OBAVIJEST I UPUTA KANDIDATIMA ZA JAVNI NATJEČAJ ZA IMENOVANJE UPRAVITELJA/ICE POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

Sukladno odredbama članaka 17. do 27. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu upravitelja/ice Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti Grada Makarske, a u vezi Javnog natječaja KLASA: 112-02/20-20/5; URBROJ: 2147/01-01/4-20-01,  daje sljedeću

OBAVIJEST I UPUTU

I. OBJAVA JAVNOG NATJEČAJA

Gradonačelnik Grada Makarske je raspisao Javni natječaj za imenovanje upravitelja/ice Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarska, 1 izvršitelja/ice na neodređeno vrijeme. ( u daljnjem tekstu: Natječaj).

Natječaj  je objavljen dana 24. lipnja 2020. godine U Narodnim novinama br. 72/20, na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, službenim stranicama i oglasnoj ploči Grada Makarske www.makarska.hr .

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave a prijave se podnose predajom pošti ili neposredno na pisarnicu Grada Makarske.

Prijava je dostavljena u roku ako je na prijemnom žigu razvidno da je zaprimljena u pošti do kraja datuma koji je naznačen kao rok za prijavu na Natječaj, odnosno u slučaju da je prijava predana neposredno u pisarnici Grada od ponedjeljka do petka u vremenu od 08.00 do 13.00 sati.

Naziv radnog mjesta i opis standardnih mjerila potrebnog stručnog znanja

UPRAVITELJ/ICA POGONA ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

-1 izvršitelj/izvršiteljica

-na neodređeno vrijeme.

Stručni uvjeti:

-sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik pravne struke,

-najmanje pet (5) godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

-položen državni stručni ispit

-osnovno znanje u MS Officeu

-poznavanje jednog stranog jezika

Na Natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

II. OPIS POSLOVA I PODACI O PLAĆI

 Sukladno opisu poslova pod rednim brojem 1. Sistematizacije radnih mjesta koja je sastavni dio Pravilnika o unutarnjem redu Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti („Glasnik Grada Makarske“, broj 8/20) opis poslova i zadataka upravitelja/ice Pogona za obavljanje komunalnih djelatnosti obuhvaća sljedeće poslove:

- organizira i vodi rad Pogona, vrši raspored djelatnika,

- priprema i predlaže opće akte u svezi rada pogona, podnosi redovna i izvanredna izvješća o radu,

- sklapa ugovore sa drugim fizičkim i pravnim osobama,

- odgovara za materijalno i financijsko poslovanje Pogona, surađuje sa gradskim, županijskim i državnim upravnim tijelima u svezi rada Pogona,

- obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Pogona po nalogu gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika.

Podaci o plaći:

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta je određen u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u Pogonu za obavljanje komunalnih djelatnosti u Gradu Makarskoj («Glasnik Grada Makarske», br. 3/20) i iznosi 2.20, uz osnovicu za izračun plaće u iznosu od 4.600,00 kn bruto.

Plaću čini umnožak koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta i osnovice za obračun plaće, uvećan za 0.5% za svaku navršenu godinu radnog staža.

III. PROVEDBA POSTUPKA I NAČIN TESTIRANJA

 Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet kao i osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele potpunu i/ili pravodobnu prijavu na javni natječaj za radno mjesto za koje se obavlja testiranje ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Natječaj provodi povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za prijam u službu. Povjerenstvo će obaviti sve poslove  propisane člankom 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 86/08, 61/11, 4/18 i 112/19)

Ukoliko je prijava na Natječaj nepravodobna i/ili nepotpuna ista se neće razmatrati, a osoba koja je podnijela nepotpunu i/ili nepravodobnu prijavu ili osoba ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja ne smatra se kandidatom prijavljenim na Natječaj. Osobi koja nije podnijela pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete iz Natječaja dostavit će se pisana obavijest u kojoj će se navesti razlozi zbog kojih se ne smatra kandidatom prijavljenim na Natječaj. 

Prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti kandidata mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

Navedeni kandidati bit će pozvani na testiranje objavom obavijesti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata na web stranici www.makarska.hr i oglasnoj ploči Grada Makarske, najmanje 5 dana prije testiranja.

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obavlja se putem pisanog testiranja i intervjua

IV. PRAVILA TESTIRANJA

 Po dolasku na provjeru znanja od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na Natječaj.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidatima će biti podijeljeni testovi po područjima znanja.

Pisana provjera znanja traje 45 minuta.

Za vrijeme pisanog testiranja u prostoriji za testiranje nije dopušteno koristiti se bilješkama, odnosno literaturom, koristiti mobitel, napuštati prostoriju u kojoj se odvija testiranje, razgovarati s ostalim kandidatima odnosno na bilo koji način remetiti koncentraciju ostalih kandidata.

Kandidati koji se ponašaju neprimjereno i/ili koji prekrše pravila bit će udaljeni s provjere znanja, njihov rezultat neće se razmatrati i smatrat će se da su povukli prijavu na Natječaj.

Kandidati su dužni pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Nakon pisane provjere znanja, u vrijeme naznačeno u obavijesti o provođenju prethodne provjere znanja i sposobnosti, obavit će se intervju sa svim kandidatima koji ostvare više od 50%  bodova na pisanom testiranju. Intervjuom Povjerenstvo utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u gradskoj upravi Grada Makarske. 

Rezultati intervjua se boduju od 1 do 10.

Nakon provedenog pisanog testiranja i intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih tijekom prethodne provjere znanja i sposobnosti i dostavlja pročelniku Izvješće o provedenom postupku provjere znanja i sposobnosti kojeg je sastavni dio rang-lista, zapisnik o utvrđivanju formalne ispravnosti prijava na natječaj i zapisnik o provedenom postupku prethodne provjere znanja i sposobnosti prijavljenih kandidata.

V. PODRUČJE TESTIRANJA

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata obuhvaća pisano testiranje i intervju.

Pisano testiranje se sastoji od pisanog testa radi provjere poznavanja osnova djelokruga i ustrojstva te načina rada jedinice lokalne samouprave Grada Makarske te provjere znanja bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta. Pisano testiranje sastoji se od 10 pitanja i može se ostvariti 10 bodova

Intervju s Povjerenstvom

Intervju se provodi samo s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova na pisanom testiranju. Povjerenstvo može dodijeliti do 10 bodova.

Pravni izvori za pripremu kandidata su:

1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19

2. Zakon o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, br. 68/18, 110/18 i 32/20)

3. Zakon o općem upravnom postupku (Narodne novine, br. 47/09)

4. Zakon o upravnim sporovima (Narodne novine, br. 20/10, 143/12, 152/14, 64/16 i 29/17)

5. Zakon o zaštiti na radu (Narodne novine, br. 71/14, 118/14, 154/14, 94/18 i 96/18)

6. Zakon o sigurnosti prometa na cestama (Narodne novine, br. 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15, 108/17, 70/19 i 42/20)

7. Pravilnik o jednostavnim i drugim građevinama i radovima (Narodne novine, br. 112/17, 34/18, 36/19, 98/19 i 31/20)

8. Statut Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, br. 8/18 i 14/18)

VI. INFORMACIJE

Cjelokupan tekst Natječaja je dostupan ispod ove objave. Od dana objave u Narodnim novinama počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na Natječaj.

Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata bit će objavljeno na ovoj web-stranici i na oglasnoj ploči Grada Makarske najkasnije 5 dana prije održavanja provjere.

Mole se podnositelji da u prijavi navedu broj telefona te adresu elektroničke pošte na koje, u slučaju potrebe, mogu biti kontaktirani tijekom postupka.

Podnositelji u prijavi trebaju priložiti sve isprave naznačene u Natječaju, nedostatak samo jedne isprave isključuje podnositelja iz statusa kandidata. Prijave se mogu dopuniti zaključno do dana isteka roka za podnošenje prijava, naknadne nadopune se ne smatraju da su zaprimljene jer su izvan roka za podnošenje prijave.

Na web-stranici Grada Makarske bit će objavljivano sve potrebno vezano za ovaj natječaj.

Grad Makarska

Povjerenstvo za provedbu 

Javnog natječaja za prijam 

u službu

Klasa: 112-02/20-20/5

Ur. broj: 2147/01-01/4-20-05

Makarska, 26. lipnja 2020.