Obavijest o otvaranju ponude na Javni natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Grada Makarske od 18. rujna 2020.

Grad Makarska

Komisija za provođenje natječaja

i otvaranje ponuda

Klasa:  372-03/20-01/6

Ur. broj: 2147/01-03/6-21- 3

Makarska, 26. siječnja  2021.

 

 

 

 

                

 

 

 

O b a v i j e s t

o  otvaranju  ponude na

Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Makarske  koji je objavljen u Slobodnoj Dalmaciji  dana 28. prosinca  2020.

 

 

       Otvaranje ponude  na  Javni natječaj za davanje u zakup poslovnih prostora u vlasništvu  Grada Makarske, koji je objavljen  dana 28. prosinca  2020. u Slobodnoj Dalmaciji,   održat će se dana 29.siječnja  2021. (petak) u 10,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Makarske.

 

 

 

                                                                                  Predsjednik Komisije