JAVNI POZIV zainteresiranim osobama za financiranje članarine za bazen JU Gradski sportski centar Makarska

Ovim Javnim pozivom pozivaju se zainteresirane osobe sa navršenih 50 i više godina života sa prebivalištem na području grada Makarske, djeca s poteškoćama u razvoju s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50% uz jednog pratitelja, i osobe s invaliditetom s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50% uz jednog pratitelja da podnesu zahtjev za financiranje članarine za bazen JU Gradski sportski centar Makarska.

Zainteresirana osoba mora ispunjavati sljedeće uvjete:

  • * uvjet prebivališta od tri godine na području grada Makarske računajući unazad od dana podnošenje zahtjeva
  • * životnu dob od 50  i više godina života
  • *dijete s poteškoćama u razvoju s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50% (rješenje HZMO) uz pratitelja
  • * osoba s invaliditetom s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50% (rješenje HZMO) uz pratitelja
  • * ostale uvjete iz Pravilnika o financiranju članarine za bazen JU Gradski sportski centar Makarska

Korisnici koji ostvare ovo prava mogu koristiti bazen u razdoblju 8. 1. - 30. 4., te 1.10. -  31.12., te im se priznaje pravo na mjesečnu članarinu za korištenje bazena JU GSC Makarska.   

Korisnik koji koristi pravo prvi put dužan je prijaviti se do 25.- og u tekućem mjesecu za naredni prvi mjesec korištenja, te popuniti zahtjev po javnom pozivu.

Pravo na članarinu za svaki pojedini sljedeći mjesec korištenja se priznaje ako je korisnik u neposredno prethodnom mjesecu korištenja ovog prava koristio bazen najmanje 4 puta u mjesecu.

U slučaju nepoštivanja obveze korištenja bazena na spomenuti način korisnik prava gubi predmetno pravo cijelu tekuću godinu.

Potrebna dokumentacija koja se uz zahtjev dostavlja:

1. Kopija osobne iskaznice (obostrano),
2. Rješenje o invaliditetu (HZMO),
3. Prijava u JU Gradski sportski centar Makarska  po objavi ovog Javnog poziva do 25.- og u tekućem mjesecu za naredni mjesec na adresi Franjevački put 2

Zahtjevi za priznavanje prava bez sve priložene dokumentacije (dokaza), i primljeni izvan roka utvrđenim javnim pozivom neće biti razmatrani i smatrati će se odbijenim.

Promjena u odnosu na prošlu godinu kad se tražilo korištenje bazena najmanje 8 puta u mjesecu je korištenje bazena najmanje 4 puta u mjesecu, a sada se uz zainteresirane osobe sa navršenih 50 i više godina života i prebivalištem u Makarskoj, mogu javiti i  DJECA s poteškoćama u razvoju s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50% uz jednog pratitelja, i OSOBE s invaliditetom s utvrđenim postotkom invaliditeta iznad 50% uz jednog pratitelja.

(POVEZNICA NA JAVNI POZIV I OBRAZAC ZAHTJEVA)