Obavijest o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata

Klasa: 112-03/20-01/6

Ur. broj: 2147/01-08/1-20-08

Makarska, 12. lipnja 2020.

Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) Povjerenstvo za provedbu oglasa za prijam u službu, a u vezi Oglasa KLASA: 112-03/20-01/; URBROJ: 2147/01-08/1-20-03, objavljenog dana 29. svibnja 2020. godine o prijmu u službu čistačice javnih WC-a u vlasništvu Grada Makarske- 2 izvršitelja/ica, na određeno, vrijeme u trajanju 4 mjeseca daje sljedeću

OBAVIJEST O PROVOĐENJU PRETHODNE PROVJERE

ZNANJA I SPOSOBNOSTI KANDIDATA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata prijavljenih na Oglas za prijam u službu u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti na radnom mjestu – čistačice javnih WC-a u vlasništvu Grada Makarske, a koji ispunjavaju uvjete oglasa, održat će se dana 16. lipnja 2020. godine (utorak) u Gradskoj vijećnici Grada Makarske, Obala kralja Tomislava 1. s početkom u 12.00 sati.

Prijavljeni kandidati koji u navedeno vrijeme ne pristupe provjeri znanja i sposobnosti smatrat će se da su odustali od prijave.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

Sukladno članku 116. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) postupak testiranja kandidata za prijam na radno mjesto namještenika za koje je kao stručno znanje utvrđena niža stručna sprema ili osnovna škola provodi se putem pisanog testa iz općeg znanja.

Podaci o plaći:

Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći za radno mjesto koje se popunjava Oglasom dostupni su na web stranici Grada Makarske (www.makarska.hr) u Pravilniku o unutarnjem redu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti («Glasnik Grada Makarske», br. 8/20) i Odluci o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 3/20). Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je određen u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 3/20) i iznosi 1.00, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.600,00 kn bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

Prijavljeni kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa sukladno članku 21. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19) ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas i navedenima će se dostaviti pisana obavijest u kojoj će biti navedeni razlozi zbog kojih se ne smatraju kandidatima prijavljenim na oglas.

Imena kandidata koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja nisu objavljena u ovoj obavijesti zbog primjene odredbi Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka (GDPR).

Kandidati su dužni prilikom dolaska na provjeru znanja i sposobnosti predočiti identifikacijsku ispravu sa slikom.

Kandidati će prilikom provođenja testiranja biti obaviješteni o vremenu i mjestu intervjua i provjere praktičnog rada na određenim poslovima.

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU - ČISTAČICA JAVNIH WC-A U VLASNIŠTVU GRADA MAKARSKE  DOSTUPAN JE NA POVEZNICI makarska.hr/hr/otvoreni-natjecaji-i-pozivi/46

Povjerenstvo za provedbu

Oglasa za prijam u službu

čistačice javnih WC-a

Zadnje vijestiImate pitanja?
Pošaljite nam upit!

Vaši podaci pohraniti će se na email serveru i koristit će se isključivo u svrhu komunikacije s Vama nastavno na poslani upit, te se neće dijeliti s trećim stranama bez Vaše izričite privole.