile Irena prema svjetioniku

komercijalno-rekreacijski sadržaji

Ležaljke + suncobrani

 

20+20

 

1

 

2 godine

 

11

Plaža Cvitačka

-

ispred caffe bara „Cubano“

komercijalno-rekreacijski sadržaji

Ležaljke + suncobrani

 

30+30

1

 

2 godine

12

Plaža Cvitačka

-

Rt kod ugostiteljskog objekta „Neverin“

iznajmljivanje sredstava

Skuter/dječji skuter

 

2

1

 

2 godine

16

Plaža Blace

2928 K.o. Veliko Brdo

Istočno od rta na plaži Blace

ugostiteljstvo

Kiosk, montažni objekt do 12 m² + pripadajuća terasa objekta

 

1 + 80 m²

1

 

2 godine

17

Plaža Blace

-

Rt na plaži Blace

iznajmljivanje sredstava

Sredstvo za vuču s opremom

 

2

1

 

2 godine

18

Plaža Blace

2928 K.o. Veliko Brdo

Sjeverni dio rta na plaži Blace

iznajmljivanje sredstava

Skuter/dječji skuter

 

3

1

 

2 godine

19

Plaža Blace

2928 K.o. Veliko Brdo

Sjeverni dio rta na plaži Blace

iznajmljivanje sredstava

Skuter/dječji skuter

 

3

1

 

2 godine

 

Grafički prikaz lokacija za izdavanje dozvola sastavni su dio Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za razdoblje od 2024. do 2028. godine („ Glasnik Grada Makarske “ broj 26/23 i 10/24) te čini sastavni dio i ovog javnog natječaja.


II. POČETNI IZNOS NAKNADE ZA DOZVOLU NA POMORSKOM DOBRU

      Temeljem  Uredbe o vrstama djelatnosti i visini minimalne naknade za dodjelu dozvola na pomorskom dobru („Narodne novine“ 16/24), ponuditelji se natječu za sredstva prema tablici iz točke I. ovog natječaja.


II.I Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za iznajmljivanje opreme za rekreaciju i sport

A) Za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plovila iznosi:

1. 1.000,00 eura po plovilu na vodomlazni pogon

 

B) Za obavljanje djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme iznosi 40,00 eura po suncobranu, ležaljci, sefu i slično.


II.II. Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za ugostiteljska djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

 Za obavljanje ugostiteljske djelatnost pripreme i usluživanja pića i hrane

1. 3.000,00 eura za objekt

2. 60,00 eura po m2 terase

 

II.III.Minimalna godišnja naknada za dodjelu dozvole za djelatnost zabavne i rekreacijske djelatnosti

 1. Za obavljanje zabavne i rekreacijske djelatnosti pružanja usluge vuče plovilom u svrhu zabave iznosi 1.000,00 eura, a ako uključuje pravo na postavljanje privremenog pontona 2.000,00 eura.

 

Naknada se nudi za broj godina za koji se traži izdavanje dozvole (minimalni iznosi naknade iz točke II. ovog natječaja su godišnji).

Naknada se plaća prije izdavanja dozvole, u roku od 8 dana od poziva, a nakon Odluke Gradskog vijeća Grada Makarske te prije izdavanja rješenja o dozvoli od strane Gradonačelnika za prvu godinu, a za narednu godinu trajanja dozvole do 15. siječnja za tekuću godinu.

 

III. VRIJEME I MJESTO JAVNOG OTVARANJA PONUDA

Ponude će se otvarati dana 07. lipnja 2024. godine s početkom u 10:00 sati.

Mjesto otvaranja ponuda jest Gradska vijećnica Grada Makarske, zgrada Gradske uprave Grada Makarska, Obala kralja Tomislava 1, Makarska.

 

Otvaranju ponuda mogu biti nazočne ovlaštene ili opunomoćene osobe, što se utvrđuje prije pristupanja otvaranju ponuda predočenjem punomoći i osobne iskaznice.

 

IV. IZNOS I VRSTA JAMSTVA ZA OZBILJNOST PONUDE

Jamstvo za ozbiljnost ponude uplaćuje se u visini početnog godišnjeg iznosa naknade iz točke II. ovog javnog natječaja,  za lokaciju, djelatnost i sredstvo  za koju se traži izdavanje dozvole i to uplatom istog iznosa na račun Grada Makarske  otvorenog kod Hrvatske poštanske banke broj HR4123900011824900000, poziv na broj: HR68- 7706 – OIB uplatitelja, s obveznom naznakom „jamstvo za ozbiljnost ponude za dozvole na pomorskom dobru“, u kojem slučaju je uz ponudu potrebno dostaviti potvrdu o izvršenom plaćanju (ne prihvaća se potvrda na kojoj stoji da je uplata u izvršenju).

Za ponuditelje koji su ostvarili pravo na izdavanje dozvole,jamčevina će se uračunati u naknadu. Ponuditeljima koji nisu ostvarili pravo na izdavanje dozvole jamčevina se vraća u nominalnom iznosu i bez kamata.

Ponuditelji koji su uplatili jamstvo za redni broj lokacije, sredstvo i količinu po ranijem predmetnom javnom natječaju objavljenom dana 14. veljače 2024.godine, a temeljem ovog ponovljenog javnog natječaja,  ponovno se natječu  za isti redni broj lokacije, sredstvo i količinu, za što su, prema naprijed navedenom, ranije uplatili odgovarajuće jamstvo, mogu  dostaviti  izjavu o ranijoj uplati jamstva (potpisanu i pečatiranu) ili izvrštiti ponovnu uplatu jamstva. Ponuditelji koji su izgubili pravo na povrat jamčevine po ranijem predmetnom javnom natječaju objavljenog dana 14. veljače 2024. godine. (npr. odustanak od ponude) u slučaju dostave ponude po predmetnom ponovljenom javnom natječaju dužni su uplatiti jamstvo za ozbiljnost ponude.

 

V. SADRŽAJ PONUDE I KRITERIJI ZA OCJENU PONUDE

 1. SADRŽAJ PONUDE

Pisana ponuda za sudjelovanje na natječaju mora sadržavati:

   1.  Podatke o ponuditelju (ime i prezime, naziv, OIB, adresu, kontakt tel.)
   2. Presliku rješenja o upisu u sudski registar za pravne osobe, odnosno obrtni           registar za fizičke osobe ili drugi odgovarajući dokaz pravne sposobnosti
   3. Naznaku lokacije i redni broj lokacije (sukladno tablici iz točke I. ovog    natječaja) na koju se ponuda odnosi i ponuđenu naknadu za dozvolu (potrebno navesti ukupni ponuđeni iznos za razdoblje od 2 (dvije) godine)
   4. Dokaz o vlasništvu sredstava s kojima obavlja djelatnost na pomorskom dobru    ili dokaz o pravnoj osnovi korištenja sredstava koja nisu u vlasništvu podnositelja zahtjeva (račun, ugovor, izjava o vlasništvu)
   5. Naznaku površine pomorskog dobra, koja mora odgovarati površini naznačenoj u opisu djelatnosti iz točke I. ovog natječaja
   6. Broj sredstava za djelatnost iznajmljivanja plovila (uključujući pedaline, sandoline i sl.), iznajmljivanje plažne opreme (suncobrani, ležaljke, sefovi) i sl.     koja mora odgovarati broju sredstava naznačenom u opisu djelatnosti iz točke       I. ovog natječaja
   7. Za kiosk, montažni objekt do 12 m2 i pripadajuću terasu tehnički opis sa detaljnim opisom primijenjenih materijala i opisom opreme terase, sa            situacijom u mjerili 1:500
   8. Jamstvo za ozbiljnost ponude u visini početnog godišnjeg iznosa dozvole na        pomorskom dobru prema točki IV. ovog natječaja
   9. Potvrdu Grada, Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu   potraživanja    a nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja (ne     stariju od 30 dana od dana     odnošenja ponude) po bilo kojem             osnovu, osim ako je sa Gradom regulirano   laćanje duga ili kada   podnositelj ponude istodobno prema Gradu ima dospjelo    epodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga   podnositelja –  slučaju da podnositelj ne dostavi navedenu potvrdu ista će            službeno zatražiti       d nadležnog upravnog odjela Grada
   10. Potvrdu Makarskog komunalca d.o.o. Da nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude)
   11. Potvrdu Porezne uprave da nema dospjelih, a nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja prema državnom proračunu (ne stariju od 30 dana od dana podnošenja ponude)
   12. Dokaz o tome da će ponuditelj upotrebljavati opremu i prateće instalacije i pružati usluge koje koriste ekološki prihvatljive materijale ili izjavu da isto neće upotrebljavati ili neće pružati navedene usluge (dokaz ili izjava su obvezni)
   13. Podatak o vremenskom razdoblju tijekom godine u kojem će ponuditelj obavljati djelatnost temeljem dozvole (izjava o vremenskom razdoblju obavljanja djelatnosti je obvezna)
   14. Dokaz o prethodnom iskustvu i dobrom i odgovornom obavljanju djelatnosti, odnosno korištenju pomorskog dobra ili izjavu da to nema (dokaz ili izjava su obvezni)
   15. Dokaz da će obavljanjem djelatnosti dovesti do većeg ili inovativnog razvoja turističke ponude u usporedbi s postojećom ili izjavu da to neće moći osigurati (dokaz ili izjava su obvezni)
   16. Odabrani ponuditelj obvezan je o svom trošku ishoditi suglasnost za objekt u kojem će se obavljati djelatnost sukladno podzakonskom aktu kojim se uređuju jednostavne i druge građevine i radovi (za sredstvo: kiosk, montažni objekt – do 12 m2)
   17. Obveza ponuditelja je da dostavi instrumente osiguranja naplate naknade za dozvolu na pomorskom dobru, za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru te za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere i to kako slijedi;

                    -  Izjavu kojim se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka, ukoliko se nalaze izvan odobrene lokacije (mora sadržavat vlastoručni potpis i pečat)

                      - Izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji nakon isteka ili ukidanja dozvole na pomorskom dobru (mora sadržavat vlastoručni potpis i pečat)

                        - Izjava kojom se daje suglasnost pomorskom redaru za uklanjanje i odvoz na deponij svih predmeta i stvari bez provedenog upravnog postupka ako se predmeti i stvari nalaze na lokaciji dozvole te ukoliko se na lokaciji postavljaju predmeti i stvari koje nisu odobrene dozvolom na pomorskom dobru (mora sadržavat vlastoručni potpis i pečat)

                       - Bjanko zadužnica ovjerena od javnog bilježnika kojom ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru daje suglasnost da se može provesti prisilna ovrha na svim njegovim računima i njegovoj cjelokupnoj pokretnoj i nepokretnoj imovini, a radi naplate dospjele, a nenaplaćene naknade za dozvolu na pomorskom dobru za naknadu štete koja može nastati zbog neispunjenja obveza iz dozvole na pomorskom dobru, za korištenje dozvole na pomorskom dobru preko mjere te radi naplate eventualnih troškova ovrhe (u ukupnom iznosu ponuđene naknade za 2 (dvije) godine).

Ponuditelji koji su dostavili bjanko zadužnicu po ranijem predmetnom javnom natječaju objavljenom dana 14. veljače 2024.godine, a temeljem ovog ponovljenog javnog natječaja ponovno se natječu,  mogu dostaviti  izjavu o ranije dostavljenoj bjanko zadužnici (potpisanu i pečatiranu) ukoliko njihova ranije dostavljena bjanko zadužnica sadrži iznos koji će odgovarati ukupnom iznosu ponuđene naknade za 2 (dvije) godine temeljem ovog ponovljenog javnog natječaja, a u protivnom dužni su dostaviti novu bjanko zadužnicu ovjerenu od javnog bilježnika i to u ukupnom iznosu ponuđene naknade za 2 (dvije) godine.

   1. Ostalu dokumentaciju koju je ponuditelj obvezan podnijeti sukadno uvjetima iz natječaja

Obrazac ponude kao i izjava može se preuzeti na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

Ako se ponuditelj natječe za više lokacija različitog rednog broja lokacije (sukladno tabici iz točke I. ovog natječaja) za svaku je potrebno dati odvojenu ponudu u posebnoj omotnici sa svim prilozima koje ponuda mora sadržavati, odgovarajućim jamčevinama i ponuđenim iznosom naknade.

 B) KRITERIJ ZA OCJENU PONUDE

   1. Ponuđeni iznos naknade za dozvolu na pomorskom dobru – najviše 60% ocjene ponude
   2. Upotreba opreme i pratećih instalacija i pružanje usluga koje koriste ekološki prihvatljive materijale – najviše 10 % ocjene ponude
   3. Vremensko razdoblje obavljanja djelatnosti temeljem dozvole (duži period obavljanja djelatnosti koji pospješuje izvansezonsku ponudu nosi veći broj bodova – najviše 20 %  ocjene ponude
   4. Prethodno iskustvo i dobro i odgovorno obavljanje djelatnosti, odnosno korištenje pomorskog dobra – najviše 5 %  ocjene ponude
   5. Veći ili inovativni razvoj turističke ponude u usporedbi s postojećom  - najviše 5 %  ocjene ponude

 

VI. ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA I DOSTAVA PONUDA 

Ponude se dostavljaju počev od dana 22. svibnja 2024.godine.

Rok za dostavu ponude je zaključno do dana 05. lipnja 2024. godine do 13,00 sati, bez obzira na način dostave. Ponude zaprimljene u pisarnici Grada Makarske nakon navedenog roka, bez obzira na koji su način i u koje vrijeme poslane, smatraju se nepravodobne.

Ponude se dostavljaju na adresu:

GRAD MAKARSKA
21 300  M a k a r s k a
Obala kralja Tomislava 1

u zatvorenoj omotnici, s naznakom: «Povjerenstvo za provođenje natječaja za dodjelu dozvole na pomorskom dobru“ - NE OTVARAJ », preporučeno poštom ili u pisarnicu Grada Makarske.

Na omotnici se mora naznačiti naziv i sjedište, odnosno ime i prezime te adresa ponuditelja.

Nepravovremeno dostavljene i nepotpune ponude neće se uzeti u razmatranje.

 

VII. ROK U KOJEMU JE ODABRANI PONUDITELJ DUŽAN ZAPOČETI OBAVLJANJE DJELATNOSTI

Rok za početak obavljanja djelatnosti jest najkasnije 30 dana od dana izvršnosti rješenja.

VIII. NAJPOVOLJNIJA PONUDA

Najpovoljnijom ponudom smatra se ona ponuda koja uz ispunjavanje uvjeta iz natječaja ostvari najveći broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja ponuda u natječaju.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja ostvare jednak broj bodova prema kriterijima ocjenjivanja, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada.

IX. OBVEZA DOSTAVE INSTRUMENATA OSIGURANJA

Ponuđač je uz ponudu dužan dostaviti instrumente osiguranja opisane u točki V. ovog natječaja.

X. ODLUKA O DAVANJU DOZVOLE:

Na temelju zaprimljenih ponuda na javnom natječaju Gradonačelnik predlaže Gradskom vijeću Grada donošenje odluke o davanju dozvole na pomorskom dobru.

Na temelju odluke Gradskog vijeća rješenje o dozvoli na pomorskom dobru donosi Gradonačelnik.

XI. DRUGI UVJETI:

Na natječaju ne mogu sudjelovati sljedeći ponuditelji:

-koji je koristio pomorsko dobro bez valjane pravne osnove i/ili uzrokovao štetu na pomorskom dobru,

-koji ima dospjelih obveza temeljem javnih davanja,

 • koji ima nepodmiren dug prema Gradu po bilo kojem osnovu, osim ako je sa Gradom regulirao plaćanje duga ili kada ponuditelj istodobno prema Gradu ima dospjelo nepodmireno potraživanje u iznosu koji je jednak ili veći od duga ponuditelja,

-koji ima nepodmireni dug prema Makarskom komunalcu d.o.o.

Za obavljanje djelatnosti ugostiteljstva ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru za plažni objekt mora ishoditi rješenje o minimalnim uvjetima pružanja usluga, sukladno posebnim propisima, i prema njima raditi te snositi troškove čišćenja.

Ugostiteljske štekate nije dozvoljeno izgraditi zidanjem ili nasipavanjem podloge kao što nije dozvoljeno ni ukopavanjem mijenjati zatečenu podlogu. Ugostiteljski štekat može biti izrađen samo na montažno-demontažni način od drvene konstrukcije.

Kod obavljanja djelatnosti komercijalno-rekreacijskog sadržaja ovlaštenik dozvole mora koristiti plažne rekvizite (suncobrani, ležaljke i sl.) koji su unificirani, bez reklamnog sadržaja, kvalitetni, u ispravnom stanju, primjerenog izgleda te ne smiju ugrožavati njihove korisnike, kao ni ostale korisnike plaže. Suncobrani moraju biti jednobojni, bez isticanja natpisa sponzora i reklama.

Postavljeni rekviziti (ležaljke, suncobrani i sl.) ne smiju ometati korištenje plaže kao općeg dobra te se raspoređuju po plaži na način da se rekviziti jednog ovlaštenika dozvole na pomorskom dobru podjele na dvije grupe rekvizita, između kojih mora ostati koridor za nesmetani pristup svim korisnicima plaže u duljini ležaljke, a svaka grupa rekvizita može sadržavati po dva reda ležaljki s ostavljenim koridorom za nesmetani pristup i boravak uz more svim korisnicima plaže između samih redova u duljini ležaljke te za prolaz između svake ležaljke u širini ležaljke.

Ležaljke moraju biti udaljene od 2 do 4 metra od mora, dok ležaljke jednog ovlaštenika dozvole moraju biti udaljene najmanje 10 metara od ležaljki drugog ovlaštenika dozvole.

Ležaljke i ostala oprema moraju biti složeni na jednom mjestu te se tek na zahtjev korisnika mogu postaviti na za to predviđeno mjesto na plaži.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru može obavljati djelatnost na pomorskom dobru samo u opsegu i pod uvjetima utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru nema pravo sklapati ugovore s trećim osobama na temelju kojih bi treće osobe obavljale djelatnost ili dio djelatnosti iz dozvole, niti ga davatelj dozvole može na to ovlastiti.

Zabrana iz stavka 2. ovoga članka ne odnosi se na najam, posudbu i sl. samih sredstava kojima se obavlja djelatnost iz dozvole na pomorskom dobru.

Grad kao davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je brinuti se o tome da se pomorsko dobro koristi u opsegu i granicama utvrđenim u dozvoli na pomorskom dobru.

Grad kao davatelj dozvole na pomorskom dobru dužan je osigurati da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ne ograničava opću upotrebu pomorskog dobra.

Ako utvrdi da se pomorsko dobro koristi izvan opsega i uvjeta utvrđenih u dozvoli na pomorskom dobru i/ili da ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru ograničava opću upotrebu, Gradonačelnik je dužan donijeti rješenje o ukidanju dozvole na pomorskom dobru.

Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plovila na vodomlazni pogon i vuče plovilom u svrhu zabave, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:

 • pridržavati se uvjeta sigurnosti plovidbe koje utvrđuje nadležna lučka kapetanija,
 • ne približavati se na udaljenost od 50 metara od zaštitne plutajuće brane uređene plaže, odnosno 150 metara od obale neuređene plaže te
 • postaviti i održavati sigurnosni koridor označen plutajućim branama.

Kod obavljanja djelatnosti iznajmljivanja plažne opreme, ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je:

 • držati plažnu opremu (suncobrani, ležaljke i sl.) uredno složene  i smještene na dijelu pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određeno za njihov smještaj i izdavanje kada nisu iznajmljene korisniku,
 • spremati plažnu opremu na dio pomorskog dobra koje je dozvolom na pomorskom dobru određen za njihov smještaj i izdavanje kada korisnik prestane koristiti plažnu opremu,
 • redovito održavati i čistiti pomorsko dobro na kojem se izdaje dozvola,
 • ostaviti slobodan pojasa od minimalno 2 metara od  crte srednjih viših visokih voda mjereno vodoravno.

Kod obavljanja ugostiteljske djelatnosti ovlaštenik dozvole na pomorskom dobru dužan je priključiti se na vodovod i odvodnju, a ako te mogućnosti nema, dužan je postaviti spremnik za vodu i odvodnju.

Pozivaju se ponuditelji da u slučaju nejasnoća izvrše uvid u Plan upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za vremensko razdoblje od 2024. do kraja 2028. godine („Glasnik Grada Makarske“ broj 26/23) kao cjeloviti dokument koji regulira ovo pravno područje.

 

XII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Grad Makarska zadržava pravo izmjene ovog teksta natječaja u slučaju potrebe usklađenja istog s podzakonskim aktima ili izmjenama Plana upravljanja pomorskim dobrom na području grada Makarske za  razdoblje od 2024. do kraja 2028. godine i sl.

Grad Makarska zadržava pravo poništiti javni natječaj bez obrazloženja i pri tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuditeljima.

Ovaj natječaj objaviti će se u „Glasniku Grada Makarske“, na oglasnoj ploči Grada Makarske, Makarska, Obala kralja Tomislava 1, na mrežnim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr i u Slobodnoj Dalmaciji.

KLASA:  342-01/24-01/1
URBROJ: 2181-6-05-05-24-66
Makarska, 21. svibnja 2024.

GRADONAČELNIK:
dr.sc. Zoran Paunović