Javni poziv za upis djece u program predškole za pedagošku godinu 2020./2021.

DJEČJI VRTIĆ „BIOKOVSKO ZVONCE“ MAKARSKA

MOLIZANSKIH HRVATA 2

21300 MAKARSKA

KLASA: UP/I-034-01/20-01/08

UR.BROJ: 2147-23-01-20-1

Makarska, 16. rujna 2020.

Temeljem članka 23a. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj NN 10/97, 107/07, 94/13.), Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe (Narodne novine 63/08, 90/10) te Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine 107/14.) Dječji vrtić „Biokovsko zvonce“ Makarska objavljuje:

JAVNI POZIV
ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE
ZA PEDAGOŠKU GODINU 2020./2021.

Pozivaju se roditelji predškolske djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom ranog i predškolskog odgoja, a koji nisu predali zahtjev za upis u program predškole na redovnom upisu za pedagošku godinu 2020./2021. Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom ranog i predškolskog odgoja u dječjem vrtiću u trajanju od 250 sati.

Program predškole obuhvaća djecu rođenu od 01.04.2014. god. do 31.03.2015. godine.

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

-      presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete (bez obzira na datum isprave)

-       preslike osobnih iskaznica roditelja/skrbnika

-       potvrda nadležnog liječnika o zdravstvenom stanju djeteta

-       nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (ukoliko poteškoća postoji).

Zahtjevi s priloženom dokumentacijom podnose se od ponedjeljka, 21. rujna 2020. do srijede, 30. rujna 2020. od 8:00 do 10:00 sati i od 14:00 do 16:00 sati u uredu stručne službe Dječjeg vrtića „Biokovsko zvonce“ Makarska, Molizanskih Hrvata 2, 21300 Makarska.

Ravnateljica:
Anela Židić, mag.praesc.educ.