Obavijest o provođenju javne rasprave u postupku ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat ''Žičara Makarska-Biokovo''

 REPUBLIKA HRVATSKA

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne

poslove, infrastrukturu i investicije

 KLASA: UP/I 351-04/18-01/0054

URBROJ: 2181/1-10/06-20-13

Split, 28. svibnja 2020.

Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije u Splitsko – dalmatinskoj županiji, temeljem odredbi članka 29. stavak 2. i članka 38a. stavak 4. Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), daje slijedeću

 OBAVIJEST

o provođenju javne rasprave

u postupku Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

za zahvat Žičara Makarska - Biokovo“ na području Splitsko-dalmatinske županije

 I.

 Studija Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata „Žičara Makarska - Biokovo“ za ekološku mrežu (dalje u tekstu: Studija), a koju je za nositelja zahvata Grad Makarsku, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska izradila tvrtka Ires ekologija d.o.o., Prilaz baruna Filipovića 21, 10000 Zagreb u veljači 2020. godine, upućuje se na javnu raspravu.

II. 

Javna rasprava u trajanju od trideset (30) dana provodit će se u razdoblju od 15. lipnja 2020. godine do 14. srpnja 2020. godine.

III. 

Za vrijeme trajanja javne rasprave uvid u cjelovitu Studiju javnosti će biti omogućen u prostoriji Vijećnice Grada Makarska, na adresi Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska, svakog radnog dana u vremenu od 09:00 – 12:00 sati. Studija će za vrijeme trajanja javne rasprave biti objavljena i na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr) i Grada Makarske (www.makarska.hr).

IV. 

Javno izlaganje o Studiji održat će se dana 07. srpnja 2020. godine (utorak) s početkom u 12:00 sati u prostoriji Vijećnice Grada Makarska, na adresi Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska. Na javnom izlaganju biti će prisutan zastupnik nositelja zahvata i predstavnik izrađivača Studije koji će neposredno davati odgovore i raspravljati o pitanjima koja će tom prilikom postavljati nazočna i zainteresirana javnost.

V. 

Mišljenja, prijedlozi i primjedbe javnosti i zainteresirane javnosti moći će se upisivati u knjigu primjedbi koja će se nalaziti na mjestu javnog uvida iz točke III. ove Obavijesti ili se za vrijeme trajanja javne rasprave, a zaključno s posljednjim danom javne rasprave, 14. srpnja 2020. godine, mogu dostaviti ovom Upravnom tijelu u pisanom obliku, i to zemaljskom poštom na adresu: Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21000 Split ili e-poštom na adresu: tea.gluhak@dalmacija.hr.

Sva mišljenja, prijedlozi i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i koji nisu čitko napisani, neće se uzeti u obzir u pripremi izviješća o javnoj raspravi.

 VI. 

Ova obavijest biti će objavljena u dnevnom tisku “Slobodna Dalmacija”, na mrežnim stranicama www.dalmacija.hr i www.makarska.hr te oglasnim pločama Splitsko-dalmatinske županije i Grada Makarske, i to najkasnije osam (8) dana prije dana određenog za početak javne rasprave. 

VII. 

O ishodu postupka Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, Upravni odjel za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije Splitsko-dalmatinske županije informirat će javnost i zainteresiranu javnost objavom Rješenja na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije (www.dalmacija.hr).

  PO OVLAŠTENJU PROČELNICA

  Marija Vuković, d.i. a.

ODLUKA  O JAVNOJ RASPRAVI I CJELOVITA STUDIJA GLAVNE OCJENE PRIHVATLJIVOSTI ZAHVATA ''ŽIČARA MAKARSKA-BIOKOVO'' DOSTUPNI SU OVDJE