Natječaj za određivanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Makarske

Na temelju članka 9. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti (Narodne novine, broj 36/15 i 98/19), članka 36. Statuta Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 8/18, 14/18, 3/19 i 9/20) i članka 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 8/18), Gradonačelnik Grada Makarske, raspisuje sljedeći

N A T J E Č A J

za određivanje poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Makarske

1.Predmet natječaja:

Predmet ovog natječaja je određivanje poslova preuzimanja i prijevoza pokojnika ili posmrtnih ostataka osoba za koje nije moguće utvrditi uzrok smrti bez obdukcije, i to od mjesta smrti ili mjesta na kojem se tijelo nalazi do nadležne patologije ili sudske medicine.

2.Priroda i opseg te mjesto obavljanja poslova:

Preuzimanje pokojnika na mjestu nastanka smrtnog slučaja ili na mjestu gdje se pokojnik nalazi na osnovu poziva nadležnog mrtvozornika ili ovlaštene službene osobe. Radnja podrazumijeva smještaj pokojnika u pvc vreću i polaganje na specijalna nosila ili metalni transportni sanduk te prijenos do specijalnog mrtvačkog vozila, prijevoz, te smještaj u rashladnu komoru. Usluga podrazumijeva preuzimanje pokojnika bez obzira na stanje tijela i mjesta na kojem se nalazi, raspoloživa je u terminima od 0,00 do 24,00 sata radnim danom, vikendom i blagdanom, a odnosi se na područje grada Makarske. U opseg poslova uključen je i sav potrebni materijal. Očekivani opseg poslova je 3 – 6 preuzimanja i prijevoza godišnje.

Napomena:

Grad Makarskasnosit će troškove preuzimanja i prijevoza pokojnika na obdukciju temeljem ispostavljenog računa pogrebnika, uz slijedeće uvjete:

·da se pokojnik ili posmrtni ostaci osobe nalaze na području grada Makarske,

·da preuzimanje i prijevoz pokojnika obavlja pogrebnik koji s Gradom Makarskom ima zaključen ugovor o obavljanju tih poslova,

·da je pogrebnik uz račun priložio popratnicu za obdukciju izdanu od mrtvozornika nadležnog za područje grada Makarske,

·da jedinične cijene odgovaraju cjeniku usluga koji je prilog i sastavni dio ugovora o obavljanju tih poslova.

3.Vrijeme na koje se sklapa ugovor:

Grad Makarska i najpovoljniji ponuditelj sklapaju Ugovor o određivanju poslova prijevoza pokojnika za razdoblje od 4 (četiri) godine.

4.Ponude na natječaj mogu podnijeti pravne ili fizičke osobe, koje ispunjavaju određene uvjete a uz ponudu dužne su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

·Da su upisane u odgovarajući registar za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju izvodom iz registra ne starijim od 30 dana,

·Da imaju rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti, a što dokazuju preslikom rješenja.

·Da imaju na raspolaganju (u vlasništvu ili zakupu) najmanje jedno pogrebno vozilo, a što dokazuju preslikom prometne knjižice vozila.

·Da su kadrovski i tehnički ekipirani, a što dokazuju izjavom o ispunjavanju kadrovskih i tehničkih uvjeta u kojoj se pojedinačno navode kadrovski i drugi tehnički kapaciteti kojima raspolažu,

·Da nemaju nepodmirenih poreznih obveza i obveza za mirovinsko osiguranje starijih od 30 dana, a što dokazuju odgovarajućom potvrdom Porezne uprave ne starijom od 30 dana,

·Da na dan zaključenja natječaja nemaju nepodmirenih dugovanja prema Gradu Makarskoj, po bilo kojem osnovu, starijih od 30 dana, a što provjerava stručno povjerenstvo u službenim evidencijama Grada Makarske,

·Da pogrebnik, fizička osoba ili odgovorna osoba u pravnoj osobi nisu pravomoćno osuđeni za kaznena djela i prekršaje iz članka 13. Zakona o pogrebničkoj djelatnosti, a što dokazuju uvjerenjem o nekažnjavanju odnosno uvjerenjem o neizricanju prekršajne kazne,

·Da su spremni pozive mrtvozornika zaprimati od 0,00 do 24,00 sata tijekom svakog dana kalendarske godine i da mogu umrlu osobu ili posmrtne ostatke preuzeti najkasnije u roku od dva sata od primitka poziva, a što dokazuju izjavom osobe ovlaštene za zastupanje ponuditelja,

·Ispunjeni cjenik usluga prijevoza pokojnika zajedno sa potrebnim materijalom čini sastavni dio natječajne dokumentacije.

Napomena:

Pravne i fizičke osobe koje su na dan stupanja na snagu Zakona obavljale pogrebničku djelatnost, na natječaj raspisan do isteka roka za usklađenje djelatnosti nisu dužne priložiti i rješenje o ispunjavanju uvjeta za obavljanje pogrebničke djelatnosti.

5.Kriterij za izbor najpovoljnije ponude:

Najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se ponuditelj koji uz ispunjenje svih uvjeta iz točke 4. ovog natječaja i prema članku 3. Odluke o određivanju poslova prijevoza pokojnika koji se financiraju iz Proračuna Grada Makarske (Glasnik Grada Makarske, broj 8/18) ponudi i ukupno najnižu cijenu, po cjeniku koji je prilog i sastavni dio natječajne dokumentacije.

U slučaju da dva ili više ponuditelja koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude jednaki iznos naknade za poslove prijevoza pokojnika, pravo prvenstva ima ponuditelj čija je ponuda ranije zaprimljena u pisarnici Grada Makarske.

Nepotpune i nepravodobne ponude neće se razmatrati.

6.Rok za predaju ponuda:

Ponuda s prilozima dostavlja se u roku od 8 dana od dana objave natječaja, preporučenom poštom ili predaje osobno u pisarnici, u zatvorenoj kuverti na adresu: Grad Makarska, Obala kralja Tomislava 1, 21300 Makarska, sa naznakom „NATJEČAJ ZA ODREĐIVANJE POSLOVA PRIJEVOZA POKOJNIKA KOJI SE FINANCIRAJU IZ PRORAČUNA GRADA MAKARSKE“.

7.Rok u kojem je odabrani ponuditelj dužan sklopiti ugovor o određivanju poslova prijevoza pokojnika:

Odluku o odabiru najpovoljnije ponude na temelju provedenog javnog natječaja donosi Gradonačelnik Grada Makarske. Grad Makarska i odabrani ponuditelj sklapaju ugovor o određivanju poslova prijevoza pokojnika u roku od 30 dana od dana donošenja odluke o odabiru najpovoljnije ponude.

8.Otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuđača:

Otvaranje ponuda nije javno.

Gradonačelnik zadržava pravo neizbora najpovoljnijeg ponuđača ili poništenja natječaja.

Gradonačelnik

Jure Brkan, dipl. oec.

KLASA: 402-08/18-01/87

UR.BROJ: 2147/01-06/2-20-8

Makarska, 10. kolovoza 2020.

TROŠKOVNI ELEMENTI

POGREBNA USLUGA

Preuzimanje pokojnika nesretni slučaj (ili blagdanom) – cijena u kunama bez pdv-a:

Prijenos pokojnika – cijena u kunama bez pdv-a:

Korištenje rashladne komore - cijena u kunama bez pdv-a:

Autofurgon Split - cijena u kunama bez pdv-a:

Autofurgon lokalno - cijena u kunama bez pdv-a:

Transportna vreća - cijena u kunama bez pdv-a:

Režijska satnica radnika - cijena u kunama bez pdv-a:

Ostali radovi grobara - cijena u kunama bez pdv-a:

Preuzimanje pokojnika – teško pristupačno mjesto - cijena u kunama bez pdv-a:

Ukupna cijena - cijena u kunama bez pdv-a: