Odluka o proglašenju dana 15. kolovoza 2023. sajamskim danom na području Grada Makarske

Na temelju članka 48. Zakona o  lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i članka 55. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 3/2021), a u svezi članka 57. Zakona o trgovini („Narodne novine“, br. 87/08, 96/08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13, 30/14, 32/19, 98/19, 32/20 i 33/23),  gradonačelnik Grada Makarske dana 10. kolovoza 2023. godine donosi

 

 

ODLUKU

o proglašenju dana 15. kolovoza 2023. godine sajamskim danom na području Grada Makarske

 

Članak 1.

U svrhu poticanja prepoznatljive prigodne prodaje, kao oblika promidžbeno-turističkih aktivnosti, proglašava se dan 15. kolovoza 2023. godine sajamskim danom za cijelo područje Grada Makarske.

 

Članak 2.

Prigodna prodaja na štandovima, klupama i slično, kao sastavni dio sajamskih događanja, obavljat će se u vremenu od 08,00 do 24,00 sata.

 

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena na mrežnoj stranici Grada Makarske.

 

 

Klasa: 053-01/23-01/328

Ur.broj: 2181-6-05-04-23-3

Makarska, 10. kolovoza 2023.

                                                                                                         Gradonačelnik

                                                                                                  dr. sc. Zoran Paunović

 

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.