Oglas za prijamu u službu administrativnog tajnika/ice u Uredu gradonačelnika na određeno vrijeme: Obavijest i uputa kandidatima

Sukladno odredbama članaka 17. do 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu administrativnog tajnika u Uredu gradonačelnika, a u vezi Oglasa KLASA: 112-03/20-01/8; URBROJ: 2147/01-04/1-20-03,  daje sljedeću

OBAVIJEST I UPUTU

I.                  OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Predstojnica Ureda gradonačelnika Grada Makarske je raspisala Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme do povratka odsutnog službenika na posao administrativnog tajnika, 1 izvršitelja/ice u Uredu gradonačelnika. ( u daljnjem tekstu: Oglas).

Oglas  je objavljen dana 16. rujna 2020. godine na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim stranicama i oglasnoj ploči Grada Makarske www.makarska.hr .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave a prijave se podnose predajom pošti ili neposredno na pisarnicu Grada Makarske.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Oglas, odnosno u slučaju da je prijava predana neposredno u pisarnici Grada od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja

ADMINISTRATIVNI TAJNIK

            -1 izvršitelj/izvršiteljica

            -na određeno vrijeme.

Stručni uvjeti:

            -magistar politologije,

            -najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

            -položen državni stručni ispit

            -osnovno znanje u MS Officeu

            -znanje jednog stranog jezika

            Na Oglas se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Oglasu odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II.                OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

Sukladno opisu poslova pod rednim brojem 6. Sistematizacije radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Gradske uprave Grada Makarske („Glasnik

Grada Makarske“, br. 1/16, 11/16, 2/17, 11/17, 16/17, 26/17, 9/18, 12/19, 24/19 i 12/20) opis poslova i zadataka administrativnog tajnika obuhvaća sljedeće poslove:

- organizira i obavlja uredske i tajničke poslove za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,

- obavlja poslove prijepisa i brine o rasporedu obveza gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,

- obavlja poslove prijema stranaka i organizacije prijema i rasporeda stranaka za potrebe gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika,

- izrađuje popis potreba uredskog i ostalog potrošnog materijala i vrši nabavu istog, vodi evidenciju službenih putovanja, vodi plan i raspored korištenja Gradske vijećnice,

- obavlja i druge poslove po nalogu gradonačelnika, zamjenika gradonačelnika i predstojnika Ureda gradonačelnika.

Podaci o plaći:

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je određen u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Grada Makarske («Glasnik Grada Makarske», br. 2/13) i iznosi 1.90, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.600,00 kn bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III.              PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpunu i/ili pravodobnu prijavu na oglas za radno mjesto za koje se obavlja testiranje ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

Oglas provodi povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu. Povjerenstvo će obaviti sve poslove  propisane člankom 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)

Ukoliko je prijava na Oglas nepravodobna i/ili nepotpuna ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na Oglas. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Oglasa dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Oglas.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.          

Navedeni kandidati bit će pozvani na testiranje objavom obavijesti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na web stranici www.makarska.hr i oglasnoj ploči Grada Makarske, najmanje 5 dana prije testiranja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua

IV.              PRAVILA TESTIRANJA

Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Oglas.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima znanja.

Pisana provjera znanja traje 45 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilješkama, odnosno literaturom, koristiti mobitel, napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila bit će udaljeni s provjere znanja, njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu na Oglas.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Nakon pisane provjere znanja, u vrijeme naznačeno u obavijesti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti, obavit će se intervju sa svim kandidatima koji ostvare više od 50%  bodova na pisanom testiranju. Intervjuom Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u gradskoj upravi Grada Makarske.

       Rezultati intervjua se boduju od 1 do 10.

       Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih tijekom prethodne provjere znanja i sposobnosti i dostavlja predstojnici Ureda gradonačelnika Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kojeg je sastavni dio rang-lista, zapisnik o utvrđivanju formalne ispravnosti prijava na oglas i zapisnik o provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata.

V.                PODRUČJE TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje se sastoji od pisanog testa radi provjere poznavanja osnova djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinice lokalne samouprave Grada Makarske te provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Pisano testiranje sastoji se od 10 pitanja i može se ostvariti 10 bodova

Intervju s Povjerenstvom

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Povjerenstvo može dodijeliti do 10 bodova.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19);

2.      Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)

3.      Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine“, broj 7/09);

4.      Etički kodeks državnih službenika („Narodne novine“, broj 40/11 i 13/12)

5.      Statut Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 8/18, 14/18 i 9/20);

6.      Odluka o ustrojstvu Gradske uprave Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 12/14 i 14/14).

VI.              INFORMACIJE

Cjelokupan tekst Oglasa je dostupan ispod ove objave. Od dana objave u na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na Oglas.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Makarske najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Mole se podnositelji da u prijavi navedu broj telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom postupka.

Podnositelji u prijavi trebaju priložiti sve isprave naznačene u Oglasu, nedostatak samo jedne isprave isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Prijave se mogu dopuniti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava, naknadne nadopune se ne smatraju da su zaprimljene jer su izvan roka za podnošenje prijave.

Na web-stranici Grada Makarske bit će objavljivano sve potrebno vezano za ovaj oglas.

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa za prijam u službu

Klasa: 112-03/20-01/8

Ur. broj: 2147/01-04/1-20-05

Makarska, 16. rujna 2020.

CJELOVITI TEKST OGLASA ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIJEME ADMINISTRATIVNOG TAJNIKA/ICE NA ODREĐENO VRIJEME MOŽETE PREUZETI NA POVEZNICI makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46