Oglas za prijam u službu - djelatnik na parkingu - kontrolor (sezonski)

 Pogon za obavljanje komunalnih djelatnosti

112-03/20-01/7

2147/01-08/1-20-3

08. lipnja 2020.

Na temelju čl. 28. i 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN. br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)  te čl. 11. Pravilnika o poslovanju Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 8/20) upravitelj Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske dana 08. lipnja 2020. godine objavljuje

OGLAS

za prijam u službu

 na određeno vrijeme u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske djelatnika, na radnom mjestu:

 - DJELATNIK NA PARKINGU-KONTROLOR-SEZONSKI – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme u trajanju 4 mjeseci

 Stručni uvjeti:

-srednja stručna sprema-III. stupanj

-poznavanje jednog stranog jezika,

-osnovno znanje u MS Officeu

 Opis poslova:

- obavlja kontrolu naplate parkiranja kao i izdavanje dnevnih parkirnih karata

- obavlja naplatu parkiranja putem PC kase te blok uplatnica,

- obavlja komisijsko pražnjenje blagajni parkirnih automata,

- obavlja i ostale poslove po nalogu voditelja parking službe i upravitelja Pogona.

 Uz prijavu na oglas kandidati su dužni priložiti:

 - životopis

- dokaz o hrvatskom državljanstvu ( domovnica),

 - uvjerenje o stručnoj spremi,  

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak   (koje nije starije od 6 mjeseci).

- elektronički zapis ili potvrda o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik.

Na oglas se mogu javiti osobe  oba spola.

U službu ne mogu biti primljene osobe za koje postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 60/11, 4/18 i 112/19).

Opis poslova radnog mjesta te podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava oglasom, način obavljanja prethodne provjere znanja, sposobnosti kandidata iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata objavit će se na oglasnoj ploči Grada Makarske i web-stranici Grada Makarske (www.makarska.hr).

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo i ima prednost samo pod jednakim uvjetima. Uz prijavu na oglas dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz kojeg se vidi to pravo. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti na temelju Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine 121/17 i 98/19) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internetskoj stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske https://branitelji.gov.hr/.

Na web-stranicama Grada Makarske te oglasnoj ploči Grada Makarske objavit će se vrijeme prethodne provjere znanja te sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti  kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavit će se pisanim testiranjem te intervjuom.

Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri, smatra se da je povučena prijava na oglas.

 Prijave na oglas s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, neposredno ili poštom na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava br. 1, 21 300 Makarska uz naznaku: »Oglas  za prijam u službu na određeno vrijeme – djelatnik na parkingu-kontrolor-sezonski«, u zatvorenoj omotnici. Osoba koja  ne podnese pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz oglasa ne smatra se kandidatom prijavljenim na oglas. Osobe koje podnesu nepotpune i prijave izvan roka ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas. Urednom prijavom smatra se ona koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Obavijest o ishodu oglasa bit će dostavljena natjecateljima u zakonskom roku. Po raspisanom oglasu ne mora se izvršiti izbor, u kojem slučaju se donosi odluka o poništenju oglasa.

Podnositelj molbe dobrovoljno daje podatke u svrhu sudjelovanja u postupku prijema na radno mjesto. Isti će se obrađivati samo u svrhu u koju su prikupljeni te se u druge svrhe neće koristiti, sukladno Općoj uredbi o zaštiti osobnih podataka (GDPR)

Privremeni upravitelj

Pogona za obavljanje

komunalnih djelatnosti

Antonio Zec, iur.