Obavijest za javno nadmetanje

Vijeće za davanje koncesijskog
odobrenja na pomorskom dobru

342-01/20-01/2
2147/01-03/3-20-29
29. lipnja 2020.g.

O B A V I J E S T

Dana 25. lipnja 2020. godine održana je sjednica Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru Grada Makarske, na kojoj su pregledani zahtjevi za davanje koncesijskih odobrenja pristigli po Javnom pozivu za podnošenje zahtjeva za davanje koncesijskih odobrenja na pomorskom dobru na području Grada Makarske za 2020. godinu Klasa:342-01/20-01/2, Ur.broj:2147/01-03/3-20-6 od 25. svibnja 2020. godine.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva Vijeće je utvrdilo da se za obavljanje djelatnosti komercijalno-rekreacijskih sadržaja (iznajmljivanje ležaljki i suncobrana) za:

- lokaciju broj 6 - Cvitačka - (ispred caffe bara Cubano)  i

- lokaciju broj 19 - plaža Blace 

javilo više podnositelja zahtjeva koji udovoljavaju propisanim uvjetima.

Slijedom navedenog, a sukladno Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2020. godinu, pozivaju se slijedeći podnositelji zahtjeva:

- AGROLINO d.o.o.

- R.I. - KONCEPT LUXURY d.o.o.

 Za lokaciju br. 10  i 

- MARKO BULJUBAŠIĆ vl. Obrta za cestovni prijev. robe i turist. usluga BULJUBAŠIĆ 

- BISTRO MORE j.d.o.o.,

- BEATUS d.o.o.

 Za lokaciju br. 19

na javno nadmetanje, koje će se održati 02.07.2020. (četvrtak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1, Makarska, s početkom u 13,00 sati.

Pozvani podnositelji zahtjeva na javnom nadmetanju mogu ponuditi jedinični iznos na ime naknade za davanje koncesijskog odobrenja, koji mora biti veći od iznosa propisanog Planom upravljanja pomorskim dobrom na području Grada Makarske za 2020. godinu, odnosno Uredbom o postupku davanja koncesijskog odobrenja na pomorskom dobru. Na javnom nadmetanju, kroz licitaciju, svaki podnositelj zahtjeva može ponuditi više iznosa naknade za davanje koncesijskog odobrenja. Nakon proteka 2 minute od zadnje ponude javno nadmetanje se završava. Koncesijsko odobrenje izdaje se onom podnositelju zahtjeva koji je ponudio najveći iznos naknade.

 PREDSJEDNIK VIJEĆA

Joze Vranješ, mag.ing.el.