Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske

Klasa: 112-02/20-20/5

Ur. broj: 2147/01-04/1-20-07

Makarska, 09. srpnja 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih  djelatnosti Grada Makarske a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-20/5; URBROJ: 2147/01-01/4-20-01, objavljenog 24. lipnja 2020. godine u „Narodnim novinama“, br. 72/20, putem web stranice Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranice i oglasne ploče Grada Makarske,  daje sljedeću

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

 ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Javni natječaj za imenovanje upravitelja Pogona za obavljanje komunalnih  djelatnosti Grada Makarske na neodređeno vrijeme, a koji ispunjavaju uvjete Javnog natječaja, održat će se dana 14. srpnja 2020. godine (utorak) u gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1.

Kandidati koji temeljem podnesenih prijava ispunjavaju formalne uvjete navedenog javnog natječaja pozivaju se na testiranje prema sljedećem rasporedu:

-   u 09,00 sati – pisano testiranje

-   u 10,00 sati – intervju

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe testiranju smatrat će se da su odustali od prijave na javni natječaj.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1.      Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 

2.      Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20) 

3.      Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09) 

4.      Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14, 64/16 i 29/17) 

5.      Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18) 

6.      Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20) 

7.      Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20) 

8.      Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18)

Opis poslova:

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Javnim natječajem dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u opisu poslova pod rednim brojem 1. Sistematizacije radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/20)

Podaci o plaći:

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je određen u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 3/20) i iznosi 2.20, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.600,00 kn bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11 i 4/18) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na javni natječaj i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na javni natječaj.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

GRAD MAKARSKA

Povjerenstvo za provedbu Javnog natječaja

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.