Natječaj - stipendije za studente slabijeg imovnog stanja 2020-2021

Na temelju članka 49. Statuta Grada Makarske („Glasnik Grada Makarske“ br. 8/18, 14/18 i 9/20) i članka 21. Pravilnika o stipendiranju i dodjeli studentskih novčanih potpora studentima s područja Grada Makarske ("Glasnik Grada Makarske", br. 13/15) Gradonačelnik Grada Makarske dana 01. listopada 2020. godine raspisuje

NATJEČAJ
za dodjelu stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja 
grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.
I. Grad Makarska će dodijeliti sedam (7) studentskih stipendija studentima iz obitelji slabijeg imovnog stanja s područja grada Makarske za akademsku godinu 2020./2021.
II. Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti koji:
- su državljani Republike Hrvatske,
- su redoviti studenti upisani na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj
  (kontinuirano bez ponavljanja upisuje semestar),
- imaju prebivalište na području grada Makarske najmanje pet (5) godina prije
  raspisivanja natječaja za stipendije, 
- nemaju novčane potpore po osnovi studiranja odobrene od drugog subjekta i
- studenti koji ispunjavaju uvjet prihoda iz članka 8. Odluke o socijalnoj skrbi Grada 
  Makarske („Glasnik Grada Makarske“, br. 10/16, 8/18, 9/18 i 20/19).
III. Iznos stipendije koji će se dodijeliti za studente iz obitelji slabijeg imovnog stanja je
      1.000,00 kuna mjesečno za deset (10) mjeseci akademske godine 2020./2021.
IV. Pozivaju se zainteresirani studenti da podnesu prijave na natječaj u roku od 15 dana od
     dana njegove objave na stranicama Grada Makarske: www.makarska.hr i Oglasne ploče
     Grada Makarske. Prijave se podnose na adresu: Grad Makarska, Upravni odjel za 
     društvene djelatnosti, Obala kralja Tomislava br. 1, 21300 Makarska.
V. Uz prijavnicu za natječaj (obrazac prijavnice dostupan je u Upravnom odjelu za društvene 
    djelatnosti Grada Makarske odnosno na službenim stranicama grada Makarske, 
    www.makarska.hr) kandidati trebaju dostaviti sljedeće isprave i dokaze:
1. Potvrdu o redovnom upisu na sveučilišni ili stručni studij u Republici Hrvatskoj,
2. Svjedodžbe posljednje četiri godine školovanja u srednjoj školi – za studente prve godine 
    fakulteta (preslike), odnosno prijepis ocjena za studente koji već studiraju,
3. Isprave kojima kandidati dokazuju svoj socijalni i materijalni položaj:
- dokaz o primanjima ostvarenim tri mjeseca prije podnošenja zamolbe za sve zaposlene 
   članove zajedničkog kućanstva,
- potvrde o dodhotku za sve članove kućanstva za prethodnih šest (6) mjeseci – izdaje Porezna 
  uprava Makarska,
- potvrda HZZ-a o statusu nezaposlenih osoba zajedničkog kućanstva,
- dokaz da kandidat nema jednog ili oba roditelja (smrtni list),
- dokaz o invalidnosti kandidata (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),
- dokaz o invalidnosti roditelja (akt ovlaštene institucije kojim je utvrđen oblik invaliditeta),
- dokaz o ostvarivanju jednog od oblika pomoći Centra za socijalnu skrb Potvrda od Centra za 
   socijalnu skrb ukoliko ostvaruje pravo na stalnu pomoć),
- izjavu da je kandidat dijete samohranog roditelja (ukoliko je dijete koje ne prima nikakvu
  financijsku pomoć od drugog roditelja),
- dokaz da je kandidat iz obitelji s troje i više djece (predškolsko dijete, dijete na školovanju u 
  mjestu prebivališta i dijete na školovanju izvan mjesta prebivališta – potvrde institucija). 
VI. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se uzimati u obzir i odbacit će se.
VII. Kriteriji na temelju kojih će se izvršiti odabir prijavljenih kandidata su:
1. opći uspjeh u prethodnom školovanju (student prvog semestra), odnosno prosječna ocjena
   svih položenih ispita (student višeg semestra) i 
2. socijalni položaj.
VIII. U roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, Grad Makarska objavit će prijedlog liste za dodjelu stipendija. Svaki kandidat može u roku od 8 dana od dana objave prijedloga liste za dodjelu stipendija, putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti, gradonačelniku Grada Makarske podnijeti pisani prigovor na pojedini prijedlog liste.
Gradonačelnik Grada Makarske donijet će zaključak o dodjeli stipendija koji će se objaviti na oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske.
IX. Ovaj natječaj objavit će se na Oglasnoj ploči i službenim stranicama Grada Makarske www.makarska.hr.

(KLIKNI OVDJE ZA PREUZIMANJE TEKSTA I OBRASCA NATJEČAJA)

GRAD MAKARSKA
Gradonačelnik 
Jure Brkan, dipl. oec.
KLASA: 602-01/20-01/6
URBROJ: 2147/01-06/1-20-1
Makarska, 01. listopada 2020.